Начало Партньори Контакти Поверителност English

13-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2023 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Публична администрация

Публична администрация

Държавна агенция "Архиви" https://www.archives.government.bg/

Име на проекта

„Разработка и внедряване на система за е-архивиране”

Изпълнител на проекта

Държавна агенция "Архиви"

Държавна агенция "Архиви"

Проектът е финансиран с договор № BG05SFOP001-1.015-0001/10.02.2021 г. по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление” и е насочен към разработване и внедряване на сигурна, достъпна и високо технологична система за електронно архивиране на ценни електронни документи. Електронното архивиране е съотносимо към цялостното функциониране на държавната администрация, то е хоризонтален процес в рамките на електронното управление, който не се ограничава само до използването на електронни документи и услуги, а е пряко свързан с дейността на цялата държавна администрация.
Дейностите по проекта са създаване на единна нормативна и методическа база за е-архивиране на ценни електронни документи; разработване и внедряване на система за е-архивиране (СЕА); изграждане на студио за цифровизация на аудиовизуални документи; обучение на служители на фондообразуватели на държавните архиви за работа със СЕА.
Чрез СЕА се осигурява публичен достъп цифровизирани архивни документи на хартиена основа, аудиовизуални и електронни документи. Уникалното на СЕА е че чрез нея могат да се предават и публично достъпват ценни електронни документи създавани през последните години от дейността на държавни и общински институции, организации и др., и значими личности, чийто обем в бъдеще значително ще нараства.
СЕА е достъпна от септември 2023 г. чрез административната интернет страница на ДАА https://www.archives.government.bg/.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Развиване на хоризонталните системи на Електронното правителство и Държавния хибриден частен облак (ДХЧО).
СЕА е изцяло реализирана върху инфраструктурата на ДХЧО.
СЕА е интегрирана с повечето хоризонтални системи на електронното управление.
Съвместни програми като „IT бизнесът преподава“ и дуално обучение, което е свързано с недостига на кадри в бранша.

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Сътрудничество на компаниите с образователните институции – специализирани гимназии и висши училища, под формата на участие в разработката на учебни планове и програми, включване на представители на бранша в образователния процес и други.
За изпълнение на проекта бяха наети двама служители, завършили специализирана школа за придобиване на квалификация в областта на информационните технологии и по-специално в софтуерната разработка.
Улесняване на процедурите за използване/наемане на ресурси от близки държави – Република Северна Македония, Косово, Албания, Молдова и Украйна.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

Потребители на СЕА са всички служители на държавни и общински институции, организации, сдружения и др., които са членове на постоянно действаща експертна комисия за експертиза на документите, която се извършва ежегодно.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Граждани, структури на държавната и общинската администрация, бизнеса и държавните архиви.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

СЕА и изградена съгласно Закона за националния архивен фонд, Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции и в съответствие със Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за киберсигурност, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, Наредбата за минималните изисквания към Закон за киберсигурност.

Технологии, използвани за реализация на проекта

Работна среда (ДХЧО): Windows Server 2022 Standard (10.0)
База данни (ДХЧО): SQL Server 2019
Технологии:
сървър:
.net 6.0 - платформа за разработка на приложения
Entity Framework Core 6.0.9 - ORM библиотека с отворен код за .NET приложения
Hangfire v1.7 - библиотека с отворен код за обработване и управляване на фонови задачи
клиент:
Vue.js v3.2.* - JavaScriptframework;
Vue CLI - стандартен инструментариум за разработка на Vue.js
Bootstrap v5.2.* - UI библиотека за responsivedesign;
Vuetify v3.2.* - Библиотека с отворен код за Vue компоненти
Axios v0.26 – библиотека с отворен код за HTTP заявки от клиента към сървъра;
Veevalidate v4.5.* – валидация на UI форми за VueJS.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Проектът е управляван професионално в рамките на сроковете и бюджета. Осигурена е поддръжка.
Изготвен е проект на нова Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции. Новото в нея са електронните документи и предаването им чрез СЕА. Изготвен проект на Стратегия за развитие на е-архивиране в Република България и проект на Пътна карта към Стратегията с хоризонт до 2030 г.
Чрез СЕА е възможно предаването на електронни документи и е достъпно цялото документално наследство, съхранявано в държавните архиви - документи на хартиена основа, аудиовизуални и електронни документи.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

Проектът допринася за развитието на инициативата Open data, като предоставя информация за наличните архивни електронни документи

