Начало Партньори Контакти Поверителност English

8-мо издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2018 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Държавна администрация

Държавна администрация

Държавна агенция "Електронно управление" https://e-gov.bg

Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС; електронен документооборот)

Системата за електронен обмен на съобщения (е-документооборот) е централизирана система на електронното управление, разработена и поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез системата през 2018 г. българската държавна администрация преустанови изцяло хартиения обмен на документи между административните структури на всички равнища. Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на хартиената администрация и за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.
За една година повече от 850 административни структури, включително всички централни, областни и общински администрации, прилагат успешно единния технически протокол, разработен от ДАЕУ, като приведоха деловодните си системи в съответствие с единния стандарт. Усилието е реализирано съвместно с представителите на бизнеса, разработчици на такива системи, и е един от примерите за резултатно взаимодействие между държавата и бизнеса в интерес на прилагането на политиката за електронно управление на национално равнище.
Задължението за премахване на хартиения документооборот е заложено в националното законодателство (Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги) и е решителна стъпка за подобряване на качеството и ефективността при взаимодействието на гражданите и бизнеса с администрацията.
Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на всеки документ. По този начин се повишава контролът върху институциите както от страна на потребителите, така и между самите администрации.
Системата за електронен обмен на съобщения повишава административния обмен шесткратно, а средногодишно очакваните икономии от изцяло електронния обмен между администрациите възлизат на повече от 100 тона копирна хартия и милиони левове на данъкоплатците за периферна техника, консумативи, куриерски и други услуги. Косвените ефекти върху качеството на административното обслужване, времето за взаимодействие с потребителите на административни услуги, цялостно върху средата за правене на бизнес в страната и върху доверието спрямо публичните институции са неизчислими.
Системата за е-обмен на съобщения е интегрирана със Системата за сигурно електронно връчване (електронна препоръчана поща), също поддържана и развивана от ДАЕУ. Системата за е-връчване позволи на структурите, които не разполагат със собствени системи за документооборот, да изпълнят влязлото в сила на 1 ноември 2018 г. задължение за преустановяване на хартиения обмен с другите администрации. За гарантиране на сигурността на цялостния електронен административен обмен, ДАЕУ разработи и интегрира със СЕОС централизиран компонент за антивирусна защита. Компонентът гарантира интегритета на всеки електронен документ, обменян през Системата за електронен обмен на съобщения.
Цялостна информация за Системата, техническият протокол, регистрите на участниците – реален и тестови, процедури за издаване на транспортен сертификат, настройки за VPN клиент, методически указания и редица други са публично достъпни на адрес: https://e-gov.bg/bg/119

Държавна агенция "Електронно управление" https://e-gov.bg

Система за сигурно електронно връчване (e-Delivery)

През 2018 г. Държавната агенция „Електронно управление“ внедри в реална среда единственото за момента средство за гражданите и за бизнеса за изцяло цифрово и сигурно взаимодействие с административните органи – Системата за сигурно електронно връчване (e-Delivery) или т.нар. електронна препоръчана поща. Електронното връчване е хоризонтална система на електронното управление, която позволява изпращане и/или получаване, както и съхраняване на електронни документи и съобщения за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 и със Закона за електронното управление.
Системата за е-Връчване поддържа възможност за получаване на известия по електронна поща и чрез SMS за изпратени и връчени документи. Достъпът до нея се осъществява след еднократна регистрация през потребителския интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/ чрез квалифициран електронен подпис и ПИК на Националния осигурителен институт.
Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.
През 2018 г. всички централни администрации бяха задължени да регистрират свои профили в Системата за е-Връчване на ДАЕУ. По този начин се предоставя технологична възможност за взаимодействие на гражданите, на бизнеса и на административните органи по електронен път, както и за заявяване и доставка на електронни административни услуги и изпращане и получаване на електронни документи към и от администрациите. Електронните документи, които подлежат на връчване, са документи, резултат от изпълнение на електронни административни услуги, актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и други документи или актове, при които връчване или съобщаване се изисква със закон.
Към декември 2018 г. близо 14 000 физически лица и над 400 административни структури имат свои профили в системата.
Системата за е-Връчване е един от основните инструменти на електронното управление за осигуряване на достъпност и откритост на институциите. През уеб интерфейса на Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg за регистрирани потребители са достъпни услугите „Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори“ и „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“. Двете услуги дават възможност на гражданите да контролират с какви техни данни разполагат институциите, как, кога и на какво основание ги използват. Това превръща Системата за е-Връчване в силен инструмент за граждански контрол върху администрациите, както по отношение на качеството и достъпността на предоставяните от тях публични услуги, така и спрямо качеството и сигурността на данните на гражданите, използвани от институциите в изпълнение на техни законови правомощия.
Системата за електронна препоръчана поща е и в изпълнение на поетите от Република България ангажименти по цифровия европейски дневен ред, според който до 2022 г. държавите членки на ЕС трябва да осигурят възможност за изцяло цифрово взаимодействие на гражданите с публичните институции.

