Начало Партньори Контакти Поверителност English

9-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2019 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Публична администрация

Публична администрация

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия https://www.sme.government.bg/

Желанието на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия винаги е било да бъде предвидим и надежден партньор на българския бизнес, за което тя полага постоянни услия, които да бъдата насочени към стимули и инструменти, с които бизнеса в България да може да се развива и да бъдат конкурентоспособен.
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ изпълнява Договор № BG16RFOP002-2.15-0002-C01 с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Това е пилотна ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП) и с чрез нея се цели подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Насочена е към улесняване достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.

Комисия за защита на личните данни http://www.cpdp.bg

Комисия за защита на личните данни

„GDPR в твоя джоб“ е първото по рода си цялостно решение за разяснения и практически съвети относно европейското законодателство за защита на личните данни, предложено от национален орган по защита на данните след влизането в сила на Общия регламент за защита на данните (GDPR).
Иновативното мобилно приложение е разработено и въведено в експлоатация през 2019 г. в рамките на изпълнението на проект „SMEDATA“ (https://smedata.eu), по който Комисията за защита на личните данни е координатор, заедно с партньори от публичния и частен сектор. Целта на приложението е:
1) да популяризира сред гражданите и малките и средните предприятия (МСП) по лесен за използване и разбиране начин правната уредба на защитата на личните данни, въведена с GDPR, и
2) да им даде практически съвети и разяснения относно правата на физическите лица, респективно задълженията на администраторите и обработващите лични данни, съгласно правото на ЕС в областта на защитата на личните данни.
Потребителският интерфейс, както и голяма част от съдържанието, са достъпни едновременно на български, английски и италиански език. Приложението е изцяло безплатно за ползване и може свободно да бъде изтеглено от магазините за приложения на Google (за устройства с Android) и Apple (за устройства с iOS).
„GDPR в твоя джоб“ се състои от два основни модула – консултативен и правна библиотека. Правната библиотека осигурява достъп до законодателството и съдебната практика на Европейския съюз, България и Италия в областта на поверителността и защитата на личните данни, насоките на Европейския комитет по защита на данните, решенията на българския и италиански надзорен орган по защита на данни, както и на други актове, които имат пряко отношение към защитата на личните данни. Консултативният модул предоставя на гражданите и МСП практически насоки относно GDPR и правилата в тази област. Особено голям беше интересът на представителите на бизнеса към съдържащите се в Консултативния модул иновативни инструменти, подпомагащи вземането на решения. Те дават възможност на собствениците и управителите на МСП да получат конкретен отговор на ключови въпроси, свързани със защитата на данните, съобразен със спецификата на тяхното предприятие.
Мобилното приложение беше представено на организираните по проекта “SMEDATA” през есента на 2019 г. 12 обучителни семинари, проведени в 8 града на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Плевен, Благоевград и Враца, както и на Международната конференция „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR“, проведена на 29 ноември в град София. За значителния интерес към приложението свидетелства фактът, че то вече е свалено и инсталирано на Android и iOS устройства от повече от 800 потребители.
КЗЛД е инициатор и координатор на международния проект “SMEDATA – осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”. Освен Комисията за защита на личните данни, в консорциума участват Италианският орган по защита на данните, Съюзът на юристите в България, АПИС Европа АД, Адвокатско дружество „Ърнст и Янг“, Европейската асоциация на жените юристи – клон България и Университетът на Рим „Рома Тре“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020“ на Европейския съюз.
МБАЛ"Д-Р Д. ЧАКМАКОВ - РАДНЕВО" ЕООД

МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков“, Раднево, внедри проект за мащабна дигитализация
Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Димитър Чакмаков“ в Раднево стартира през 2019 година мащабен проект за дигитализация, който се реализира съвместно с водещия доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения А1. Основните аспекти на проекта включват контролиран достъп до сградата и всички компютърни конфигурации в нея, както и мерки за защита на личните данни.
Първата фаза от осъществяването на проекта е осигуряването на контролиран достъп до сградата на болницата чрез инсталиране на автоматична дигитализирана бариера, за ограничаване на достъпа на автомобили до района. Целта е да се осигури безпрепятствено преминаване на линейките и автомобилите на пациентите, като се минимизира броя на паркиращите в района коли. Автоматичната бариера е оборудвана с цифрови камери, които разчитат номерата на автомобилите и допускат само онези, които са оторизирани да влизат. Инсталирани са и допълнителни цифрови камери с аналитични функции, които контролират района в и около болницата.
Този етап включваше и установяване на физически контрол на достъпа посредством видеодомофонни системи и карти. Според указанията на Министерство на здравеопазването (МЗ), болницата трябваше да осъществи контрол на достъпа до районите и сградите, до помещенията с компютрите и до мрежовото оборудване. С помощта на система за видеонаблюдение от А1 бяха спрени нерегламентираните посещения при пациенти извън часовете за свиждане. Инсталацията на камерите допринесе и до повишаване на безопасността на движението в района на болницата.
Втората фаза беше насочена към повишаване на сигурността на компютърната техника. Според изискванията на МЗ на машините трябваше да се инсталира софтуер, така че те да се използват само за служебни цели, за да се избегнат потенциално опасни за киберсигурността събития. За превенция на такива рискове и за защита на личните данни беше интегриран DLP софтуер, който включва специално разписани политики за сигурност. Те включват контрол при използване на собствени запаметяващи устройства, за принтиране, за имейл кореспонденция, за посещение само на сайтове, свързани с изпълнение на задълженията, за ограничаване на инсталирането на софтуер и нерегламентирана промяна на конфигурацията.
При инсталирането на DLP-софтуера в МБАЛ „Д-р Димитър Чомаков“ се въвеждат и електронни епикризи, каквито по принцип трябва да започнат да се използват в цялата страна през 2020. В тях се включват данни за осигурителния статус на пациента, за диагностицираните заболявания, за извършеното лечение до момента, и за състоянието му при изписването, както и за предписаните лекарства. Предстои да се въведе и „електронна табела“ с лекарствата, които пациентът да получава директно от аптеката при изписването си от лечебното заведение.
Друга част от проекта в болницата в Раднево е инсталирането на нова дигитална сигнална система за пациентите. Благодарение на нея сестрите в болничното заведение могат веднага да видят кой от пациентите има проблем, както и лесно и бързо да повикат помощ, ако случаят се окаже по-тежък.
Съществуващата преди това система за сигнализация беше морално остаряла, датираща от създаването на болницата преди 50 години. Тя беше заменена с две модерни дигитални системи - едната позволява на персонала да има постоянен контрол на достъпа, а другата - да могат бързо да реагират при неотложни случаи.
 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията https://sipbg.gov.bg/SIP.Experts/

През 2019г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) реализира проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка (ЕИТ)“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Платформата е разработена в изпълнение на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, както и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).
ЕИТ е иновативна ГИС базирана електронна платформа с национално значение, която събира и интегрира данни за трасетата и характеристики на цялата техническа инфраструктура на България, вкл. Комуникационни мрежи и инфраструктура, газ, вода, електро, пътища, пристанища и др. Платформата осигурява възможност за ускорено развитие на комуникационната свързаност в страната и подпомага комуникацията и координацията между мрежовите оператори и компетентните органи.
В рамките са проекта са разработени също два публични онлайн регистъра – за планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура, който подпомага партньорството между операторите и намалява риска от многократно разкопаване на едни и същи трасета и регистър за обявленията за предоставяне на права за достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура. Платформата предоставя и пет електронни административни услуги, както и възможност за проследяване хода на разглеждането на заявленията от компетентните органи.
Платформата е реализирана на база на съвременна архитектура, на утвърдената ArcGIS платформа, която се използва от ЕК, Европейската агенция по околна среда, НАТО, ООН и хиляди други организации. От началото на проекта до сега в платформата вече са събрани огромни масиви от данни, включително информация за 10848 км електронни съобщителни мрежи, 12090 км инфраструктура за разполагане на мрежи, 194 км електропреносна мрежа, 4216 км железопътна мрежа, както и данни за сгради, кадастър, сателитни снимки и др.
Обединяването на цялата информация в единна географска информационна система гарантира повишаване прозрачността и стимулиране на инвестициите във високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата инфраструктура и е ключово за развитието на инфраструктурния сектор у нас.
 

