Начало Партньори Контакти Поверителност English

12-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2022 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Публична администрация

Публична администрация

Комисия за регулиране на съобщенията https://www.crc.bg/

Име на проекта

Регистър на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ и точките за безжичен достъп с малък обхват

Изпълнител на проекта

„Сиенсис” АД

Комисия за регулиране на съобщенията

Регистърът съдържа систематизирана информация за приемно-предавателните станции и точките за безжичен достъп с малък обхват, като част от данните ще са публично достъпни за всички заинтересовани страни. Публичната част на Регистъра предоставя възможности за ускорено електронно подаване на уведомления/заявления от страна на операторите на електронни съобщителни мрежи, както и достъп до информация, включително географски и графични данни при режим на достъп определен от КРС и в съответствие с нормативната уредба. Регистърът е интегриран с други информационни системи на държавната администрация, чрез които се реализира автоматизирано подаване на заявления, извличане на необходимите данни за попълването им и др. Реализирана е и интеграция на Регистъра с приложимите хоризонтални системи на електронното управление е-Автентикация (за достъп до входната точка на приложението за е-автентикация) и е-Плащане (за интеграция с Единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местната администрация), поддържани от Министерство на електронното управление.
Реализирането на този проект е предпоставка за по-висока регулаторна ефективност при осъществяване на нормативно регламентираните правомощия на Комисията и увеличаване на техническия капацитет на администрацията на КРС с оглед съвременните тенденции за развитие на сектора.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Дейността на Комисията за регулиране на съобщенията е насочена към осигуряване предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги на гражданите и бизнеса чрез създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги, част от вътрешния пазар на Европейския съюз, създаване на съгласувани условия за инвестиции в следващо поколение електронни съобщителни мрежи, ефективна и устойчива конкуренция при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, включително по отношение на инфраструктурата, сигурност на мрежите и услугите и равностоен достъп до услугите.

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Автоматизации чрез въвеждане на нови методи (DevOps) и технологии, базирани на контейнери за разработване и опериране на приложения, като се използват методи и технологии за разработка, които заместват сложните процедури в досегашните етапи, променят целия цикъл като го правят лесен, бърз и автоматизиран (използва се терминът CI/CD - continues integration, continues delivery)

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Предприятията, предоставящи мобилни услуги (накратко наричани „предприятията“), държавни и административни органи, граждани.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

Проектът е реализиран в съответствие с изискванията на нормативни документи от следните области:

  • административно обслужване;
  • електронно управление;
  • електронни съобщения;
  • устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство.


Основните принципи на административното обслужване, имащи отношение към реализацията на регистъра са:

  • комплексно административно обслужване;
  • служебно осигуряване на информация или документи за нуждите на административното производство;
  • еднократно събиране и създаване на данни;
  • служебно уведомяване;
  • автоматизирано предоставяне.

Технологии, използвани за реализация на проекта

Приложенията са разработени на .NET Core и React с продукт с отворен код PostgreSQL.
Системната архитектура е базирана на микроуслуги и всички модули работят и в контейнери. Инсталирана е платформа с отворен код за оркестрация на контейнери OpenShift Container Platform (базирана на Kubernetes), използвана за разгръщане на всички среди за разработка (Development и Staging) и продукционна среда на Регистъра. Засилва се оперативната съвместимост, интегритет, ефективността, сигурността и устойчивостта на голямо натоварване.
Постигнато е подобряване на достъпността и надеждността на електронните услуги, отговарящо на водещите европейски директиви в областта на електронното управление.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Проектът отразява последните изменения в Закона за електронните съобщения и Закона за устройство на територията, свързани с въвеждането на облекчен режим за разполагане на станциите за мобилните предприятия. За целите на Регистъра е приета Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

В обхвата на Регистъра е разработен уеб интерфейс за публикуване на статистически данни за подадените заявления за предоставяне на административни услуги от Регистъра и за регистрираните наземни приемно-предавателни станции и точки за безжичен достъп с малък обхват в машинно-четим формат в Портала за отворени данни (https://data.egov.bg/).
Реализирана е интеграция на Регистъра с географска информационна система, поддържана в КРС, въз основа на която публичните потребители на Регистъра имат достъп до функционалности за визуализация на местонахождението на станции на географска карта и за търсене на конкретен адрес.

Иновации, реализирани в проекта

Използвна е OpenShift Container Platform за клъстер оркестратор на контейнери, обслужван от 9 виртуални машини, базирани на RedHat CoreOS. Пълноценно е използвана ИТ средата от технически и системни програмни средства и инфраструктура в КРС и тази в Държавния хибриден частен облак (ДХЧО). Общата инфраструктура е изградена чрез VPN тунел Layer 3. За обслужване на TCP LoadBalance услуга има интеграция с оборудването в ДХЧО от клас F5 BIG-IP Container Ingress Services. Изградена е L3 комуникация между централния офис на КРС и център за данни на ДХЧО, през единната електронна съобщителна мрежа, поддържана от МЕУ. Платформата е интегрирана с ElasticSearch. Прилага се защита от DoS/DDoS атаки.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Регистърът съответства на изискванията на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета и Регламента за изпълнение (ЕС) 2020/1070 на Комисията. Осигурена е възможност за ускорено електронно подаване на уведомления/заявления за вписване на данни за приемно-предавателните станции и точките за безжичен достъп с малък обхват, което намалява административната тежест. Това води до насърчаване на предприятията да модернизират съществуващите мобилни мрежи с цел навлизане на нови технологии на българския пазар. В резултат на това се създават предпоставки за нарастване на икономическия растеж, развитие на регионите и постигане на устойчиви икономически и социални ползи.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Регистърът предоставя 5 нови електронни услуги свързани с автоматизирано подаване на уведомления/заявления за вписване на данни за приемно-предавателни станции и точките за безжичен достъп с малък обхват. Това намалява административната тежест, състоящо се в облекчаване режима за разполагане на тези съоръжения. Създават се предпоставки за насърчаване на предприятията да инвестират в развитието на мобилните мрежи и да въвеждат технологии от нови поколения в полза на потребителите. Чрез осигурените в регистъра публични справки се предоставя възможност гражданите и бизнеса да имат достъп до поддържаните в Регистъра данни, като се спазват и прилагат утвърдените в КРС изисквания за тази цел.

Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/

Име на проекта

FSC Mobile - мобилна апликация на Комисия за финансов надзор

Изпълнител на проекта

Scale Focus
FSC Mobile е собствено мобилно приложение за най-популярните операционни системи Android и iOS и е напълно безплатна апликация, която дава допълнително удобство в достъпа до информация, която КФН публикува на вниманието на потребителите и участниците в небанковия финансов сектор – застрахователен, осигурителен и инвестиционен. FSC Mobile е с нововъведения, идентифицирани при предварителните разработки на проекта, за да може КФН максимално да покрие очакванията на потребителите. Подаване на отчети, дати за плащане на такси към Комисията, проследяване пътя на жалбата и подаване на заявление за обсъждане на Финтех проект, са част от опциите на апликацията, където всеки заинтересован може да проследява и най-актуалните новини от дейността на КФН.
Проверка статус на подадена жалба - Електронното подаване на жалба до КФН също става възможно, като гражданите ще могат да проследяват етапите на разглеждане на подаденото от тях запитване, чрез уникално генериран код, който Комисията предоставя; Надзорен календар - чрез приложението ще може да се достъпва и календар на събитията по трите сектора – инвестиционен, застрахователен и осигурителен, с най-важните и ключови срокове за всеки от тях; Проверка на подназдорно лице по ЕИК - на базата на актуални списъци, потребителите ще имат възможността да направят проверка чрез ЕИК, наименование на интересуващото ги дружество и дали същото има издаден лиценз от КФН; Иновационен център: потребителите могат да заявят за обсъждане техния проект.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Иновации, реализирани в проекта

Приложението отразява една от стратегическите цели на регулатора, а именно интегриране на новите технологии и на дигитализацията в небанковия финансов сектор. Структурирано е така, че максимално да улесни гражданите, подназорните лица и потребителите на небанкови финансови услуги и продукти. В тяхна помощ е създаден календар на събитията.
Разширени са възможностите за търсене на лицензирани поднадзорни лица.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

КФН следва стратегическите цели на ЕС за развитие на дигиталните технологии, като взима предвид динамиката на българския пазар на финансови услуги и нагласата на потребителите. За тяхното изпълнение, КФН активно управлява процесите по предоставяне на електронен достъп до финансовите услуги за потребителите, намаляване на оперативните разходи на бизнеса, увеличаване на конкурентоспособността на небанковия финансов сектор, чрез улесняване на достъпа до пазара и балансиране между сигурност и защита на данните, при спазване на регулаторните изисквания.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Улеснени технологични процеси:потребителите могат да заявят за обсъждане техния Финтех проект;при електронно подаване на жалба, гражданите ще могат да проследяват етапите на разглеждане на подадения от тях документ,чрез въвеждане номера на уникално генериран код,предоставен на жалбоподателя; достъпване календар на събитията в трите сектора – инвестиционен, застрахователен и осигурителен,с най-важните срокове за всеки от тях; проверка на лице,попадащо в обхвата на надзорните правомощия на КФН,по ЕИК-на базата на актуални списъци,гражданите ще имат възможността да направят проверка чрез ЕИК,наименование на интересуващото ги дружество и дали са лицензирани за извършване на дейността.
Министерство на електронното управление https://egov.government.bg

Име на проекта

Разработване и прилагане на Национална референтна архитектура за оперативна съвместимост

Изпълнител на проекта

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД

Националната референтна архитектура за оперативна съвместимост е разработена в съответствие с Европейската референтна архитектура EIRA, Европейската рамка за оперативна съвместимост, както и Българската рамка за оперативна съвместимост. Проектът за нейната разработка и план за прилагане е от национално значение, тъй като изграждането и развитието на оперативно съвместими информационни системи в администрациите следва да бъде в съответствие с референтната архитектура за оперативна съвместимост (РАОС). РАОС осигурява възможност на лицата по чл.1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕУ да предоставят оперативно съвместими публични услуги на местно, национално и европейско ниво за гражданите и бизнеса. С нейна помощ публичните организации ще си взаимодействат по-ефективно посредством обмен на данни между техните информационни системи, като за целта се въвеждат стандарти при тяхното разработване, проектиране и изграждане и внедряване. Основните принципи на оперативната съвместимост са: отвореност, възможност за повторно използване, субсидарност и пропорционалност, прозрачност, технологична неутралност и преносимост на данните, централна роля на ползвателите, приобщаване и достъпност, сигурност и неприкосновеност на личния живот, многоезичие, административно опростяване, оценка на ефективността и ефикасността, съхраняване на информацията. В рамките на проекта е разработен портал за оперативна съвместимост https://ros.egov.bg, като основен източник на информация за администрациите и ИТ сектора.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

РАОС дава общ понятиен апарат като съвкупност от архитектурни градивни блокове (АВВ), така че да се постигне общо разбиране какво е необходимо, за да се осигури оперативна съвместимост.
С оглед популяризиране и прилагане на референтната архитектура сред широк кръг заинтересовани лица, сред които и ИКТ бранша е изграден федериран портал за публикуване на информация, свързана с оперативната съвместимост – ros.egov.bg

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Един от водещите принципи в Националната рамка за оперативна съвместимост, е : Пригодност за повторно използване на ИТ решения, софтуерни компоненти и данни.
Чрез идентифицирането и структурирането на преизползваеми градивни блокове в областта на електронното управление, които веднъж реализирани, се преизползват в различни проекти, вместо да се инвестира висококвалифициран труд на ИТ специалисти в многократно създаване на едни и същи решения в различни администрации.

