Начало Партньори Контакти Поверителност English

8-мо издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2018 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Успешен български ИКТ продукт

Успешен български ИКТ продукт

AirLief App / Air Solutions Ltd. https://airlief.com/

AirLief App / Air Solutions Ltd.

При опазването на здравето най-обхватно въздействие имат информирането и профилактиката, които спестяват разходи от предотвратените в последствие болести.

Според здравни експерти, мръсният въздух е причинител на астма, алергии, диабет, инфаркт, деменция и няколко вида рак. България е сред страните с най-много болести, вследствие на мръсен въздух на глава от населението.

Мобилното приложение AirLief е социална иновация, разработена за Андроид и iOS съвместно с лекари. Апликацията комбинира по нов начин информация за качеството на въздуха в момента, здравна информация и персонализирани съвети за предпазване. Съветите са прагматични, разделени в групи и се сменят спрямо степента на замърсяване. Отчетени са различните начини, по които замърсителите във въздуха влияят на здравите и по-чувствителните групи. Според здравните експерти спазването на тези съвети в дългосрочен план биха имали висок положителен ефект върху здравето.

Приложението е сваляно над 10000 пъти, като в момента има над 3000 активни потребителя на Андроид и iOS устройства. Често приложението бе класирано в топ класацията за категория си, като специално за iOS излезе няколко пъти и на първо място в категорията си.

Потребителите са от над 30 държави. По брой потребители има най-много от България, следвани от САЩ, Индия, Румъния и Германия.

След пускането на MVP модела през април, идеята бе валидирана и на базата на обратна връзка от потребителите направихме подобрена втора версия през декември. Разположихме всички датчици на специално разработена от нас карта на Google Maps и Apple Maps. Данните от станциите са приведени в разбираем вид. Има дашборд с 3 любими дестинации за следене, новини и др.
Направихме възможно приложението да работи и без задаване на геолокация или персонализиране за по-чувствителните към споделяне на данни потребители.

Здравен аспект.
Съвместната работа с лекарите доведе до 74 съвета, разделени в различни групи. Създадени са методи за класификация и споделяне на съветите, така че да могат да се правят анализи от здравните специалисти. Мръсният въздух влияе по различен начин на здрави и болни, активно и неактивно спортуващи на открито, поради това апликацията категоризира потребителя и дава персонализирани информация и съвети за него. Данните, които потребителят дава са анонимни и те се съхраняват само на неговото мобилно устройство.

Информация за въздуха.
Приложението работи с информация от стандартизирани и граждански станции. Има информация за градове и села в 75 държави. Данните за ФПЧ, S02, CO2, NO2 озон и други се преобразуват в индекс за качеството на въздуха, където максимума е 500. Той отразява как различните замърсители се отразяват на здравето (aqi в Wikipedia).

Сключили сме ключови партньорства с българското лекарско сдружение "Въздух за здраве", както и най-голямата лекарска организация за здраве и устойчивост в Европа HEAL (Env&Health). Технологичната лаборатория ЗараЛаб, както и европейския консорциум WEAR Sustain. Имаме ясен план за подобрение през 2019.

GS1 България https://www.gs1bg.org/

GS1 България

Решението, с което кандидатстваме е Продуктов каталог БГ баркод (www.bgbarcode.bg). Каталогът е разработен съвместно с ICB-Interconsult Bulgaria и бе пуснат в експлоатация през 2018 г. Решението е иновативно и единствено по рода си на българския пазар. Ориентирано е както към крайните потребители, така и към бизнеса, и има за цел да осигури пълна и достоверна информация за продуктите, която да послужи за различни нужди:
• достъп на малки и средни фирми, които не разполагат с информационни системи за техните продукти и определените баркод номера, до съвременни технологии,
• по-добра информираност на потребителите и увеличаване на доверието в марката,
• ползване на данните за различни мобилни приложения, вкл. за потребители в неравностойно положение, за които е необходимо да се създават специализирани приложения (чувствителност към определени съставки, слепота и т.н.),
• избягване и дублиране на грешки при определяне на баркод номерата на продуктите,
• подобрено представяне на продуктите,
• реклама в световен мащаб чрез връзка с облачна платформа GS1 Cloud,
• гарантиране на еднозначност при търсене чрез уникалната идентификация и глобална класификация на продуктите,
• реализиране на реални ползи от фирмите от дистрибутирането на качествената информация от Каталога с увеличаване значението на информацията в дигиталния свят.

Новата версия на каталога е с улеснени достъп и възможности за въвеждане на данни. При изграждането са използвани съвременни технологии, които гарантират функционалността на системата и нейното последващо развитие.