Министерство на туризма http://www.tourism.government.bg/bg

Министерство на туризма

През 2019 година Министерство на туризма внедри Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Системата събира информация за реализираните нощувки във всички места за настаняване на територията на Република България на едно място.
ЕСТИ е инструмент, които автоматизира процесите по интегриране и обработка на данни, който е насочен към улесняване на хотелиерите чрез използване на съвременни комуникационни канали, както и към повишаване ефективността на контрола на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа и детайлизирана информация за заинтересованите институции – НСИ, НАП, МВР и общините. По този начин се намалява административната тежест и се улеснява работата на туристическия бизнес.
Системата има разработена като функционалност динамична система за справки и анализи, която да служи за база при разработването на стратегии в областта на популяризирането на туристическите продукти на международния пазар. Чрез единен инструмент държавната администрация може да прави справки и анализи за туристическите данни. Системата е една от първите, интегрирани с централните елементи на електронното управление и позволява автентикация чрез квалифициран електронен подпис.
Очакваният резултат от отчитането на действителния брой на реализираните нощувки в ЕСТИ е увеличаване на размера на отчетените приходи, допълнително гарантиране на по-висока събираемост на постъпленията от данъци и такси, свързани с туристическата дейност, както и ограничаване на сивия сектор в икономиката. Тя ще допринесе за изсветляване на приходите в сектора, което от своя страна ще има положителен ефект за развитието както на местните икономики, така и за прираст на националния брутен вътрешен продукт. Въвеждането й е изключително важно за устойчивото развитие на туризма в България и запазване на качеството на продукта.

Направление "Архитектура и градоустройство", Столична община http://www.sofia-agk.com

От днес 23 декември 2019 г., гражданите и представителите на бизнеса имат възможност да ползват новото мобилно приложение „NAG.Mobile”. То предоставя достъп до "Административна карта" на Направление "Архитектура и Градоустройство" към Столична Община, на потребителите на операционна система Android на Google Inc.

Чрез приложението гражданите могат да достъпват инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрален план, зони на строителни граници, застрояване, аерофото заснемане, административни карти и други.

Включва инструменти за GPS локация, визуализация на данни от DWG/DXF файлове.

В началото на 2020 г. предстои да бъде включена и възможността да се показва информация за влезли в сила административни актове за избран поземлен парцел /имот.

Предвижда се през 2020 г. приложението да бъде разработено и за операционна система iOS .

Мобилното приложение е достъпно от тук: NAG.Mobile

Национален статистически институт http://www.nsi.bg

Национален статистически институт

За никого не са тайна обществените нагласи, че често стратегиите остават на хартия, а никой не знае колко от тях са изпълнени и кой следи за това. Решенията се вземат на парче, дясната ръка не знае какво прави лявата…Нещо повече – „привилегировани“ печелят европейско финансиране, а резултати от това за обществото няма…Така ли е наистина?
Обективен отговор дава информационна система „Мониторстат“, разработена от екипа на Националния статистически институт (НСИ).
За първи път с няколко клика гражданите, бизнесът и изпълнителната власт могат да следят таблата с индикатори как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво, а също и европейските проекти от кандидатстването до контрола. Това е втората по големина онлайн база данни на НСИ.
„Мониторстат“ стъпва върху базата данни от изследвания на НСИ и други органи на статистиката. Тя има два модула - за стратегически документи и за европейските програми и проекти.
Системата борави само с числа и чрез нея може да се прави обективна оценка, на базата на която изпълнителната и местните власти да планират следващи стъпки или политики. Тя улеснява контрола на гражданското общество върху изпълнението на стратегическите документи в сфери като здравеопазване, трудова заетост, демографска политика, регионално развитие и т.н. Тя е още една крачка напред към прозрачност и публичност на работата на държавните институции.
„Мониторстат“ улеснява, както бизнеса и неправителствените организации, кандидатстващи за финансиране по европейски програми, така и държавната администрация. Кандидатите за проекти по оперативните програми ще спестят време и средства, тъй като при интеграцията с ИСУН отпада задължението им да подават в НСИ заявления и да получават удостоверения за код на икономическа дейност (КИД) и заверка на годишните си отчети. Документите ще се издават автоматично и ще се получават служебно от оценителните комисии и Управляващите органи на оперативните програми. Държавната администрация ще се освободи от още един хартиен документ.
Интеграцията на Мониторстат с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020, дава възможност да се следят и европейските програми и проекти, и текущото им изпълнение и контрол в рамките на 3 до 5 години в зависимост от условията на самите програми.
Системата е централизирана, уеббазирана и двуезична - на български и английски език.
Мониторстат е разработена по проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Очакваните резултати от дейността на Мониторстат са:
• подобряване на достъпа до актуални данни;
• стратегическо планиране и мониторинг на изпълнението на национални, европейски и международни стратегии;
• по-ефективни управленски решения;
• повишаване на осведомеността на институциите, бизнеса и обществото за реализацията на националните и европейските стратегии и програми;
• активно участие на гражданското общество и медиите в процесите на вземане на решения чрез предоставяне на надежден и безплатен официален източник на информация;
• ускоряване на процесите за кандидатстване по програмите;
• повишаване на административния капацитет на държавните институции;
• развитие на електронното управление;
• намаляване на хартиения документооборот и опазване на околната среда.