Дейност по предоставяне на информация и създаване на реален потенциал за ИКТ бранша за разширяване на пазара на стоки и услуги за износ

Макар да отразява националните специфики при адаптирането на Европейската рамка за оперативна съвместимост, РАОС дава възможност за по-бързо и ефикасно изграждане на съвместими с европейските изисквания решения, които демонстрирта възможностите на българския ИКТ бранш и го правят атрактивен за страните, тръгнали към интеграция и присъединяване към ЕС.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

В структурата на Министерството на електронното управление има отдел „Оперативна съвместимост, част от дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Резултатите от проекта рефлектират върху широк кръг заинтересовани страни, са: Централни и териториални органи на изпълнителната власт – министерства, изпълнителни агенции, общински и областни администрации; Администрации, които са на пряко подчинение на парламента; Доставчици на обществени услуги; Лица, изпълняващи публични функции; Фирми от ИКТ бранша, които изпълняват проекти в областта на развитието на електронното управление; Граждани и организации, които взаимодействат с публичната администрация; Администрации от държави-членки на ЕС; Министерство на електронното управление; Съвет по киберсигурността; Съвет по интеграцията; Институции, органи и структури на ЕС.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

Водеща цел на проекта е да се приложат на национално добрите практики в областта на оперативната съвместимост, които са разработени и одобрени от органите на Европейската комисия.
Чрез проекта се реализира надграждане на текущото законодателство по отношение на оперативната съвместимост и взаимодействието между администрациите.
Постигането на оперативна съвместимост се осигурява чрез:
• Референтната архитектура за оперативна съвместимост;
• Българската национална рамка за оперативна съвместимост;
• Стандарта за описание на информационни обекти;
• Предложенията за нормативни изменения;
• Шаблони на споразумения за ниво на обслужване (SLA) в администрациите и други.

Технологии, използвани за реализация на проекта

Националната референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) е разработена въз основа на Европейската референтна архитектура EIRA.
Въз основа на избрания подход за моделиране от Европейската комисия, EIRA се поддържа във формат .archimate като към безплатния инструмент Archi® е разработено специализирано разширение Cartool за прилагането на EIRA.
Cartool е плъгин с отворен код към инструмента за моделиране Archi®, който позволява документирането на градивните елементи на решението съгласно EIRA © и преизползване на решения за многократна употреба.
Въз основа на EIRA е разработена и РАОС в същия формат .archimate с помощта на Archi.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

В рамките на проекта е изготвен „ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАОС“, който съдържа правила и отговорности за поддържане и прилагане на Българската референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) на централно ниво и локално от отделните административни органи. Идентифицирани са и са приоритизирани необходимите мерки/дейности, свързани с прилагането на РАОС, както по отношение на отделните администрации, така и по отношение на съвместно използваните ИТ ресурси. Изготвени са анализ на нормативната уредба и проекти на нормативни актове за регламентиране на прилагането на РАОС.

Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства

Проект „Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост“ е финансиран по програма „Добро управление“.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

Изпълнението на настоящия проект пряко допринася за реализирането на целите на Европейската комисия за Единен цифров пазар. Стратегията за Единния цифров пазар гарантира свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали.
Без съмнение оперативната съвместимост е едно от средствата за постигане на тази цел, като се подобрява сътрудничеството между публичните администрации и се премахват пречките пред администрациите, предприятията и гражданите. Като се има предвид бързо нарастващият обем на обмена на информация, дължащ се на модернизацията на публичните администрации, необходимостта от оперативна съвместимост в Европа е по-голяма от всякога.

Иновации, реализирани в проекта

Общото използване на EIRA при разработването, оценката и комуникацията на решения в областта на електронно управление ще доведе до мрежови ефекти, като подобри координацията между публичните администрации на ниво ЕС и в рамките на държавите членки.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Зa да се повиши капацитета на администрациите в областта на взаимодействието и оперативната съвместимост чрез ИКТ и да се подпомогнат фирмите-разработчици, в рамките на проекта е разработен специализиран портал за оперативна съвместимост https://ros.egov.bg.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Чрез Референтната архитектура и Националната рамка за оперативна съвместимост се постигат следните цели:
• Развитието на общество, ориентирано към услуги;
• Прозрачност на информацията, свързана с политическите решения по отношение на публичните информационни системи;
• Подпомагане съвместното развитие на услуги в публичния сектор;
• Създаване на условия за свободна конкуренция при разработка на ИКТ в администрацията;
• Намаляване и оптимизира разходите за ИТ в публичния сектор;
• Насърчаване и подкрепа при предоставянето на публични услуги в България чрез насърчаване на трансграничната, междусекторна и между отделните органи на администрацията оперативна съвместимост.

Министерство на електронното управление https://egov.government.bg

Име на проекта

Изграждане на инфраструктура и предоставяне на ИТ услуги за целите на електронното управление на Република България

Изпълнител на проекта

ДЗЗД „ПАРАФЛОУ - ИФЕЛОУС“
Целта на проекта e изграждане на централизирана инфраструктура за директорийни услуги и инфраструктура за внедряване на услуги, свързани с използване на публични криптографски механизми, цифрови сертификати и управление на времето, чрез които да се предоставят следните ИТ услуги:
 Услугата по синхронизиране на време в съответствие с чл. 6 от ЗЕУ и чл. 46 от НОИИСРЕАУ ;
 Услугата по удостоверяване на време;
 Услуга по издаване на цифрови сертификати за WEB базирани услуги, предоставяни от администрацията;
 Услуга по подписване на документи;
 Услуга по криптиране на съдържание;
 Услуга по идентификация/оторизация на достъп до ИТ ресурси, включително, бази данни и мрежови ресурси (мрежови стандарт 802.1x);
 Централизирана инфраструктура за директорийни услуги
За функционалната реализация на проекта се извършва и доставка на хардуерно оборудване съобразно спецификацията от техническото задание.
Разработените услуги са класифицирани в три основни групи:
Услуги по управление на времето;
Публично Криптографски Услуги;
Директорийни услуги
Настоящият проект има за цел да изгради базовата инфраструктура за предоставяне на достъпни нови ИТ услуги (централизирани директорийни услуги, публични криптографски услуги, услуги по управление на цифрови сертификати и услуги по управление на времето). С предоставянето на тези услуги се удовлетворяват изисквания по отношение на сигурност и достоверност на информацията в средата на електронното управление на Р. България.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Изготвени и утвърдени са технически документи, чиято цел е да бъдат стандартизирани изисквания, интерфейси, интеграции, както да бъдат дефинирани архитектури, стратегии и визии по отношение на:
- Стратегия и Архитектурна Визия за дългосрочно развитие на директорийни услуги;
- Техническа Архитектура за изграждане на главна Активна Директория „Гора“;
- Стратегия и Архитектурна Визия за изграждане и дългосрочно развитие на ПКУ;
- Дизайн на Техническа Архитектура за изграждане на Публична Криптографска Инфраструктура (ПКИ);
- Схема за резервиране на основните оперативни компоненти от Техническа инфраструктура на Публичната Криптографска Инфраструктура (ПКИ) и Услуги.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Проектът е насочен към следните целеви групи:
• Министерство на електронното управление, в ролята му на отговорна институция за предоставянето на описаните услуги;
• Лица по чл. 1 от ЗЕУ, използващи инфраструктурата с оглед предоставяни услуги;
• Лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги– в качеството на доставчици на електронни услуги, чиито системи се интегрират;
• Физически и юридически лица, в качеството на заявители/получатели на електронни услуги.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