LIREX BG http://lirex.bg/

LIREX BG

В съвременната глобална бизнес среда, лидери са тези, които вземат стратегически решения, с които придобиват конкурентно предимство и предоставят висока добавена стойност на своите клиенти.

Нашата мисия в LIREX е да помагаме на клиентите да постигат своите бизнес цели, чрез овладяването и успешното прилагане на иновативни, информационни и комуникационни технологии.

През 2018 успешно модернизирахме съществуващата система за проверка на компетентността на персонала в ДП РВД.

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България. ДП РВД е организация, която се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите услуги, ключов фактор за което е високото ниво на професионална компетентност и експертиза на служителите. Съгласно нормативната уредба, сертифицираният оперативен и технически персонал в ДП РДВ периодично трябва да потвърждава своята компетентност чрез изпитни сесии. Строгата регулярност на сертификациите, в комбинация с голямата отговорност, която носят за въздушното движение в страната, превръщат този процес в много по-критичен за осъществяване на основната дейност, от колкото в повечето други организации.

Съвместно с екип на Възложителя проектирахме системната архитектура, дизайна, структурата на информацията, бизнес логиката, областите на подобрение и начина за миграция на информацията от съществуващата система. Ние създадохме изцяло нов изпитен софтуер за ДП РВД, като автоматизирахме процесите по подготовка, планиране, провеждане на изпити и добавихме множество нови функционалности с прилагането на съвременни технологии, и повишено ниво на сигурност на информацията. Системата е с лесен достъп, уеб базиран интерфейс, и в пълно съответствие с реалния изпитен процес. Предлага модул за самоподготовка, възможност за създаване на асоциативни и отворени въпроси, възможност за използване на мултимедийни материали във въпросите и отговорите, и гъвкаво управление на права за достъп до модули, функционалности и данни.

Успешно извършихме миграция на информацията от съществуващата система за провеждане на компютърно базирани тестове, което позволи плавно преминаване към работа с новия софтуер, без загуба на вече наличните въпроси/отговори, конспекти (въпросници), постигнати резултати и др.

Промените, постигнати с внедрения проект са:
• Приоритетното развитие на политиката за управление на риска от умора, чрез осигуряване на възможност на оперативния и технически персонал да проверява знанията си самостоятелно в свободното си време, от удобно местоположение и в предпочитан момент, чрез специално подготвени изпити за самоподготовка;
• Централизирана идентификация на потребителите, чрез MS AD на Възложителя;
• Автоматизиране на процесите по въвеждане/промяна и валидиране на въпроси/отговори;
• Автоматизиране на процесите свързани с подготовка и управление на изпитните сесии;
• Предоставяне на възможност за провеждане на конкурси за външни участници;
• Представяне на отдалечен достъп на служителите на ДП РВД до системата през интернет с цел провеждане на самоподготовка и достъп до публична информация;
• Предоставяне на статически инструменти за анализ на данните от проведените изпити, с цел оптимизация на изпитните материали и методиката за оценка;
• Мониторинг на напредъка и трудностите на всеки

Нашият изпитен софтуер осигурява многоезичност, както на потребителския интерфейс, така и на данните. Това позволява внедряване в организации с аналогична дейност извън България, както и в такива провеждащи регулярни изпити и онлайн обучения на своите служители. Системата може да бъде надграждана, мащабирана и гъвкаво пренастройвана.

LogSentinel https://logsentinel.com/

LogSentinel

LogSentinel е иновативна компания, която разработва софтуерни решения в областта на информационната сигурност и защитата на личните данни. Най-новият продукт на компанията е SentinelDB - изключително сигурно, облачно решение подходящо за съхраняване на лични данни и високо чувствителна информация. Основната цел на продукта е да осигури съответствие с законовите норми и стандартите за информационна сигурност, като предпази компаниите от пробив в сигурността и изтичане на данни.
SentinelDB е високотехнологична база данни, която съчетава най-съвременните криптографски алгоритми с блокчейн технологиите, които гарантират сигурност чрез самия си дизайн. Една от основните функционалности, които отличават нашата база данни от останалите е, че всеки един запис се криптира по отделно, което прави пробива в сигурността и изтичането на данните на практика невъзможни. Въпреки сложния криптографски модел, SentinelDB е проектирана така, че да осигурява бързи и надеждни заявки. За да гарантираме сигурността на данните, използваме йерархия на криптиращите ключове и предоставяме възможност за търсене в криптираните данни, без да е необходимо те да се декриптират. При евентуален опит за злоупотреба с данните, нашите потребители ще бъдат уведомени, тъй като сме имплементирали функционалности за засичане на измами и аномално поведение. Освен това съхраняваната информация в базата е допълнително защитена посредством блокчейн-базираното ни решение SentinelTrails. То съхранява сигурна одитна следа на всяко едно дигитално действие, извършено в базата данни, в частен блокчейн, като по този начин осигурява интегритета на данните. SentinelDB е изградена на облачна структура, което я прави достъпна от всяка една локация с достъп до Интернет. Друго важно предимство е, че базата данни отговаря изцяло на потребителските нужди на нашите клиенти. Когато техния бизнес се развива, ние имаме възможност изключително бързо, безпроблемно и незабележимо да разширяваме базата данни, тъй като тя е хоризонтално скалируема. Интеграцията със съществуващите системи е особено лесна, благодарение на специално разработения приложно-програмен интерфейс.
Съхранявайки личните и високо чувствителни данни в SentinelDB, бизнеса може да делегира отговорностите свързани със сигурността на нас и да се фокусира върху своите приоритетни дейности.
NetIX https://www.netix.net/