Иновации, реализирани в проекта

Разработка за обмени обработка на файлове с изключително голям размер.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Чрез резултатите от проекта българската публична администрация може да предава по електронен път ценни електронни документи за дългосрочно съхранение в държавните архиви, с което те стават достъпни онлайн. СЕА е високотехнологичен и иновативен продукт.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Чрез СЕА е осигурен свободен достъп до описания на архивни документи на 29 държавни архиви, справки, дигитализирани документи на хартиена основа и демо версии на цифровизираните аудиовизуални документи.
Потребители с читателска карта имат достъп до производни файлове на ценните е-документи и цифровизираните аудиовизуални документи.
Външни потребители, които предават ценни електронни документи на държавните архиви могат с „един клик” да импортират в държавен архив, обработените eлектронни документи след окончателна експертиза на ценността; да проследяват вътрешните процеси през които минават импортираните документи; за електронно подписване на документите съпровождащи предаването.

Държавна агенция за закрила на детето, председател д-р Теодора Иванова https://sacp.government.bg/

Име на проекта

Създаване на Чат приложение за деца и надграждане на виртуалната телефонна централа и софтуерния продукт за обработка и съхранение на данни на Националната телефонна линия за деца 116 111

Изпълнител на проекта

Държавна агенция за закрила на детето

За информиране, консултиране и подкрепа на деца през 2009 г. от страна на Държавната агенция за закрила на детето е изградена Национална телефонна линия за деца с телефонен номер 116111, която е с национално покритие. Агенцията притежава и лиценз, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията. ДАЗД е единственият специализиран орган на МС за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.
Осигуряването на функционирането на НТЛД е задължение на председателя на ДАЗД, Натрупаният опит през последните години от управлението на Линията, както и на установени и оценени подобрения на системата са основание ДАЗД да надгради и оптимизира функционалностите на софтуерния продукт.
Чат приложението към момента е активно всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч., и е достъпно през официалната интернет страница на Националната телефонна линия за деца на ДАЗД – 116111.bg.

Проектът е участвал в предишни издания на конкурса

Посочете с какво е различен проектът

С добро партньорство между Държавната агенция за закрила на детето и БТК се постигна изграждане на нов софтуерен продукт, надграждащ създадения през 2020 г., Софтуерът съдържа данни за деца, които се съхраняват във виртуална среда. За Агенцията това е постижение по отношение на създадения технологичен продукт, отговарящ на съвременните изисквания.

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Чат приложение за деца към НТЛД 116 111. Линията е част от световната мрежа телефонни линии за деца, участвайки на срещи с тях, ние обменяме добри практики, едната от които беше създаването на подобен чат. http://www.116111.bg/

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

През 2023 г. ДАЗД създаде и ЧАТ приложение към Националната телефонна линия за деца,
През 2020 г. от страна на ДАЗД е извършена сериозна инвестиция в създаване на нов софтуерен продукт - интегрирана информационна система за прием на обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111.
 

Министерство на туризма https://www.tourism.government.bg/

Име на проекта

Роботизирана автоматизация на процесите за хуманитарно подпомагане на лицата, получили временна закрила на територията на Република България

Изпълнител на проекта

Министесрство на туризма / СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД
1. Анализ на бизнес-партньорите, участващи в процеса и изготвяне на детайлен системен проект и реализиране на автоматизацията през ССЕВ;
2. Валидация на получените данни и своевременна обратна връзка към бизнеспартньора, в случай на проблем със структурата или качеството на данните.
3. Консолидиране на събраната информация в локална база данни, като своевременно се извършват необходимите проверки по дефинираните параметри, в съответствие с условията и реда на Програмите.
4. Извършване на предефинирани справки върху консолидираната локална база данни;
5. Обучение на служители на МТ за работа със софтуера.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Над хиляда лица, извършващи дейност в обекти за настаняване и подслон.
Над сто хиляди лица, получили временна закриала, вследствие на военните действия в Украйна.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

Автоматизацията включва импортирането на предоставените по административен път файлове чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) , съдържащи данни, по съответните параметри, от базите данни на Автоматизираната информационна система „Бежанци“ (БД от АИС „Бежанци“), Единната система за туристическа информация (БД ЕСТИ), Системата за управление на националните инвестиции (БД СУНИ), Дирекция „Комуникационни и информационни системи“- МВР (БД от КИС), Национална агенция за приходите (БД от НАП), Националния оперативен щаб (НОЩ).