ОБЩИНА ВАРНА http://www.varna.bg

ОБЩИНА ВАРНА

Международен фестивал на дигиталните изкуства „FUTURO“ - Община ВАРНА
Международният фестивал на дигиталните изкуства „FUTURO” е ежегодно събитие от културния календар на Община Варна през последните 5 години. Фестивалът е създаден с идеята да се покаже, популяризира и подкрепи дигиталното изкуство и да се помогне на младите таланти да се развиват.
Основният фокус е съсредоточен върху представяне на технологиите в съвременните артистични практики. Едновременно с това се създава сцена за творчески диалог и експерименти между представителите на различните артистични генерации и сфери.
Фестивалът събира под един покрив световноизвестни имена от развлекателната индустрия– майстори на дигиталното изкуство, работещи в сферата на видео игрите, анимацията, илюстрациите и скулптиране.От тях младите таланти черпят знания, опит и вдъхновение.
В разнообразната програма на фестивала са включени презентации и прожекции,уъркшопи, отворени работни срещи.Чрез мултимедийни прожекции пред публиката се показват компютърни персонажи, герои на комикси и игри. Създателите им споделят практическият си опит, а младата аудитория има възможност да се запознае с „кухнята” на творчеството в организирани лаборатории. Практическите обучения на живо създават динамичната картина на компютърните изкуства днес,оформена от произведенията на творци от България и чужбина, които работят в областта на илюстрацията, комикса, филмовото изкуство,концепт арт и гейм индустрията.
Фестивалът обогатява хоризонтите на публиките чрез подходяща образователна програма - работилници за млади артисти, лектории и демонстрации на световните имена в жанра чрез срещата на живо с тях.
„FUTURO” е една очаквана среща на известните и успелите в света на дигиталното изкуство с младите таланти, търсещи по-широки хоризонти на знание, вдъхновение и реализация.
„FUTURO” е уникален по своя характер и е обект на голям интерес от страна на публиката, а и на самите участници в него. Редица от тях са вече традиционни гости, които всяка година изненадват зрителите с нови идеи и реализации.
За известността и популярността на фестивала говори участието на утвърдени имена на дигитално творчество от различни държави: Канада,Франция,Холандия,Германия,Гърция Италия, Полша, Сърбия, Израел, Някои от участниците пристигат за пореден път и утвърждават „FUTURO” като фестивал с международно участие.
Последното издание на фестивала отново привлече имена и личности с високи постижения и популярност. Основен лектор на фестивала за трета година бе Жан-Батист Монж - френски илюстратор,дизайнер на персонажи и художник. Творческите му виждания бяха представени в „Светът на Жан-Батист“.
Като лектори се изявиха още: Кхасис Лиеб (Франция) -илюстратор и карикатурист; Денис Зилбер (Израел) –илюстратор; Джесика и Бастиен (Франция) –концептуални художници; Спиридон Гянакис (Гърция) –графичен дизайнер и илюстратор; както и представителите на България: Еди Бенун – артистичен директор-UBISOFT; Любомир Сергеев –фотограф; Живко Дончев –скулптор и 3D художник; Златина Ганева –концептуален художник; Христо Чуков -концептуален художник.
Фестивалът „FUTURO” заема трето място в класацията на европейските фестивали на дигиталните изкуства след подобни, провеждани в Португалия и Хърватия. Основната цел на „FUTURO” - „различният фестивал“ е да позиционира Варна на международната културна сцена в сферата на дигиталните изкуства, като: компютърна анимация и илюстрация, филмово изкуство, компютърни герои и игри и други подобни.
„FUTURO” се организира от Народно читалище „Просвета 1927” с финансовата подкрепа на Община Варна.http://futurovarna.com/