Министерство на образованието и науката https://teachers.mon.bg/

Министерство на образованието и науката

Информационната платформа teachers.mon.bg подпомага процеса за привличане на педагогически специалисти в сферата на средното образование, назначаване им като учители на свободни позиции и повишаване на тяхната квалификация. Тя създава условия за мотивираща подкрепа и развитие на квалифицирани кадри с възможност за включване в образователната система според индивидуалните им потребности и потребностите на системата.
Първата версия на платформата, разработена със съдействието на екип от СУ „Св. Кл. Охридски“ по инициатива на Министерството на образованието и науката (МОН), осигурява създаване на учителски профили с информация за текущо заемана длъжност, квалификация и възможност за публикуване на предпочитания за кариерно развитие в сферата на образованието. Тя предоставя информация, подпомагаща потребителите да се информират за изискванията към учителската професия и конкретните стъпки за заемането ѝ. От своя страна образователните институции (училища, детски градини, ЦПЛР и др.) публикуват отворени учителски позиции или такива, които предстоят да се освободят или сформират. Платформата автоматизира процеса по откриване на съответствия между търсени и предлагани работни места и предоставя инструменти за търсене на такива по дефинирани от потребителите критерии.
Във връзка със стартиране на проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, платформата е разширена с допълнителна функционалност, която обхваща процеса на организиране и провеждане на обучения за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти, завършващи с присъждане на квалификационни кредити и сертификат. Чрез платформата педагогическите специалисти избират програми за обучение съобразно своите потребности от допълнителна квалификация, осигурени от конкретни обучителни организации, и се включват в групи за обучение, сформирани от Регионалните управления на образованието (РУО).
Потребители на информационната платформа са:
• Действащи учители, които желаят да планират кариерното си развитие, да координират месторабота и местоживеене или преместване при по-изгодни условия, да получат допълнителна квалификация и преподават и други дисциплини;
• Дипломирани педагози, които все още не са били част от образователната система, както и специалисти в други области, които имат желание да се преквалифицират като учители;
• Студенти в педагогически специалности и ученици от средните училища, които се ориентират професионално към учителската професия;
• Ръководители на образователни институции, които желаят да промотират свои отворени позиции, да търсят и осъществят контакт с подходящи кандидати;
• Организации, предлагащи обучения по програми за усвояване на нови знания и формиране на умения и компетентности, за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, и за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции;
• Представители на МОН и РУО, които получават информация за нуждите на образователната система.
Към настоящия момент в платформата са регистрирани над 58 000 педагогически специалисти, които са заявили над 45 000 желания за включване в обучения. Само за една кампания чрез платформата са организирани 800 обучения, обхващащи над 17 000 педагогически специалисти.
Не на последно място информационната платформа отговаря на предизвикателствата, свързани с дигитализацията на съвременното общество, а именно преодоляване на разпокъсаността на данните и възможността за използването им при навременно взимане на информирани решения. В тази посока тя е интегрирана с Информационната система за училищна администрация АдминПро (https://www.adminpro-bg.com/ws/index.html) и Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/).
Министерство на туризма http://www.tourism.government.bg/bg

Министерството на туризма е първата държавна администрация, която предоставя удостоверителни и квалифицирани удостоверителни услуги (по смисъла на Регламент 910/2014). Всички регистрационни услуги, които Министерството на туризма предоставя по Закона за туризма ще са достъпни с един клик и през смарт телефон.Квалифицираният електронен подпис вече освен по класическия начин с ПИН ще се поставя и чрез лицево разпознаване. Това става възможно, след като за министерството е разработена специална платформа за електронни услуги, по този начин исканията за издаване на всичките видове разрешения и услуги на министерството вече могат да се изпращат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата и от всички краища на света. За да се използва платформата е нужна предварителна регистрация, която отнема около минута, след което заявлението ще се подава за приблизително 15 секунди.
Новата платформа ще улесни значително достъпа на гражданите и бизнеса до услугите на министерството, защото няма да се съобразяват с работното време на ведомството и от всяка точка на света.
Достъпът до квалифициран електронен подпис в платформата за е-услуги на ведомството ще е безплатен през първата година, а заявленията ще започват да се обработват веднага след подаването им.
Линк към услугите: https://e-turuslugi.com/