Внедряването и предоставянето на изградените услуги е в съответствие със ЗЕУ и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Технологии, използвани за реализация на проекта

Специализирани хардуерни устройства с висока степен на защита и сигурност на съхраняваната информация. Високопроизводителни времеви сървъри с изключително висока честотна лента и специално създадени да осигуряват точно хардуерно базирано време на протокола за мрежово време (NTP).
Министерство на електронното управление https://egov.government.bg

Име на проекта

Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъедин

Изпълнител на проекта

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД

Средата за междурегистров обмен RegiX свързва регистри на различни първични администратори на данни (ПАД) и позволява извличане на информация от тях в автоматичен режим 24/7 при наличие на правно основание за това.
Основната функция на системата е заявяване от страна на правоимащи лица (консуматори) на удостоверителна и справочна информация от регистри и бази данни на ПАД и нейното последващо предоставяне. Заявяването и предоставянето на информация може да се извършва в синхронен или асинхронен режим. Генерираната информация се удостоверява чрез електронен печат от ПАД. Системата управлява по централизиран, сигурен, контролиран достъп автоматичното извличане на удостоверителна и справочна информация, съхранявана в поддържани от ПАД регистри и бази данни. Предоставя необходимата функционалност за разработка на комплексни административни услуги и осигурява по ефективен начин еднократното събиране и многократно използване на информация, съгласно принципа на „Служебното начало“.
Консуматори на удостоверителна и справочна информация, съхранявана в регистри и бази данни на ПАД, могат да бъдат всички лица, имащи нормативно основание за заявяване и получаването ѝ.
В системата са включени повече от 80 регистъра и за 2022 г. са извършени 70 милиона справки.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Изготвени и утвърдени са технически документи, чиято цел е да улеснят разработването на адаптери към RegiX по единен стандарт и съответно отваряне на системата за присъединяване на нови първични администратори на данни и техните регистри. Повече информация може да се намери на следния адрес: https://info-regix.egov.bg/public/guides/Guides.md

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Системата автоматизира тромавия процес по заявяване на справка и съответното извличане и връщане на информация по нея от регистър на първичен администратор на данни. По този начин спестява време, а автоматичният характер на работата ѝ (машина-към-машина) позволява да се оптимизира и човешкият ресурс в бранша.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

Системата RegiX се управлява и развива от комисия, назначена със заповед на министъра на електронното управление, която извършва поддръжка на системата и отговаря на постъпващи въпроси.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Проектът е насочен към следните целеви групи:
• Министерство на електронното управление, в качеството му на отговорна институция за поддържането на системите на електронното управление;
• Лица по чл. 1 от ЗЕУ, в качеството им на доставчици на ЕАУ и консуматори на данни;
• Разработчици на информационни системи, участващи в Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на ЕАУ.
• Физически и юридически лица, в качеството им на заявители/получатели и потребители на ЕАУ, чрез Единния модел.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

Използването и поддържането на средата за междурегистров обмен е в съответствие със ЗЕУ и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Министерство на образованието и науката https://edu.mon.bg/

Име на проекта

„Доставка и внедряване на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) и модули към нея“

Изпълнител на проекта

Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД с изпълнители Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „КЕЙСИЕМ“ ЕООД
В рамките на проект “Образование за утрешния ден“ беше разработена и пусната в експлоатация единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) „Дигитална раница“.
Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание - “Дигитална раница” дава възможност за създаване и редактиране на собствени интерактивни образователни уроци и презентации като същевременно оценява както ученици под формата на дигитален дневник, така и преподаватели. Целта на проекта е да подпомогне дигитализацията в българското образование, като осигури на всички учители и ученици лесни за използване електронни инструменти и валидирано съдържание, в съответствие с изискванията на учебните планове. Платформата гарантира цялостен образователен цикъл от създаване на съдържание, оценяване, дистрибуция и последващо използване на ресурси. Платформата съдържа обособени модули с капацитет за обслужване на 1 000 000 ученици и 100 000 учители.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

„Дигитална раница“ е проект, чиято основа недвусмислено спомага за ефективното развитие на ИКТ бранша. Един от основните елементи на платформата е създаването на единен образователен номер за всеки потребител, който осигурява безпроблемен и защитен достъп. В допълнение порталът е синхронизиран с над 150 приложения и функционира като дигитална връзка между всички целеви групи в сферата на средното образование в България.

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Основна цел на проекта „Дигитална раница“ е предоставянето на леснодостъпен дигитален, унифициран модел за създаване на образователно съдържание. Недостигът на кадри в ИКТ бранша се преодолява чрез възможността за придобиването на адекватни дигитални умения, която платформата дава на всички свои потребители. Порталът служи като фундамент за всеобхватна дигитализация на българското образование. Това минимализира липсата на специалисти в информационно-комуникационната сфера.