Технологии, използвани за реализация на проекта

Софтуер за автоматизиране на повтарящи се цифрови задачи, извършвани от хора. Технологията съчетава емулиране на това как хората четат компютърни екрани (AI компютърно зрение), заедно с API, и дава на потребителите достъп до предварително изградени компоненти за автоматизация, които могат да бъдат комбинирани за автоматизиране на рутинни процеси.
Платформата комбинира семейство интегрирани среди за разработка базирани на ниско ниво код,
като продукти от общо Studio за създаване на процеси, с агенти от страна на клиента, наречени роботи, които изпълняват тези процеси.
Процесите се внедряват, наблюдават и управляват дистанционно с централен инструмент за управление, наречен Orchestrator.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Срока на изпълнение на проекта е свръх конкурентен ( 40 дни за анализ, разработка и внедряване) и отразява множества изменения в условията на Програмите до момента, като проектираната софтуерна архитектура позволява лесна актуализация при промяна на реда и условията за получаване на помощ по Програмите.

Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства

Стойността на проекта е 29 998.52 лв.
Посредством продукта ще бъдат преизчислени и валидирани реализирани плащания, надхвърлящи 250 мил. лв. до момента, както и допълнителни, индикативни плащания в размер на над 30мил. лв., вследствие на предстоящото удължаване на настоящата Програма до 31.03.2024г. и приемането на вече разработената инtеграционна Програма при удължаването на срока на временната закрила до 24.02.2025г.

Регулярното изчисление на тези стойности до момента е коствало стотици човеко-часове високо платен експертен труд, обвързано с рискове от грешки и неминуемо забавяне на процеса на верификация на плащанията към заинтересованите лица.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

Техническите предизвикателства, пред които Министерство на туризма е изправено при администрирането на Хуманитарните Програми , провокираха разработването на нова концепция за категоризация на туристическите обекти, посредством интелигенти договори, реижинеринг на съществуващата Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), Доклад за необходимостта от създаването на нова Единна система за оперативни данни (ЕСОД), предложения за оптимизация и популяризиране на Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Системата позволява автоматизирана справка към кандидатите по Програмите, при която към файл-образец, съдържащ декларираните от тях данни, да бъдат отразени всички изчислиения извършени спрямо изискуемите контроли към параметрите от различните регистри, което ще позволи прозрачност и своевременна обратна връзка към заинтересованите лица.
Национален статистически институт www.nsi.bg

Име на проекта

Приложение на информационни технологии при повишаване на статистическата култура на младите хора в България

Изпълнител на проекта

Национален статистически институт
Статистиката е една от първите институции, създадена в младата българска държава през 1880 г. През цялата своя история – от създаването си до наши дни, стремежът на статистиците е да работят в полза на българското общество, да са в крак със своето времето, да отговарят на търсенето на всички хора, като проучват техните потребности и прилагат най-новите технологии и иновативни методи в работата.
Пример за това са инициативите за повишаване на статистическата култура, които Националният статистически институт (НСИ) стартира през 2017 г., с фокус към младите хора в България.
Целта е да предизвикаме интерес у младите хора, да ги запознаем с принципите, които спазваме в нашата работа, с критериите за качество на официалните данни, така че те да осъзнаят значимостта на официалната статистическа информация като инструмент в борбата с дезинформацията и фалшивите новини.
Израстването на бъдещо поколение управници, бизнесмени, учители, журналисти, убедени в силата на статистическата информация и важността на използване на достоверни, качествени, навременни и сравними статистически данни като доказателство и аргументи при взимане на политически, бизнес и лични решения, е от първостепенно значение за формирането на устойчиви процеси в българското обществото и за просперитета на нацията.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Инициативите на НСИ за повишаване на статистическата култура са насочени към формиране на знания и учения за работата с данни, както и за използването на различни софтуерни продукти за събиране и обработка на данни и разпространение на информацията, е сигурен начин за обезпечаване на ИКТ бранша с осъзнати, добре подготвени кадри, жадни за реализация и развитие.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

НСИ работи съвместно с МОН и регионалните структури по образование, както и с няколко университети в България - УНСС, Икономически университет във Варна и други.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Инициативите на НСИ са насочени към учениците от 8 до 12 клас и студентите в България.