NetIX

NetIX е първата в света дистрибутирана платформа за обмяна на трафик от ново поколение. Платформата свързва директно, бързо и ефективно участници от различни точки по света.
NetIX е създадена през 2013 година. В момента компанията обслужва над 120 участници (интернет доставчици, телеком оператори, мрежи за доставка на съдържание, телевизионни оператори и др.). Мрежата достига до 25 дата центъра в ключови градове в Европа, Северна Америка, Азия и Латинска Америка. Главната цел на мрежата е да предлага по-бърза, качествена и достъпна свързаност до глобалната мрежа. Също така, NetIX е първата платформа, която предлага на своите клиенти DDoS-IX защита (иновативно и комплексно решение за предотвратяване на зловредни атаки в платформи за обмяна на трафик) и заплащане на услугите с криптовалути. През последните години NetIX продължава да инвестира в глобалното си разрастване, предлагайки нови услуги и инструменти за мониторинг и контрол

NetIX може да се похвали с глобални и локални награди, които са признание за качеството на услугите и иновативните решения, внедрявани в компанията.
През 2014 година NetIX е победител в категорията „Най-добър стартиращ бизнес“ на наградите на Форбс България.
През 2015 година компанията е на второ място в същата категория и в топ 3 в категория „Развиващ се бизнес“.
През 2017 NetIX е сред двете най-добри платформи за обмяна на трафик в света на най-престижното телеком събитие – Capacity Media Global Carrier Awards 2017
През 2018 NetIX бе избрана за най-добрата платформа за обмяна на трафик в света (The Best Internet Exchange) по време на същите награди. Това е първата българска телекомуникационна компания, която печели такова отличие.

SHKOLO https://www.shkolo.bg

SHKOLO

Shkolo e 1) ERP система за образователни институции (училища, детски градини, частни школи) + 2) екип от консултанти, които ежедневно подпомагат дигиталната трансформация в училищата, купили лиценз за нашия софтуер. Имаме детайлен, постъпков процес за управление на дигиталната трансформация в едно училище и софтуерът е много малка част от целия процес.

За 2 години станахме трети сайт в България, взехме награди "Startup на годината - 2017" на БАИ + "Startup of the year - 2018" на CESA (Central European Startup Awards). Финансово устойчиви сме, издържаме се сами. Не сме взели стотинка нито от фонд, нито от фондация, нито от европроект. Издържаме се от лицензионните такси, които нашите клиенти ни плащат. За две години сме направили над 1 млн. лв оборот. Екипът ни се състои от 13 души. Официално - държим 70% пазарен дял (700 училища ползват Shkolo, 300 училища "ползват" нещо друго, 1300 училища все още не ползват никакъв софтуер за дигитално управление). Неофициално - нямаме алтернатива на локалния пазар като качество на софтуерната система, потребителско изживяване (UX), техническа подкрепа (technical support).

Може да се учудите, но в световен мащаб вече сме позиционирали България сред лидерите в дигитализация на образованието. 1/3 от българските училища ползват Shkolo. 75 училища пилотно преминаха ИЗЦЯЛО на електронен дневник от септември 2018 (те НЕ ползват хартия, ползват смартфони). Успехът на тези 75 училища ще даде самочувствие на стотици други учебни заведения да последват примера им и да автоматизират част от административната тежест. Тази малка революция в консвервативен сектор като българското образование бързо излезе извън границите на страната и с нас се свързаха образователни експерти от Бавария (Германия), които тепърва желаят да стартират изграждането и евентуално внедряването на подобна информационна система в техните училища.