Дейност по предоставяне на информация и създаване на реален потенциал за ИКТ бранша за разширяване на пазара на стоки и услуги за износ

Платформата дава поле за изява на създателите на съдържание в сферата на образованието да станат част от виртуалната среда на „Дигиталната раница“. Мащабът на платформата функционира като основа за разширен пазар на образователни услуги и увеличава възможността за увеличаване на пазарния дял на разработчиците на образователно съдържание.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

Създаден е механизъм за постоянна работа с издатели на образователно съдържание от една страна и Министерство на образованието и науката от друга, с цел синхронизиране, подобряване и усъвършенстване на функционалностите и наличното образователно съдържание в платформата “Дигитална раница” .

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Платформата е с национален обхват. Целевите групи директно повлияни от наличието на платформата са:
Деца и ученици;
Директори и педагогически специалисти
Експерти;
Родители;

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

В изпълнението на проекта е следвана законовата рамка за публични процедури. Съставянето и управлението на проекта съответства на текущото законодателство на Република България. Средствата са осигурени по проект „Образование за утрешния ден“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Изпълнителят на проекта - консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД, е избран чрез конкурс по Закона за обществените поръчки и е изцяло съвместим с актуалната законовата рамка за достъп на данни.

Технологии, използвани за реализация на проекта

Инфраструктурата е съставена от два взаимно резервирани центрове за данни на МОН в който е имплементиран VMWare Cloud Foundation както и SDN базиран на VMWare NSX. Платформата е базирана на микроуслуги който работят в Kubernetes (VMWare Tazu). Софтуерните контейнери се съхраняват локално използвайки Harbor, който и ги сканира за уязвимости. Внедрени са Azure DevOPS за CI/CD и Azure Kubernetes Service за тестване. Сигурността на данните в средата е подсигурена използвайки софтуер с отворен код Velerо, който се грижи за архивирането на данните.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Управлението и поддръжката на проекта се осигуряват по няколко направления като основното са договорните отношения с разработчика, които гарантират финансова устойчивост и дават възможност за адекватна бюджетна актуализация. Прилагат се практики, съгласно международно признатата и утвърдена методология Waterfall, заложена като стандарт от световната организация PMI (Project Management Institute). Това осигурява максимално добро управление и контрол над изпълнението на проекта. Заложените резултати и срокове са постигнати успешно. Разработената стратегия за управление осигурява бърза адаптация към платформата и предоставя възможност за ефективно внедряване в образователния процес.

Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства

Добавената стойност в образователната система не може да бъде измерена на този етап.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

За мнозина, дигиталният свят може да е стресиращ, защото изостават от него. Това вече се усеща в класните стаи. Учениците изживяват технологичния бум като всекидневно преживяване и имат необходимост от дигитално образование все повече. Същевременно, повечето учители, ползват традиционните методи на преподаване, приспособяват се бавно към дигиталните инструменти и се чувстват все по-несигурни. С въвеждането на Интегрирана дигитална образователна платформа изгражда мост между двете страни. Имплементирането на национално ниво носи предимства за всички. Това е система, която може да доведе до истинска промяна на модела.

Иновации, реализирани в проекта

Платформата използва редица иновативни подходи от технологична гледна точка. Един от най - комплексните е автоматичното управление на потребителските профили на всеки един ученик и учител в България. Благодарение на него потребителите, които използват дигиталната раница автоматично се присъединяват към конкретните класове и училища давайки им релевантен достъп до информация и възможност за колаборация.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Създаването на Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание от Министерство на образованието и науката е първо по рода си в Източна Европа. България е пионер в комбинирането на модерни технологии, съобразени с изискванията и нуждите на един от най-сложните и комплексни отрасли в обществото - образованието. Разработването на платформата служи за референтен модел за унифицирано дигитално образование, изцяло синхронизирано с локалните и европейски изисквания, благодарение на успешното му внедряване и адекватен подход.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

„Дигитална раница“ е революционен и единствен по рода си проект, не само на територията на България, а и в региона. Основната идейна линия е предоставянето на единна платформа, която съдържа дигитално съдържание изработено в унисон с изискванията на българската образователна система. Потребителите имат персонализиран достъп до ресурси изцяло съобразени с техния личен профил, заетост, интереси и нужди. Тази персонификация комбинирана с иновативните функционалности на портала, прозрачността в процеса на оценяване и създаване на съдържание не само облекчава целевите групи, но и дава възможност за висококачествен, сигурен и бърз достъп до актуализиран образователен процес.
Министерство на околната среда и водите https://www.moew.government.bg/

Име на проекта

Информационна система за управление на риска от наводнения (ИСУРН)

Изпълнител на проекта

ЕСРИ България ООД

През 2022 г. МОСВ внедри Информационна система за управление на риска от наводнения (ИСУРН), която предоставя интегрирана междуведомствена платформа за ефективно и прозрачно управление на всички процеси и данни, свързани с риска от наводнения в България. Системата е от национално стратегическо значение, като осигурява онлайн обмен на данни и сътрудничество между всички заинтересовани страни, имащи отношение към плановете за управление риска от наводнения (ПУРН), сред които МОСВ, Басейнови дирекции, МВР, общински и областни администрации, инфраструктурни дружества, граждани, бизнеса и други.
ИСУРН е разработена на база най-съвременни технологии и подпомага МОСВ в отговаряне на Европейската Директива за наводненията. Системата предоставя богати аналитични възможности и включва повече от 25 модула. ИСУРН осигурява достъп на гражданите, бизнеса и администрациите до редица услуги, публични регистри и информация относно картите на заплахата, картите на риска от наводнения, програмата от мерки и други. Системата позволява онлайн подаване и преглед на становища, свързани с плана за управление на риска от наводнения, попълване на анкети за минали събития, справки и анализи. ИСУРН осигурява публичност, прозрачност и контрол на изпълнението на обществено важни мерки от ПУРН като почистване на речни участъци, изграждане на диги и др., подобрява административното обслужване в тази област и подпомага ИКТ бранша.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