Технологии, използвани за реализация на проекта

HTML, CSS, jQuery JavaScript Library v3.6.1 - за разработка на уеб сайта на "Европейската олимпиада по статистика за ученици", "Международен конкурс за статистически плакат", "Конкурс за статистическо есе" и Datathon https://www.esc2024.eu
JMP софтуер - бизнес единица на SAS, която произвежда интерактивен софтуер за десктоп статистически анализи.
Областна администрация Стара Загора https://www.sz.government.bg/

Име на проекта

Заедно към успех

Изпълнител на проекта

Теодора Нончева

Областна администрация Стара Загора

Проектът "Заедно към успех" е мотивираща и успешна инициатива, работеща за подобрение на бизнес средата в област Стара Загора, за допринасяне за развитието на местната икономика. Проектът съчетава традиционни и новаторски методи, за да гарантира, че ОА - Стара Загора остава отворена, отговорна и ангажирана с общността, която обслужва. Целта на проекта е изграждане на взаимноизгодно партньорство между администрацията, бизнес сектора и общността в подкрепа на устойчиво развитие и благосъстояние в региона.
Със завършването на успешни проекти в сътрудничество с общините в областта, ресорните министерства, агенцията за регионално икономическо развитие, търговско - промишлената палата и бизнес инвеститорите, ОА се фокусира върху нови начини за постигане на по-голяма прозрачност и публичност.
Ключовите дейности по проекта са свързани с работа по електронната платформа за информация, която предоставя ефективен начин за обмен на данни и обратна връзка. Редовните форуми и обществени консултации предоставят възможност за активно участие и обмен на идеи за бъдещи и настоящи инициативи. Директна връзка с обществеността чрез отговори и активни информационни кампании в социалните мрежи, както и обучения и информационни сесии за гражданите и предприемачите запознава хората с работата на администрацията, а използването и развитието на иновативни подходи към дигитална комуникация прави информацията по-достъпна и интересна за различни аудитории.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

ОА инвестира в разширяване и подобряване на ИКТ инфраструктурата чрез изграждане на бърз интернет достъп и модерни телекомуникационни мрежи. Освен това насърчава сътрудничеството с ИТ фирмите, образователните институции и индустриалните клъстъри в региона. За разтивие на специалистите, ОА финансира обучения за повишаване на квалификацията им. Организира информационни кампании за насърчаване на бизнес сектора и повишаване на възможностите, посветени на технологиите. Активното внедряване на електронни услуги в ОА и местните институции дигитализират административните процеси и улесняват взаимодействието между бизнес и публичния сектор.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Различни инициативи демонстрират гъвкавостта и иновативния подход на българската публична администрация при отговаряне на отговаряне на европейските стандарти и внедряването на ИКТ за подобрение на обществените услуги и процеси. ОА успешно внедрява услуги с електронна идентификация, което позволява на гражданите и предприятията да използват електронни средства за достъп до публични услуги, подписване на документи и сключване на онлайн сделки, обществени поръчки и търгове. Интегрираният проект обхваща и онлайн услуги за жители на населените места в региона, електронни публични комисии и управление на общински ресурси, улеснявайки взаимодействието между институциите и гражданите.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Въвеждането на електронно правителство не саммо спестява време на гражданите и бизнеса, но и подобрява прозрачността и лесния достъп до административни услуги. Електронните разплащания и финансови услуги опростяват редица дейности и услуги, подпомагащи икономическото развитие на бизнес средата и региона. Тези инициативи съчетават ефективността на ИКТ с целите за улесняване на ежедневието на гражданите и предприемачите, като същестевременно постигат баланс между обществен интерес и премахване на излишни регулации.
Община Асеновград https://www.asenovgrad.bg/

Име на проекта

Online Портал за сигнали, предложение и въпроси

Изпълнител на проекта

Община Асеновград

Община Асеновград

Комуникацията между жителите на община Асеновград и общинската администрация беше изключително подобрена и улеснена чрез създаването на online Портал за сигнали. Платформата допринесе за развитието на ИКТ бранша (информационни и комуникационни технологии), като чрез него се постигна публичност и прозрачност на работата на общинските служители, като цяло. Порталът започна да функционира на 09.03.20 г. и към момента продължава активното му поддържане. За много кратко време реализацията на проекта успя да осигури обратна връзка от гражданите към общинското ръководство. Сигналите, които се подават, както и отговорите от съответния административен отдел, се публикуват публично (освен ако това не е изрично отказано от подателя или не съдържа лични данни). На изпращача се отговаря и по e-mail. Всеки сигнал получава входящ номер с час и дата на приемане. Води се и електронен регистър. Платформата се управлява и контролира от двама служители на администрацията, под ръководството на кмета д-р Христо Грудев. Online Платформата създава улеснение за хората, като им спестява време - вместо да посещават лично общината, за да подават сигнали, жалби и да отправят въпроси. Порталът е безопасно и съвременно средство за обратна връзка и директна комуникация между гражданите и администрацията, от всяка точка на света. Платформата е разположена в горната част на официалния интернет сайт на община Асеновград, като може да бъде открит и директно ТУК: https://signals.asenovgrad.bg/ .