Областна администрация Бургас http://www.bsregion.org

Областна администрация Бургас

Областна администрация Бургас е първата държавна администрация, която въвежда Е-Архив.
Е-Архив – Уеб базирана система разработена да съхранява, актуализира и извежда информацията от електронна папка с декларации и приложени документи. Всички видове документи, които постъпват могат да бъдат сканирани или снимани, с цел да бъдат съхранени в уеб базиран електронен архив. Във всеки един момент лесно и бързо могат да бъдат визуализирани и принтирани.
Е-Архив осигурява облекчение на служителите при търсене в архива и ефективност при изваждане на справка към клиент.
Към настоящия момент Е-Архив действа само в рамките на самата администрация, но има идея да се разшири и стане достъпен и за широк кръг заинтересовани.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико Търново (РИОСВ-Велико Търново) http://www.riosvt.org

РИОСВ-Велико Търново внедри в своята работа информационната система INCOLAB, която позволява структурираното управление на цялата информация за две защитени зони за опазване на дивите птици, включени в eвропейската екологична мрежа Натура 2000 - BG0002018 Остров Вардим и BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово. Работата със системата цели оптимизация на дейностите за изграждане на база данни за защитените зони и защитените видове в тях, действащите разрешителни, докладвани нарушения/инциденти, наложени санкции от експертите, докладите и протоколите с констатации, издадени от РИОСВ в резултат на планирани и непланирани проверки. Системата позволява използване на данните за анализи и доклади, което ще подпомага институцията за вземане на решения и предприемане на мерки в рамките на своята компетентност.
Системата е създадена по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Тя даде възможност на два екологични партньора Национална служба за екологична охрана на Румъния – Главен комисариат и РИОСВ – Велико Търново, България да реализират дейности, чрез които да подобрят управлението на екосистемите по поречието на река Дунав. От румънска страна са включени зоните ROSPA0024 Устието на река Олт в река Дунав и ROSPA0102 Сухая. Системата е важно упражняване на трансграничното сътрудничество с общо управление и споделяне на технически и научни данни.

Информационната система включва четири приложения, които могат да се използват от следните потребители в България (съответно изградени за Румъния):
- Публичен портал https://incolab.vt.riew.gov.bg/, от където граждани могат да докладват за нарушения/ инциденти в защитените зони;
- Приложение за експертите на РИОСВ - https://incolab.vt.riew.gov.bg/backend за управление и администриране на системата;
- Приложение за таблет за експертите на РИОСВ за работа на терен - WINDOWS STORE;
- Безплатно мобилно приложение INCOLAB RO-BG, достъпно чрез Google Play за всички притежатели на мобилни устройства (таблети, смартфони) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indsoft.riew&hl=bg

Като начало, системата ще се прилага за четирите зони, включени в проекта, но планираме през 2019 г. тя да бъде разширена и да включи останалите 10 български зони за опазване на дивите птици на територията на РИОСВ-Велико Търново.

Информационната система INCOLAB е иновативна по своя характер, тъй като до момента в системата на Министерството на околната среда и водите не е създавана такава. Мобилното приложение и публичния портал могат да се използват от всеки български гражданин, който иска да сигнализира за установено нарушение и да получи информация за предприетите от администрацията мерки.
Чрез внедряване на системата се постига изпълнение на националното законодателство, свързано с електроното управление и на Стратегията „Европа 2020“, следвайки една от основните инициативи за стимулиране на напредъка, а именно „Съюз за иновации“. Тя надгражда съществуващите възможности за гражданите да подават сигнали и да задават въпроси към РИОСВ на „зеления телефон“, по електронна поща или от формата за обратна връзка на сайта на инспекцията: https://www.riosvt.org/vuprosi/
Системата е доказателство за желанието на РИОСВ да отговаря на нуждите на съвременното общество да участва активно в опазването на околната среда и да получава достъп до информация чрез различни информационни канали.

Приложение:
1. Фигура „Компоненти на физическата архитектура на системата“ – стр. 32 от брошурата за проекта
 

Новини

28.02.2019

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г.

Церемонията по награждаване на победителите се проведе с участието на Президента на Република България Румен Радев     На официална церемония вчера бяха отличени победителите в...

11.02.2019

Известни са номинираните в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г.

Церемонията по награждаване на победителите ще се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев   До крайния срок за регистрация в конкурса „Наградите на...

15.01.2019

120 кандидатури бяха подадени в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2018 г.

120 регистрации от 97 личности, компании и институции бяха направени в конкурса  „Наградите на БАИТ“ за 2018 г. до крайния срок за регистрация 24.00 ч. на 14 януари....

 

Златен спонсор

А1 България

Сребърен спонсор

Datecs B-Trust by Borica Unicredit Bulbank СуперХостинг.БГ Polycomp

Бронзов спонсор

Ciela Norma Индустриален и логистичен парк - Бургас Солитрон България Sofia Airport Center

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Българска национална телевизия TechNews ICT Media Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Национален център за безопасен интернет Innovation Starter JA Bulgaria LaunchHub Smartnews Newbusiness.bg Pixelmedia.bg Bulgarian Startup Association