С реализирането на проекта МОСВ предоставя като част от ИСУРН редица публични регистри, вкл. свободен автоматизиран достъп до документи и информация в машинночетим отворен формат, съгласно Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор. ИСУРН е реализирана така, че да улесни търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба. Приложните програмни интерфейси са достъпни за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи. Всичко това подпомага ИКТ бранша в тази сфера и неговото развитие.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

Реализираният проект предоставя платформа за съвместна работа и сътрудничество на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ с всички организации в България, имащи отношение към риска от наводнения на територията на страната, сред които областни и общински администрации, инфраструктурни дружества, неправителствени организации и др.
ИСУРН предоставя специализиран модул, подпомагащ процеса на изпълнение и контрол на програмата от мерки за управление на риска от наводнения, в това число проекти от общинско, областно и национално значение, свързани с мерките от ПУРН.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

ИСУРН подпомага сътрудничеството и работата по отношение управлението на риска от наводнения на следните целеви групи:
Експерти на възложителя, включващи МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнови дирекции;
Експерти на заинтересовани администрации и организации, които по силата на нормативен или поднормативен акт имат отношение към управление на риска от наводнения – Министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, общини, областни администрации и др.;
Граждани, бизнес, научна общност и неправителствен сектор.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

ИСУРН е разработена в съответствие със:
Закон за електронно управление;
Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност;
Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
Закон за водите;
Директива 2007/60/ЕО;
Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE;
Закона за достъп до пространствени данни;
Методиката по чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите;
Ръководство за прилагане на ГИС в Европейската политика по управление на водите;
Ръководство за докладване по Директивата за наводнения за 2018;
Други.

Технологии, използвани за реализация на проекта

ИСУРН е разработена на база съвременна архитектура, ориентирана към услугите, стъпваща на PostgreSQL и на най-новите възможности на ArcGIS платформата за управление на данни и достъп до информация, извършване на мощни анализи и постигане на оперативна съвместимост. Използвани са водещи в света ArcGIS софтуерни технологии, вкл. ArcGIS Enterprise Server, ArcGIS Data Interoperability, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst и др. Взаимодействията между отделните модули в Системата се реализират под формата на уеб услуги (Web Services), които са достъпни за ползване от други системи и външни приложения.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Проектът е реализиран, следвайки световно утвърдени методологии за управление, които допринасят за неговото добро изпълнение, вкл. реализиране на всички дейности и очаквани резултати с необходимото качество, при спазване на сроковете и в рамките на бюджета. Проектът е изпълнен при оптимален и навременен:
Контрол по изпълнението на проектните дейности;
Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на всички участници в проекта в съответствие със заданието.
Като част от проекта са проведени обучения на потребителите и е включена поддръжка на системата, което гарантира неговата устойчивост.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

ИСУРН осигурява достъп до данните в машинночетим отворен формат съгласно Директива INSPIRE.
Тъй като рискът от наводнения засяга пряко и градовете, системата подпомага осигуряването на компонентите „устойчивост“, „качество на живот“ и „сигурност“ в интегрирания подход за интелигентни градове.
 

Иновации, реализирани в проекта

ИСУРН е разработена на база водещите в света най-нови ArcGIS технологии, което позволява да бъдат внедрени в системата множество технологични иновации. Използваните софтуерни решения осигуряват възможност за умно картографиране (smart mapping), иновативно пространствено моделиране и анализи. Благодарение на използването на специализирано ГИС решение ArcGIS Data Interoperability се постига високо ниво на оперативна съвместимост. Реализирана е интеграция също така с редица информационни системи, сред които Геоинформационна система за управление на водите и докладване, Информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000 (ИС ЗЗ ЕМ Натура 2000) и други.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

С реализирането на проекта МОСВ внедрява стратегическа за страната иновативна Информационна система за управление на риска от наводнения, с което отговаря на изискванията на Директива 2007/60/ЕС, позната още като Европейска Директива за наводненията.
Директивата определя рамка от мерки за оценка и управление на риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. Внедрената система е в съответствие и с изискванията на Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

ИСУРН е изградена с цел, освен експертите на Басейнови дирекции и МОСВ, също така граждани, бизнес и заинтересовани страни да достъпват информация, да въвеждат и актуализират данни за минали събития, да подават и преглеждат становища и др.
Всичко това води до прозрачност на дейностите на администрацията по управление на риска от наводнения. Реализирането на проекта води до спестено време и облекчаване ежедневието на българските граждани и бизнеса чрез лесен и бърз достъп до информацията в ИСУРН и ползването на уеб услуги в нея.

Министерство на правосъдието https://www.justice.government.bg/

Име на проекта

Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“

Изпълнител на проекта

ТехноЛогика ЕАД

До реализирането на проекта в България издаването на Свидетелства за съдимост се реализираше чрез децентрализирани системи, обслужващи 113 бюра за съдимост.
В рамките на проекта се създаде ЦАИС „Съдебен статус“ със следните ползи за гражданите:
• Разширяване на обхвата на хората, които ще могат да си вадят електронно свидетелство за съдимост чрез бърза интуитивна процедура, за която трябва само устройство с интернет и банкова карта
• Отпадане на ограниченията по месторождение или съдебен статус, системата вече дава възможност заявителят да поиска електронно свидетелство за съдимост, дори да не е роден в България, и дори да е осъждан или глобяван по чл. 78а.
• Ново удобство за хората предпочитащи да получават свидетелства за съдимост на хартия - същите могат да се издават на всички граждани, от всяко едно бюро „Съдимост“ в страната, независимо от месторождението на лицето или адресната му регистрация.
Оптимизира се работата на МП по свидетелствата за съдимост:
• Премахнаха се разходите и усилията по поддържка на локалните инсталации и рисковете за консистентността на данните
• В рамките на проекта се изградиха се връзки с хоризонталните системи на е-управлението – е-автентификация, е-връчване и е-плащане. Осъществи се интеграция в реално време с множество национални системи - Национална БД „Население“, Единен регистър на чужденците; Регистър българските лични документи, Задължения при Национална агенция за приходите, както и с множество европейски системи.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