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Комуникацията между жителите на община Асеновград и общинската администрация беше изключително подобрена и улеснена чрез създаването на online Портал за сигнали. Платформата допринесе за развитието на ИКТ бранша (информационни и комуникационни технологии), като чрез него се постигна публичност и прозрачност на работата на общинските служители, като цяло. Порталът започна да функционира на 09.03.20 г. и към момента продължава активното му поддържане.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Всички жители на община Асеновград.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Комуникацията между жителите на община Асеновград и общинската администрация беше изключително подобрена и улеснена чрез създаването на online Портал за сигнали. Платформата допринесе за развитието на ИКТ бранша (информационни и комуникационни технологии), като чрез него се постигна публичност и прозрачност на работата на общинските служители, като цяло. Порталът започна да функционира на 09.03.20 г. и към момента продължава активното му поддържане.

Община Габрово http://www.gabrovo.bg

Име на проекта

Интелигентна система за управление на паркоместа чрез обработка на видеопоток в реално време

Изпълнител на проекта

СМАРТАЛОТ ООД

Община Габрово

Системата позволява да се дефинират „зони на интерес“ (съвкупност от географски координати) върху видеопотока. Изкуственият интелект /ИИ/ обработва само обектите, които попадат в зоните на интерес и извлича предварително поискана от потребителя информация. Позволява едновременна обработка, в реално време, на множество зони от едно изображение. Зоните могат да се групират по предварително зададени от потребителя критерии в йерархична структура /паркомясто, част от паркинг, собственост на Община Габрово/. Чрез зададените метаданни, които ИИ генерира дата, час на влизане/излизане, продължителност на престоя, регистрационен номер на МПС, цвят /марка на автомобил, паркомясто/ и интеграцията със системата за контрол на платено паркиране, Община Габрово извършва контрол над МПС в реално време.
Чрез интерфейс за комуникация с външни системи има възможност наличните паркоместа да бъдат визуализирани на гражданите посредством мобилни приложения за заплащане на паркиране, като по този начин се улесняват в намирането на свободни места и се облекчава трафика в централната градска част. Екипите за налагане на глоби комуникират с камерите чрез мобилно приложение и при постъпване на сигнал за налагане на нарушение получават информация от терен дали автомобила е напуснал мястото или е все още там, което съществено улеснява работата им. Системата работи и с автономно захранване и изпраща данни чрез 3G/4G мрежа, което я прави независима от инфраструктурата.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Използване на ИКТ решения и изкуствен интелект с цел подобряване, автоматизиране и оптимизиране на ежедневните работни процеси на служителите в Община Габрово и Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“.

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

За преодоляване на недостига на кадри за ИКТ в решението са автоматизирани отделни процеси, като изпращане на данни за работоспособността на хардуера инсталиран в районите на наблюдение до сървър, отдалечени управление и инсталиране на ъпдейти за въпросния хардуер, без да е нужно посещение на място от специалист.

Дейност по предоставяне на информация и създаване на реален потенциал за ИКТ бранша за разширяване на пазара на стоки и услуги за износ

Внедрената в Община Габрово система е изцяло разработена от българска компания. Според направените проучвания тя няма аналог както в България, така и в Европа, с което подпомага развитието и реализирането на български ИКТ продукт с потенциал за внедряване извън територията на страната.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

Сформирана е работна група в общинска администрация, работеща по дефиниране на функционалностите на системата и внедряването ѝ. В групата участват представители на Общината - отдел „Информационни и комуникационни технологии, „Общински инспекторат“, отдел „Правен“ и Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Решението е предназначено да облекчи паркирането и намали вредните емисии в градска среда на територията на гр. Габрово, както и да подпомогне ежедневните дейности извършвани от служителите на ОП „Паркиране и репатриране“ - гр. Габрово. Най – общо системата обслужва следните целеви групи:
- Граждани и гости на града;
- служители на Община Габрово;
- служители на ОП „Паркиране и репатриране“.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

Проектът е реализиран в съответствие с:
Регламент ЕС 2016/679 и Закон за защита на личните данни;
Закон за движение по пътищата;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово;
Политика за обработване, съхранение и защита на личните данни при видеонаблюдение на територията на община Габрово;
ISO/IEC 27001:2013 система за управление на информационната сигурност в община Габрово.
Осъществена е интеграция с други информационни системи /ИС/, като внедрената в общинската администрация Габрово ИС Имеон и софтуера за управление на платено паркиране Мобзо.