По отношение на автоматизацията на процеси - нямаме време да направим подробен анализ, но мога да цитирам един от нашите директори, който веднъж ни каза "Само този месец със справка `Отсъствия за НЕИСПУО` ни спестихте 150 човекочаса!". За референция ще кажа, че спрвка `Отсъствия за НЕИСПУО` е ползвана 480 пъти от 15 септември насам. Имаме още над 10 справки.
Налице е изключително мощна автоматизация на комуникационните процеси (училище - родител). За съжаление и тук не губим време да правим анализи, а просто действаме за повишаване на добавената стойност, защото знаем, че тичаме в правилната посока. :)

Може да чуете мнението на наши клиенти тук: https://youtu.be/nL9uaPzfNCY

БИСОФТ ЕООД http://www.bisoft.bg

„Бисофт” ЕООД използва глобалния подход в компютърното и софтуерно развитие, като отговаря на многобройните изисквания на клиентите си, осигурявайки оптимални софтуерни и хардуерни решения за по - добро организиране на дейността.
Софтуерната система „ПРАВНА ПОМОЩ” и софтуерната система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ”, в тяхното взаимодействие, кореспонденция и интегритет, осигуряват механизма на действие на правната помощ в Република България, съобразно концепцията за правната помощ, залегнала в Закона за правната помощ.
„Бисофт” ЕООД е създала, иновира и поддържа през последните 9 години, както и към настоящия момент, уникалните софтуерни системи „ПРАВНА ПОМОЩ” и „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ”, съобразно правомощията на адвокатските съвети и на Националното бюро за правна помощ на Република България, определени в Закона за правната помощ, и съобразно въведените ред и условия в посочения закон за предоставянето на правна помощ /процесуална, вътрешна/.
Функционалностите, архитектурата, дизайна и другите специфични особености на посочените две софтуерни системи са създадени така, че да осигуряват законосъобразното и правилно, непрекъснато действие на механизма на правната помощ в Република България.
Има едно Национално бюро за правна помощ към Министерство на правосъдието. Функцията му по дефиниция е общополезна - най-важната, осигурява служебни адвокати за лица, които не могат да си позволят платена защита. С дарение за 10 години софтуерната фирма "Бисофт" ЕООД, предоставя собствения си продукт за ползване. Поради лични или други причини началничката на НБПП прекратява ползването на продукта на "Бисофт"ЕООД. Това става през 2014г. Възлага на друга фирма да поддържа системата. Впрочем същата система, тази на "Бисофт"ЕООД, работи с нов актуален договор от 2018г. във ВКС. И ТАКА КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.....
 

Блек Брос Саунд ЕООД http://www.iwalk.bg

Блек Брос Саунд ЕООД

Фирма "БЛЕК БРОС САУНД" ЕООД е създател на уникалната и първа по рода си дигитална карта на България, която се превърна в национална платформа IWALK.BG. За първи път стартира изграждането в дигитален формат на най-интересните и ценни културно-исторически обекти в България, които изпълват 3D картата на страната и кликвайки върху тях всеки може да чуе на избран език историята на съответния обект на фона на композирана, авторска музика. Продуктът ни смятаме, че е абсолютно УСПЕШЕН, защото:
- е иновативен и единствен по рода си не само в България, а и по света
- с образователен характер, възхваляващ патриотизъм и храброст
- стимулиращ културния туризъм, рекламиращ всяко кътче в България
- забавен е, с игрови елемент, с отражение при посещение на всеки дигитализиран обект и получаваане на награда при три посетени такива. Наградата е ценна и много поучителна- знак- "Духовен човек". Няма по-ценно и уникално от това, да произвеждащ ИКТ продукт, генериращ духовността в човека! Стремежът ни е за максимално запълване на 3D платформата ни IWALK.BG с всички културно-исторически музеи, църкви, паметници на културата, обекти, предмети и обичаи, за да може Успешният ИКТ продукт да пресъздаде УНИКАЛНОСТТА на БЪЛГАРИЯ по света.

Инж. MSc. Александър Велков Чобанов http://www.nurbulgaria.com

Инж.МSc. Александър Велков Чобанов ръководи екип от ИТ специалисти, които заедно създадоха Българската машина за гласуване и имат готовност да произведат 12.500 броя машини за предстоящите избори.

Българските машини за гласуване марка "МИРБГ", ще направят изборите в България честни.
Машините са защитени от хакерски атаки - нямат ИНТЕРНЕТ, нямат WI-FI и BLUETOOTH.