• Създава предпоставки за реализация на нови ИКТ проекти, които в частта проверка на съдебен статус да бъдат автоматизирани
• Иницииране на промени в Наредба №8 за функцията и организацията на дейността на бюрата за съдимост с цел оптимизиране на работните процеси;
• Поддържане в МП на значим, компетентен и разширяващ се екип от професионалисти в сферата на ИКТ.
• Посредством залагането на високи критерии и изисквания в тръжната процедура се стимулира конкуренцията и усвояването и навлизането на нови технологии

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Преминаването от децентрализирани към централизирани системи дава възможност за освобождаване на висококвалифициран ресурс по поддръжката им.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

Наличие на работна група в Дирекция ЕПР за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение. В задълженията влиза и:
• организира и участва при разработването и актуализацията на дългосрочната стратегия на Министерството с бюджет в областта на ИКТ
• участва във вътрешни и международни проекти и програми, разработване на концепции, предложения за промени на нормативни документи, свързани с електронното управление
• отговаря за изпълнение на цели в стратегическите документи и прилагането на вътрешната и международната нормативна база и стандарти в областта на информационната сигурност.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:
• Всички български граждани – родени в и извън България;
• Работодатели в бизнеса и ПА;
• Министерство на правосъдието;
• Висш съдебен съвет;
• Районни съдилища;
• Съдилища постановяващи присъди;
• Други администрации.
 

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

При реализация на проекта са спазени всички изискванията на ЗЕУ и НОИИСРЕАУ за ползване на регистри и спазване на изискванията за оперативна съвместимост в това число хоризонталните системи на е-управление:
• внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на ВЕАУ към ИС и регистри на други администрации
• Реализирана интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой
• Внедрен служ. онлайн интерфейс за авт. изпращане на документи и нотификации чрез ел. препоръчана поща към подсистемата за сигурно е-връчване
• разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за авт. изпращане на транзакционна история към системата за ел. идентификация

Технологии, използвани за реализация на проекта

• .NET v.6.0 - .Net, AspNet Core, CoreWCF
• Entity Framework; - EntityFramework Core
• jQuery;
• AngularJS („Angular“) - Angular, Bootstrap, Infragistics
• IIS
• Oracle
• за генериране на pdf - JasperReports, EOPdf
• за подписване - SecureBlackBox

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Влязла в сила от 15.09.2022 г. променена Наредба №8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, където са заложени изисквания за ползване на оперативно съвместими данни и ползване на съответните номенклатури. Тези изменения на Нормативната уредба са гаранция за устойчиво използване на новата система в следващите години, което се доказва и с реалното използване на ЦАИС „Съдебен Статус“ от хиляди ползватели. Поддържката на системата е осигурена бюджетно и по договор за следващите 3 години.

Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства

Проектът е реализиран с публични средства чрез процедура по ЗОП. Възвращаемостта на ресурса е гарантирана в срок от няколко години на база на следните аргументи:
• Редуцирани средства за административен ресурс, необходим за обезпечаване на административното обслужване по стария начин и за ценен ИТ ресурс по поддръжка на отпадналите локални системи
• Експоненциално нарастване на използването на ЕАУ, вместо посещение на място, което спестява време както на гражданите така и на централната и регионалната администрации
• Изпълнение на изискваният на ЕК и съответните европейски нормативни документи за интеграция с централизираната система на ЕС ECRIS.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

Предоставяне на ЕАУ за администрация и граждани, с което изцяло поддържа принципите на устойчиво развитие залегнали в Intelligent Cities, Intelligent Home. Съгласно изискванията на ЗЕУ и НОИИСРЕАУ новата ИС е реализирана при изпълнение на изискванията за отворени данни и онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в системата. Интерфейсът осигурява достъп до данните в машинно четим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), което е изцяло в рамките на изискванията на общоевропейския акцент Open Data.

Иновации, реализирани в проекта

Разработената система е свързана с ECRIS (Европейската система на регистрите за съдимост). Така информацията за осъдени български граждани на територията на страни от ЕС ще се записва своевременно в системата "Съдебен статус" и ще бъде достъпна за всички бюра съдимост. В хода на интеграцията беше реализиран иновативен алгоритъм за идентифициране по непълни записи на лични данни в ECRIS на български граждани, осъдени в страни от ЕС.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Виж информацията в т.11

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Новата система дава възможност за ползване на е-услугата 24/7. Ползвателите могат да заявят по всяко време на денонощието от мястото, на което се намират, чрез компютъра си свидетелствата си за съдимост, като ползват средствата на е-автентификацията. Те могат да заплатят online за услугата и да получат своето свидетелство както на е-поща, чрез системата за е-връчване, така и през портала на МП. Валидността на документа е достъпна от всяка точка посредством QR код, наличен на всяко издадено свидетелство за съдимост. Реализира се изискването на Комплексното Админ. Обслужване да не се изисква от гражданите документ, за които информацията е налична в регистрите на държавната администрация.

Община Банско htts://www.bansko.bg

Име на проекта

Система за оценка на удовлетвореността от административното обслужване

Изпълнител на проекта

Общинска администрация - Банско

Община Банско

Системата предоставя точна и ясна оценка за нивото на обслужване. След като потребителя на административни услуги попълни формуляр и го входира в ЦАО, в рамките на деня получава лично вайбър съобщение на посочения от него телефон с текст: „Здравейте, Вие бяхте обслужени в Центъра за административно обслужване на Община Банско. Моля оценете качеството на обслужването като отворите следния линк.Като отвори линка (се визуализира): Каква е Вашата оценка на обслужването ?” Показват се три емотикона. Радостен, неутрален и сърдит емотикон. Програмата има възможност да прави статистика, като може да обобщава данните по следните критерии:
-по ниво на удовлетвореност, филтрирана по трите вида оценка и опция „негласувал“, като има възможност да покаже и всички оценки;
- може да се филтрират резултатите по месец и година;
- може да се търсят или видят резултатите на определен потребител на административни услуги, чрез търсене по телефонен номер или име. По този начин можеш да проследиш кога е бил обслужен, от кой служител е бил обслужен и каква услуга е била заявена, както нивото на оценка, която е дадена;
- при добавяне на потребители има опция да маркираме кой няма акаунт през вайбър, по този начин в статистика можем да разберем, че даден клиент не е гласувал, защото няма вайбър.
 