Технологии, използвани за реализация на проекта

Системата използва обучен модел за изкуствен интелект /ИИ/ поддържащ стандарта OpenVINO. Видеопотокът от камерите се подава на този модел за ИИ и се изпълнява върху вградени изчислителни платки използващи GPU. Технологията позволява локална бърза обработка на видеопотока по зададени от потребителя критерии. Обработката на видеоданните се извършва чрез TensorFlow. Данните се изпращат за съхранение към Azure Functions API работещ в облачна технология Microsoft Azure. Чрез горепосоченото API се позволява динамично разширение на капацитета за обработка на данни с помощта на Microsoft Azure за автоматично скалиране на изчислителния ресурс.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Системата е внедрена в съответствие с нормативните документи на Община Габрово и работните процеси на ОП „Паркиране и репатриране“. Софтуерните лицензи включват поддръжка от производителя, получаване на нови версии на аналитичния софтуер и интеграция с външни системи за обмен на данни /визуализация на свободни паркоместа върху приложения за платено паркиране/.

Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства

Чрез системата се наблюдават в реално време малко над 140 паркоместа с 30 камери, което напълно замества двама служители, който преди имплементирането ѝ извършваха ръчни проверки. Заместването на двама служители от системата, реализира възвръщаемост на инвестицията в рамките на една календарна година. Изграденото видеонаблюдение освен за контрол на паркирането се използва и като охранително наблюдение за повишаване на сигурността в градската среда, което е от допълнителна полза за общината и обществото.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

Системата се отнася към категория Inteligent Cities, като дава възможност данните за свободните паркоместа да се визуализират в реално време върху различни мобилни приложения, което ги прави достъпни за гражданите и гостите на града.
По този начин се автоматизира и контрола на зоните за платено паркиране.

Иновации, реализирани в проекта

Дефинирането на множество зони на интерес в едно видеоизображение, обработката на данни от обектите в тях и обмена им с външни системи в реално време е иновативен подход, който след направено проучване няма аналог както в България, така и в Европа.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Чрез прилагане на конкретната ИКТ технология и изкуствен интелект се намаляват вредните емисии отделяни от автомобили търсещи свободни паркоместа, което спомага за постигане на екологичните цели на ЕС. Намаляват се предпоставките за ПТП в градската среда, чрез облекчаване на трафика.
Системата автоматизира човешки дейности, което спомага за пренасочване на ценен човешки ресурс към други важни за администрацията задачи.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Едно от ключовите предизвикателства в градската среда е ограниченият брой места за паркиране. Проектът интегрира ИКТ решения за насочване на колите към свободни паркоместа, допринася за значително подобрение на ежедневието на гражданите и бизнеса, намалява времето, за търсене на паркомясто и оптимизира трафика в градските райони.
Този подход в транспорта служи и като модел за бъдещи иновации, които да улесняват ежедневието на гражданите и да създават по-добра среда за бизнес развитие, и същевременно поддържа баланс между обществени интереси и икономически стимули.

Община Чавдар https://tourism.chavdar.eu

Име на проекта

Туристически портал село Чавдар

Изпълнител на проекта

Община Чавдар

Община Чавдар

Туристически портал село Чавдар - иновативно решение за привличане на туристи и представяне разбообразието от интересни събития и локации за посещение в селото

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Великолепен нов сайт за Туризъм в Чавдар

Технологии, използвани за реализация на проекта

Сайт за проекта https://tourism.chavdar.eu

Община Челопеч https://www.chelopech.egov.bg

Име на проекта

ИКТ за Бъдещето на Публичната администрация

Изпълнител на проекта

"Диаматикс" ЕООД

1).NGFW Fortigate 40F за Защитна Стена 2).Acronis за Защита на крайни раб. станции: пълна защита на данните, вкл. резервно копиране, възстановяване и защита от загуба на информация. 3).Обл. Пространство (2000 GB) - сигурно и лесно достъпно място за съхранение и споделяне на данни. Тази технология не само осигурява гъвкавост и скалируемост на съхранената инф-ия, но и я прави достъпна от всяко място и ус-во, подобрявайки мобилността и работата от разстояние. 4). Мрежово наблюдение и у-ние (Security Operations Center - SOC), като външен доставчик-отговорен за постоянен мониторинг на мрежовата инфраструктура, анализ на инциденти и реагиране на потенциални заплахи.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша

Общината активно подкрепя инициативи за развитие на ИКТ бранша като: предоставяне на инфраструктура, обучение и стимулиращи мерки за новаторски проекти.