С използването на Българските машини за гласуване няма да има недействителни бюлетини, не може да има и купен вот.
За елиминирането на купения вот, няма тъмната стая, в която продаващия вота си правеше снимка на бюлетината си със смарт-телефон.
А, за запазване на тайната на вота, машината е обърната с екрана към стена на залата, а гласуващия застава между екрана и стената.

В края на изборния ден Българската машина за гласуване изважда за около 5 секунди финалния протокол от гласуването.

Гласуването с машините е лесно и е тествано с 80 годишни хора, не работещи на компютър, които безпроблемно гласуват за около 30сек.
Екрана е ТЪЧ-МОНИТОР с диагонал 18,5 инча и е подходящ и за хора с намалено зрение.

Машините сe захранват с 220 VAC, а при прекъсване на тока продължават да работят на батерии още 16 часа.
Бюлетините се отпечатват от Термо-принтер с ширина на хартията 80 мм. и с едно зареждане на хартия се отпечатват над 800 бюлетини.

Машините са разработени в 3 модела:
Портативен модел за мобилни секции с 15 инч монитор.
Универсален с 17 инч монитор.
За хора с намалено зрение с 18,5 инч монитор.

 

Комрад Кооператив https://comradecoop.com/
“Wetonomy” е платформа за управление на децентрализирани автономни организации върху блокчейн. Подукта предоставя необходимите инструменти за организирация на работа по един по-справедлив и прозрачен модел с ниво на доверие и автоматизация, което е било невъзможно преди блокчейн технологията. “Wetonomy” е вече тестван продукт, като до средата на 2019 ще бъде изцяло достъпен (open-source) за всеки.

В свят, все повече обръщащ се към децентрализация като основна ценност и основа за нови бизнес модели, Wetonomy дава на предприемачите с напредничаво мислене инструменти за сътрудничество в мащаб и създаване на стойност без граници и посредници.

Wetonomy комбинира умни договори (smart contracts) и инструменти за стимулиране, които да помогнат да се създаде организация, управлявана от програмен код. Системата предоставя на хората възможност да си сътрудничат, да споделят печалби, да финансират идеи и да възнаграждават успехите си с ниво на доверие и автоматизация, което е било невъзможно преди появата на технологията blockchain.

Wetonomy въвежда и нова, изпитана концепция за изграждане на организация от нулата. Хората, обединени от обща цел, могат да се съгласят да работят върху своята идея/цел и да възнаграждават усилията си с един изцяло нов дългов инструмент - Високорисков автоматизируем дълг (High Risk Automated Debt). В процеса на работа, натрупаният дълг на всеки човек се отчита на блокчейна и се изплаща автоматично чрез правила, заключени в умни договори, след като постъпят приходи в организацията. Това позволява на хората да допринасят за развитието на даден проект/идея/компания (и всякакъв вид форма на съдружие и съвместна работа) без да разчитат на доверие (доверието е гарантирано от самите умни договори на blockchain технологията) или тежка бюрокрация.

Wetonomy ви позволява:
- да настройвате автоматизирани и прозрачни правила за споделяне на печалби въз основа на обективни действия и принос.
- изграждане на трайни отношения с приобщаващо управление
- да отделите бюджети и да позволите на членовете на екипа или общността да решат как да бъдат изразходвани.

Успешно доказахме принципите на работа на системата Wetonomy в дигиталния кооператив Комрад. Вече повече от година работим на принципите на децентрализирана автономна организация (ДАО) и използваме системата за управление, възнаграждение и разпределение на печалбата, заложени в Wetonomy.

Самият проект се разработва с отворен код (open source) и ще бъде свободно достъпен за масово ползване.
Коуд Рънърс http://code-runners.com