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Оценаяването на качетсвото на обслужване е неизменна част от съвместната работа на администрацията с организации от публичния и частния сектор.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Практиката е насочена към обслужване на потребители на административни услуги в Общинска администрация – Банско, включващо граждани, юридически лица и неправителствени организации.

Иновации, реализирани в проекта

Водени от желанието за получаване на обективна оценка за качеството на административното обслужване, намаляване слабостите в организацията на административното обслужване, предприемане на действия за отстраняване на прояви на лошо администриране, подобряване на работата на администрацията и изграждане на ефективна комуникационна връзка между потребителите и администрацията.
Провеждането на анкетни проучвания, чрез хартиени и онлайн анкети дава възможността на служителите от ЦАО да участват в тях и съответно крайният резултат да се изкривява.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Основната цел е подобряване на качеството на административното обслужване в Общинска администрация – Банско. За нас е от изключителна важност постоянно да се доусъвършенстваме и да предоставяме на нашите ползватели на административни услуги нови и по-добри услуги, съчетани с професионално отношение и обслужване.

Столична община https://www.sofia.bg/

Име на проекта

Административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица на територията на Столична община

Изпълнител на проекта

Столична община

Столична община

През 2022 г. с редица свои действия, Столична община работи по осигуряването на административно обслужване на глухи и сляпо глухи. В резултат на това, считано от 03.01.2023 г., СО въведе административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица. Това се случва посредством таблети, чрез които се осъществява тристранна видеоконферентна връзка между глухото или сляпо-глухото лице, служителя (деловодител) на гише и жестов преводач. За целта във всеки ЦАО има обозначено гише, което да бъде разпознаваемо от глухото или сляпо-глухото лице, и което е оборудвано с техническо средство за осъществяване на тристранна онлайн връзка при административното обслужване. В централната администрация на Столична община е осигурен и специален бутон в системата „Чакащ клиент“ за заявка за обслужване на определеното за целта гише.
(Поради недостатъчно място в полето за попълване, пълната информация за етапите по въвеждането, може да бъде прочетена в приложения файл във формат .doc).

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

- Закон за българския жестов език (ЗБЖЕ);
- Решение № 359 на СОС от 24.06.2021 г.;
- Решение № 478 на СОС от 07.07.2022 г.;
- Решение № 730 на СОС от 06.10.2022 г.;
- Решение № 998 на СОС от 15.12.2022 г.

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Неприложимо

Дейност по предоставяне на информация и създаване на реален потенциал за ИКТ бранша за разширяване на пазара на стоки и услуги за износ

Неприложимо

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

В изпълнение на решение на СОС, със Заповед на кмета на СО беше сформиран Консултативен съвет по въпросите, свързани с административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на СО, в т. ч. при провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, в състав - общински съветници в СОС, секретаря на СО и длъжностни лица от СО и районните администрации, имащи пряко отношение към дейностите, възложени на кмета на общината, както и четирима представители, излъчени от неправителствените организации в сферата на представляване, отстояване и защита интересите на слухоувредените граждани, избрани на конкурсен принцип.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Глухи и сляпо-глухи лица на територията на Столична община.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

Съгласно чл. 24 от ЗБЖЕ държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и при провеждането на мероприятия, организирани от тях, с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, когато лицата предварително са поискали такъв.
Съгласно § 7 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗБЖЕ, в срок до 31.12.2022 г.

Технологии, използвани за реализация на проекта

В изпълнение на Плана за действие за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в Столична община, одобрен с Решение на Столичен общински съвет, в ЦАО са оборудвани с конфигурации целево за осъществяване на сигурна тристранна връзка с преводачи на български жестов език в комуникационна среда на Столична община.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

СО е в готовност да сподели своя опит и добра практика в прилагането на административно обслужване на БЖЕ на глухи и сляпо-глухи лица. Проектът би могъл да бъде мултиплициран на 100% от всяка една администрация.
СО предвижда да осигури обучение на служители на СО в специалност „Жестов език и билингвистичво образование“.
СО си поставя за цел да разработи собствена платформа за видео-връзка.
(Поради недостатъчно място в полето за попълване, пълната информация за етапите по въвеждането, може да бъде прочетена в приложения файл във формат .doc).

Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства

Неприложимо

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

Неприложимо

Иновации, реализирани в проекта

С влизането в сила на ЗБЖЕ, СО е първата община в България, която поставя основите на въвеждането и прилагането му на практика, чрез специално обозначено гише, оборудвано с технически средства за осъществяване на тристранна онлайн връзка.
(Поради недостатъчно място в полето за попълване, пълната информация за етапите по въвеждането, може да бъде прочетена в приложения файл във формат .doc).

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Неприложимо

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Проектът подпомага процеса на приобщаване на глухите лица към обществото.
Освен законово вменените задължения, СО предоставя и онлайн обслужване на глухи и сляпо-глухи лица чрез Контактния център на СО, което ще спести време на гражданите без необходимост от посещаване на гише.
(Поради недостатъчно място в полето за попълване, пълната информация за етапите по въвеждането, може да бъде прочетена в приложения файл във формат .doc).

Новини

12.01.2023

78 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

78 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. Най-много са подадените проекти в категорията...

04.01.2023

1 седмица остава до крайния срок за регистрация за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Вече е факт и първата кандидатура в категорията Публична администрация   Близо 30 са подадените кандидатури в отделните категории на конкурса до момента. Засилена конкуренция се...

21.12.2022

Остават 3 седмици до крайния срок за регистрация за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 23 февруари 2023 г. 10 са подадените кандидатури в 5 от категориите на конкурса три седмици преди крайния срок за участие. Надпреварата...

 

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Алтерко Груп Бианор Telelink BLD

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ Мениджър b2b Media Sofia Tech Park ПРЕДПРИЕМАЧ Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Център за творческо обучение Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg DevStyler