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Общината извършва дейности за обучение и развитие на служителите си, сътрудничейки с образователни институции и предоставяйки подкрепа за стажове и практики.

Дейност по предоставяне на информация и създаване на реален потенциал за ИКТ бранша за разширяване на пазара на стоки и услуги за износ

Чрез облачното пространство и мрежовите решения, общината стимулира разширяването на пазара на ИКТ услуги за бизнеса в общината.

Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение

Общината има работна група, отговаряща за информационната сигурност, която поддържа постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Проектът цели подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общината, като осигурява по-бърз и сигурен достъп до информация и услуги.

Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни

Проектът е в съответствие с местното законодателство (Закон за киберсигурността, Н’МИМИС”) и оперативно съвместим с другите системи за обслужване на общината.

Технологии, използвани за реализация на проекта

1. NGFW Fortigate 40F за Защитна Стена: 2.Acronis за Защита на крайни раб. станции: пълна защита на данните, вкл. резервно копиране, възстановяване и защита от загуба на информация. 3.Обл. Пространство -2000 GB. Тази технология не само осигурява гъвкавост и скалируемост на съхранената инф-ия, но и я прави достъпна от всяко място и ус-во, подобрявайки мобилността и работата от разстояние. 4. Мрежово наблюдение и у-ние (Security Operations Center - SOC), като външен доставчик-отговорен за постоянен мониторинг на мрежовата инфраструктура, анализ на инциденти и реагиране на потенциални заплахи.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Проектът е управляван професионално, със спазване на сроковете и бюджета. Осигурена поддръжка и актуализация на проекта.

Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства

Извършена е комплексна оценка за възвращаемостта на инвестицията от публични средства.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

Проектът е в съответствие с общоевропейските акценти като Digital Market, Open Data, Intelligent Cities и Intelligent Home.

Иновации, реализирани в проекта

Проектът включва иновативни решения за мрежова и информационна сигурност, предоставяйки нови възможности и ефективност.

Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ

Проектът демонстрира способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС, съчетавайки иновации и съответствие.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Проектът се фокусира на подобряване на обслужването, осигурявайки спестено време, повишена прозрачност и улеснено съобразяване с регулациите.
С тези инициативи и постижения, Община Челопеч се явява модел за ефективно внедряване на ИКТ в публичната администрация, спомагайки за развитието на местната икономика и подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса.

ЦНСССКЦИЕ https://www.china2ceec.org

Име на проекта

Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Изпълнител на проекта

ЦНСССКЦИЕ

ЦНСССКЦИЕ

Целите на Акселераторската програма са да се привлекат млади и предприемчиви хора към селскостопанския сектор, както и да се подкрепи разработването на иновативни услуги, приложения и продукти в земеделския сектор и свързаните отрасли. Сред целевите групи на Акселераторската програма са създаването на иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък на ХоРеКа индустрията, GIS в земеделието, решения за хранителните отпадъци, въглеродна неутралност в селското стопанство, хранителни технологии, напоителни системи, кръгова икономика на доставките на храни и напитки, и др. Кандидатури за участие в Акселераторската програма се приемаха онлайн в рамките на два месеца. Външно международно жури допусна до участие 20 финалисти, въз основа на предварително изготвени и одобрени Методология и Правила на Акселераторската програма. По време на Акселераторската програма участниците се запознаха с последните тенденции в земеделието, патентното право, доразработиха и подобриха бизнес модела си, участваха в обучителни семинари и лекции, като подобриха презентационните си и лидерски умения. На финалния ден екипите на допуснатите за участие 20 стартъпа представиха своята бизнес концепция и проект пред външното жури, както и пред инвеститори, представители на академичните среди и бизнеса, експертии и дипломати от ЦИЕ и Китай.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша

Чрез Акселераторската програма се дава шанс на млади предприятия и предприемачи да използват и да създават нови технологични платформи и мобилни приложения в земеделието, с което се насърчават повече ИТ кадри и към сектор селско стопанство и неговата дигитализация.Посредством допълнителните семинари и лекции в Акселераторската програма голяма част от участниците могат да се специализират и профилират конкретно към сегмента дигитално земеделие.