Коуд Рънърс

Шарп Вижуълс (Sharp Visuals) е иновативен SaaS-базиран продукт за визуализация на средно големи масиви от данни, разработван от българската компания „Коуд Рънърс“.
Управлението и визуализацията на разнородни информационни масиви, събирани от различни източници, може да бъде предизвикателство в сегмента на малките и средни предприятия. Шарп Вижуълс предлага интуитивна навигация и работа, близка до познатата на повечето потребители Microsoft Office среда, с познати инструменти като Pivot Table, например.
Продуктът предоставя няколко други значими предимства на потребителите си.
Създадените в системата графични елементи могат да бъдат използвани отделно извън нея (embedded graphics) или като част от информационно табло (dashboard), в което графиките биват допълнени с анализ.
Системата позволява високо ниво на персонализация – както на графичните елементи, така и на ансамбъла им в информационни табла. Такава персонализация е необходима, за да създаде у потребителите нивото на уют, с което са свикнали, боравейки с данните си. От друга страна, персонализацията е имплементирана по начин, подходящ за работа от неспециалисти в онлайн системи.
За да осигури необходимото ниво на сигурност на данните, Sharp Visuals следва ISO 27001/2:2013 препоръки, като също така изпълнява и изискванията за сигурност на данните в пренос и престой FIPS 140-2. В особени случаи, клиентите на системата могат да свържат бази данни под техен контрол, или да поискат отделна, самостоятелна инстанция на приложението, за да управляват целия контрол до използваната информация.
В заключeние, Шарп Вижуълс се стреми да предложи нужната на бизнеса гъвкавост и мощ, защитени по начин, отговарящ на предизвикателствата на дигиталната епоха, в която живеем. Продуктът вече намира приложение в европейските клонове на корпорации като ING/NN, Philips, Stryker и Chanel, като следва интеграция във Fox Networks Europe. В България, продуктът се използва основно от маркетингови агенции – за публикуване на резултати от проучвания за бизнеса, като отново крайните потребители са основно в Западна Европа.
През 2018 продуктът придоби първите си директни крайни клиенти, като тази стъпка промени досегашния B2B модел с партньори, които вече са клиенти на Code Runners.
Очакванията за 2019 са приходите от крайни потребители да надхвърли този от B2B.

Методия АД http://www.methodia.com

Методия АД

Методия е технологичен доставчик на персонализирани бизнес решения от типа „бизнес като услуга“ (BaaS) и „софтуер като услуга“ (SaaS), насочени към енергийната и ютилити индустрии. Компанията е фокусирана върху разработката на дигитални продукти и на цялостен софтуер за управление на комплексни оперативни дейности на доставчици на електричество, газ, вода, отопление и други комунални услуги. Създадена през 2008 година с основен R&D център в България, компанията ни бързо успява да набере скорост и да спечели доверието на организации от ранга на Fortune 500. Последната класация на Computerwolrd „TOP100 ИКТ компании в България“, нарежда Методия сред 40-те най-големи софтуерни компании за 2018 г. Днес, с пълната си гама от оригинални IT продукти и консултантски услуги, с офиси в няколко световни локации и професионален екип от близо седемдесет души, Методия е предпочитан партньор на ютилити бизнеса у нас и зад граница.

Фокусът на настоящата номинация е цялостното решение на компанията ни „Utility Solutions Suite“, което за е официално представено на света в продуктивната си версия на 13-ти октомври 2014 година. За първи път то е внедрено в един от най-големите доставчици на газ и свързани услуги в България, обслужващ над 60 000 домакинства и над 3000 обществено-административни и промишлени клиенти. През следващите години потребители на решението ни стават и няколко иновативни B2B/B2C ютилити компании (част от които са и нови, независими доставчици на ютилити услуги) опериращи на територията на Европа.

Към днешна дата решението ни обслужва над 50 милиона мрежови активи (измервателни и други устройства), като дневно през нея се обработват над 1 милион транзакции, а сумата на генерираните чрез нея фактури надхвърля 1 милиард долара в годишен план. Изградено е върху технологична платформа, осигуряваща основните аспекти на ютилити бизнеса като управление на потребители, администриране на отделни обекти, както и провизиране и управление на интерфейси към външни системи. Ползва единна база данни и система от функционални средства, и позволява достъп до цялата необходима информация в реално време. Над 12 различни модула се грижат за обслужване на основните процеси, към които е насочена системата: маркетинг, продажби, обслужване на клиенти, билинг, управление на активи, управление на процеси. Utility Solutions Suite не е просто решение, развито на базата на традиционния подход за вътрешнофирмена развойна дейност, а е изградено заедно с клиентите ни чрез верифициране на различните бизнес процеси и технически хипотези. Така продуктът идва „от пазара“, отговаряйки на нуждата от напълно нов модел в индустрията и предоставя на компаниите гъвкаво и скалируемо решение за ефективно управление на бизнеса им в дългсорочен план.

Комплексността и спецификата на решението, която идва във връзка с управлението на толкова предизвикателен и сложен бизнес какъвто е ютилити бизнесът, печели на „Utility Solutions Suite” приза за иновативен продукт на годишните “e-Volutions Awards” на Forbes България през пролетта на 2015 г. а две години по-късно донася на Методия и наградата на European Enterprise Awards 2017 за иновативна компания в областта на ютилити решенията. Софтуерното решение носи на компанията ни и две поредни номинации в престижните European Smart Energy Awards през 2016 и 2017 г. в категория Service Provider.
Микроуебър ООД / Microweber Ltd. https://microweber.com/

Микроуебър ООД / Microweber Ltd.

Компанията Микроуебър ООД е създадена през април 2012 г. Целта на създателите, при стартирането на проекта, е да се осигури на потребителите възможността те сами да могат да създават и контролират съдържание и сайтове в интернет, без да е необходимо да имат специалните познания за това. За целта се изгражда open-source платформата Microweber. Платформата има възможност за лесно прехвърляне на съдържанието от Wordpress сайтове, както и други подобни системи, като SquareSpace например. Има и възможност за интеграция на Excel таблици. От пускането на платформата до сега има над 30 000 инсталации по света, хиляди коментари и привърженици. Налични са преводи на 8 езика. Microweber има безплатна версия, която включва 500 MB пространство и безплатен събдомейн. Потребителите на безплатния вариант нямат ограничения и имат достъп до всички модули, както и възможността да добавят неограничен брой сайтове. Microweber има амбицията и потенциала да промени изцяло начина на публикуване на информация в Интернет и е вдъхновен от реалните нужди на потребителите. Microweber е качествена алтернатива с отворен код, която е еднакво функционална и за блогъри, и за онлайн търговци.
Постижения: Powerful Website Builder & Open Source CMS www.microweber.com; Топ 100 стартиращи компании в Европа; Топ 10 стартиращи компании в България; Номинация от Forbes Bulgaria 2017; Категория Software Development ( 2 място ); Скрипт на деня от Softaculous (най-големия каталог за софтуерни продукти); Топ 12 opensource CMS системи в света и др.
Линкове: https://en.wikipedia.org/wiki/Microweber; https://microweber.com/; https://github.com/microweber/microweber

Мобайл Системс http://www.mobisystems.com

Критерият за участие в тази категория е „комерсиални продукти, собствени разработки на български компании.“ С нашата кандидатура покриваме тези критерии, както и ги надграждаме чрез добавяне на и „ с пазарна реализация във всички държави по света и 20% пазарен дял в сферата за офис пакет за платформата Android, бидейки основен конкурент на Google и Microsoft в съответната ниша“.
Флагманът на фирмата, офисният пакет OfficeSuite ( Android) се радва на над 300 милиона инсталации, като е с водещи позиции в бизнес категорията на Google Play https://play.google.com/store/apps/category/BUSINESS?hl=en и е фабрично инсталиран на устройствата на Sony, Alcatel, Sharp, ZTE, Toshiba и тн.
OfficeSuite е разработен за три отделни платформи – Android, iOS и Windows PC, като трите версии на приложението са обединени в един крос-платформен продукт чрез общ бек-енд. Също като основните си конкуренти, Google G Suite и Microsoft Office, OfficeSuite предлага отделен модул за десктоп мейл клиент в офисния си пакет.
Това, което Google и Microsoft не предлагат обаче, е PDF модул, който позволява както конвертиране от PDF към редактируеми формати, така и възможности за редактиране на текст и снимки в PDF, пренареждане и триене на отделните страници в PDF документите. Бизнес моделът на OfficeSuite е чрез годишен абонамент, като крос-платформеният продукт се предлага чрез достъпен годишен лиценз. Други конкуренти предимства на OfficeSuite са поддръжката на всички файлови формати ( както proprietary форматите на Microsoft, така и ODF файлове), съвместимост с всички големи облачни структури, както и възможности за къстамизация на приложението, според желанието на даден бизнес клиент.
А точно достъпността на годишния лиценз, комбинирана с възможностите на PDF модула на OfficeSuite прави крос-платформеното приложение много популярно сред малките и средни бизнеси. OfficeSuite е особено подходящ за малките фирми, които не могат да си позволят високите лицензионни такси и по тази причина ползват нелегитимен офисен пакет. Чрез OfficeSuite те вече могат да ползват висококачествен легитимен и достъпен продукт, разработен в България.
Все още по-голямата част от 300-те милиона потребители на OfficeSuite са индивидуални клиенти. Въпреки това, през 2018 г вече 500 фирми са закупили годишни лизензи за OfficeSuite, като между тях е и американският застраховател MetLife.
OfficeSuite се радва на високи потребителски оценки в електронните магазини ( OfficeSuite има над 1 057 000 потребителски ревюта в Google Play със средна оценка 4.3/5 https://play.google.com/store/apps/category/BUSINESS?hl=en , а OfficeSuite за iOS има 5 М потребителя и 7600 ревюта https://itunes.apple.com/us/app/officesuite-docs-sheets-pdf/id924005506?mt=8.
През 2018 най-уважаваното световно технологично издание, TechRadar, отбеляза OfficeSuite като предпочитан офис пакет, https://www.techradar.com/news/best-office-suite-android ,а потребителите на най-големият сайт за бизнес ревюта, G2Crowd, са му дали също висока оценка 4.3/5 ( колкото е и на Google Play) https://www.g2crowd.com/products/mobisystems-inc-officesuite/reviews
В заключение, горди сме, че български продукт не само се осмелява да даде заявка да бъде висококачествена алтернатива на офисния пакет на Microsoft, но вече има реализирана пазарна ниша и е оценен подобаващо както от милионите му потребители, така и от специализираните технологични издания.