Дейност по предоставяне на информация и създаване на реален потенциал за ИКТ бранша за разширяване на пазара на стоки и услуги за износ

Посредством реализацията на Акселераторската програма на ЦНСССКЦИЕ се доразвиват бизнес моделите на участниците, с което се създава реална предпоставка за разширяване на пазара на стоки и/или услуги на стартъпите. Надграждането на проектите на финалистите и обогатяване на техните умения спомага за разширяване на кръга от бизнес дейности, популяризиране на бизнеса на участниците, изграждането на мрежа от контакти, които са в подкрепа на увеличаване на търсенето на техните продукти и/или услуги.

Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта

Проекта рефлектира върху стартиращи предприятия в областта на селското стопанство, ИТ сектора, разработчици на платформи, специалисти по разработка на мобилни приложения, маркетинг специалисти, специалисти в ИКТ сектора на свободна практика (фрийлансъри), както и върху директните потребители и клиенти на услугите и/или продуктите на финалистите в Акселераторската програма.

Технологии, използвани за реализация на проекта

Добавяне на изработена специализирана платформа с информация за Акселераторската програма (партньори, начин на кандидатстване, условия, методология, правила и др.) към основният сайт на ЦНСССКЦИЕ: https://startups.china2ceec.org/ . Кандидатстващите стартъп компании подаваха своите апликационни форми посредством специално изготвена бърза форма за кандидатстване.

Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.)

Амбицията на Министерство на земеделието и храните и ЦНСССКЦИЕ е тази инициатива да се превърне в ежегодна, с което ще се допринесе за разпространението на иновативни решения в земеделието в страната. Платформата на Акселераторската програма ще се обновява и допълва всяка година и след всяко ново издание на Програмата.

Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства

Акселераторската програма е проект под формата на състезание между стартиращи предприятия в земеделието, като всяка една компания, получила награди под формата на директна награда, информира своевременно с периодични доклади за развитието на своя стартъп, популяризира Акселераторската програма чрез своите социални медии и уебстраници, публикации и др.

Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home

Акселераторската програма е съотносима към Digital Market, Intelligent Cities, Intelligent Home посредством използването на IoT в земеделието. Чрез дигитализацията на проектите на някои от финалистите, реално се приемат данни за състоянието на почвата, водата, добива, въздуха и др. чрез което се допринася за оптимизация на производството и на по-широк кръг от контрагенти, партньори, клиенти, ползватели на услугите/продуктите.

Иновации, реализирани в проекта

За първи път се реализира такава новаторска инициатива, като Акселераторска програма за стартъпи в земеделието между ЦИЕ и Китай, като по този начин се свързват предприемаческите екосистеми на държавите от региона, което позиционира България, като агро-хъб и център в областта. Отделно, всеки един от кандидатите в Програмата е използвал и използва иновативни решения, методи, продукти и услуги, насочени към бизнеса и гражданите в сектора селско стопанство.

Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.)

Проектът облекчава стартиращите предприятия от сектора да кандидатстват бързо, без излишни регулации, със своите иновативни продукти и услуги, като предоставя достъп и за допълнителни интерактивни обучения и семинари, които надграждат уменията на екипите им, с което самите бизнеси доусъвършенстват своя проект и в международен аспект.

Новини

28.02.2024

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

На официална церемония снощи бяха отличени победителите в отделните категории на Наградите на БАИТ за 2023 г. Христо Борисов, главен изпълнителен директор и основател на Payhawk, първата...

15.01.2024

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на Наградите на БАИТ за 2023 г. Имената и проектите на селектираните могат да бъдат намерени в секция Номинирани на...

18.12.2023

72 кандидатури участват в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

72 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2023 г.   Със 17 кандидатури като най-оспорвана в...

 

Златен спонсор

Vivacom

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Shelly Group Telelink Business Services

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България Кантек Storpool Storage

Със съдействието на bTalks

bTalks

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ Мениджър b2b Media Sofia Tech Park ПРЕДПРИЕМАЧ Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg Кариери Лидер.БГ Дигитални истории Digitalk Zone4Tech DevStyler