майПОС АД https://www.mypos.eu

майПОС АД

myPOS (https://www.mypos.eu) е българска FinTech компания, която предлага цялостно платежно решение за малкия и среден бизнес.

myPOS е създаден в България от Христо Георгиев и Явор Петров и представен на Световния мобилен конгрес в Барселона през 2014 г. Към момента компанията се ползва с доверието на повече от 60 000 бизнеса в над 30 европейски държави, а в България – бизнесите, които използват myPOS, са над 4 000. През последната година, за да бъде още по близко до своите клиенти, компанията отвори физически магазини в София, Амстердам, Барселона, Лондон и Милано.

myPOS e платформа за приемане на картови плащания от ново поколение, която дава възможност на стартиращи, малки и сезонни бизнеси да приемат повече клиенти, избягвайки високи банкови такси и усложнени процедури.
Изцяло завършеният пакет включва физическо ПОС устройство и/или виртуален терминал, съвместим с най-популярните картови схеми в света, както и търговска сметка с бизнес дебитна карта. Революционното технологично предимство на решението е възможността за мигновена заверка и незабавен достъп до получените средства. Всеки потребител може лесно да провери и да разполага със средствата си по всяко време на денонощието, посредством възможностите на онлайн платформата, мобилното приложение или чрез фирмената си карта. Плащанията, получени от търговеца, са налични в сметката му в рамките на секунди и на разположение за извършване на последващи покупки, разплащания или да бъдат изтеглени от всеки един банкомат в страната и чужбина.

myPOS е подходящо решение за малките бизнеси, които представляват гръбнака на всяка икономика. Решението решава основни проблеми, свързани с ликвидността на средства чрез незабавна ликвидност, като: липса на такси за обслужване и обвързващи договори и безплатното откриване на сметки. Такси се начисляват единствено при осъществени трансакционни дейности. При липса на активност – не се удържат никакви средства. На разположение в платформата са и разработени инструменти за бизнес отчитане и анализ на данни за движения по сметките, визуално представящи в перспесктива информация, която може да послужи при вземането на бизнес решения от търговците.

Едни от индустриите, които успешно си колаборират с myPOS, включват таксиметрови и транспортни бизнеси, ресторанти и заведения, магазини, хотели, професионални услуги, здравеопазване и други. По-популярните примери за успешно интегриран бизнес модел на myPOS в транспортния сектор в България са сътрудничеството с Yellow Taxi в София, Софийска градска мобилност, Hippo Taxi във Варна и Taxi 1 в Пловдив.

Регулаторното дружество на myPOS е разположена в Лондон, а оперативният център на дружеството се намира в град Варна, където ежедневно допринасят за развитието на цялостното FinTech решение 200+ квалифицирани специалиста. Дейността на компанията бележи постоянен растеж, а само за изминалата една година бизнесите, които използват myPOS, са се увеличили със 150%, поставяйки myPOS на конкурентна позиция във FinTech сектора на Европа.

Новини

28.02.2019

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г.

Церемонията по награждаване на победителите се проведе с участието на Президента на Република България Румен Радев     На официална церемония вчера бяха отличени победителите в...

11.02.2019

Известни са номинираните в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г.

Церемонията по награждаване на победителите ще се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев   До крайния срок за регистрация в конкурса „Наградите на...

15.01.2019

120 кандидатури бяха подадени в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2018 г.

120 регистрации от 97 личности, компании и институции бяха направени в конкурса  „Наградите на БАИТ“ за 2018 г. до крайния срок за регистрация 24.00 ч. на 14 януари....

 

Златен спонсор

А1 България

Сребърен спонсор

Datecs B-Trust by Borica Unicredit Bulbank СуперХостинг.БГ Polycomp

Бронзов спонсор

Ciela Norma Индустриален и логистичен парк - Бургас Солитрон България Sofia Airport Center

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Българска национална телевизия TechNews ICT Media Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Национален център за безопасен интернет Innovation Starter JA Bulgaria LaunchHub Smartnews Newbusiness.bg Pixelmedia.bg Bulgarian Startup Association