Община Бургас http://www.burgas.bg

Община Бургас

Бургас – интелигентният град
През последните години Община Бургас въведе редица интелигентни системи за управление на мобилността, транспорта, отпадъците; за мониторинг на околната среда, риска от наводнения, видеонаблюдение на обществени пространства и транспортни обекти. Сега тя прави следващата крачка, обединявайки ги в обща платформа – Смарт Бургас.
С тази платформа Община Бургас тръгва към реализация на модела Смарт Сити по примера на редица успешни европейски градове. Дългогодишният опит на Общината в тази област е основание тя да направи сериозна крачка напред по този път.
Платформата Смарт Бургас е ценен инструмент за управление и визуализиране на информация от различни източници, който обобщава данни от софтуерните приложения на Община Бургас. В нея се визуализират данни както в реално време, събирани чрез различни датчици (сензори и камери) и системи на трети лица, така и такива, генерирани чрез ръчно въвеждане.
Чрез платформата Смарт Бургас от стационарен компютър или мобилно устройство се получава полезна актуална информация за пътната обстановка, градския трафик, улиците в ремонт, наблюдават се актуални снимки на ситуацията в ключови места от града.
Потребителите получават информация за работата на зоните за улично паркиране и виждат свободните в тях места, станциите на „Вело-Бургас“ и опциите за наем на велосипед.
В информационно табло се визуализират данни за метеорологичната обстановка, нивото на водните басейни, чистотата на въздуха, системата за събиране и разделно изхвърляне на отпадъци.
За експертите на общината особено полезен е наборът от интерактивни карти, който показва многобройни обекти и дава възможност за избор и комбинации от теми, които могат да се видят на един екран.
Модулът за инвеститорите предлага актуална информация за свободните терени в индустриалните зони, статистически данни за фирми от бизнес картата на Бургас, включително местоположение, брой служители и вид дейност.
Платформата обобщава информацията за културните и исторически забележителности, обектите за здраве и спорт, актуалните събития. Публикуван е списък с мобилните приложения, които могат да са от полза на гражданите и гостите на Бургас.
В модула за допитвания и анкети Общината публикува специализирани анкети за проучване на нагласите и отношението на гражданите към различни проекти и проблеми на града.
Платформата е проект в развитие и постоянно усъвършенстване. С упорита работа и помощ от потребителите й под формата на градивни критики и коментари, Смарт Бургас може да придобие ключова роля в подобряване качеството на живот на гражданите и по-активното им включване в дейностите, касаещи градското планиране и развитие. Работата на платформата е свързана с нуждата от постоянна ангажираност от страна на администрация и технически екипи за осигуряване на актуални данни, изправни датчици, камери и комуникационни системи.
Разработката е в съответствие с приетия Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. и неговите стратегически цели Устойчиво развитие на територията и опазване на околната среда, Повишаване качеството на живот, Ускорено местно икономическо развитие и ефективни публични услуги. Като едно иновативно интегрирано решение тя превръща в реалност плановете на Община Бургас за интелигентно управление на града, ефикасно и ефективно използване на общинските ресурси чрез съвременни информационни технологии.
Платформата е достъпна на адрес: https://smartburgas.eu

Община Габрово http://www.gabrovo.bg

Община Габрово

Система за управление на бизнес и административни процеси за нуждите на ОП Благоустрояване в едно със специализиран модул за управление, наблюдение и проследяване върху карта на позицията на подвижни активи (превозни средства).
Внедрената система има за задача да дигитализира основни дейности по контрол и управление на бизнес процесите в ОП Благоустрояване, като с това се цели оптимизиране на времето на обработка на документите, намаляване на разходите, подобряване на отчетността и прозрачността при разходване на средства.
Целта е осигуряване на непрекъсваемост, сигурност и стабилност на работния процес, пестене на време и ресурси, повишаване ефективността и качеството на работа на служителите, ефективността и достъпността на услугите за гражданите и бизнеса.
Повишаване качеството на услугите за гражданите и бизнеса чрез оптимизация на процесите и гарантиране ефективността на работа на служителите.
За дефиниране, групиране и цялостно внедряване на софтуера е направено проучване и оптимизация на бизнес процесите и организация на работа в предприятието от една страна и на неговата хоризонтална структура от друга страна.
Реализирана е интеграция между Системата и Географско информационната система (ГИС) на Община Габрово. Посредством нея, данните събрани от GPS тракерите се обработват, визуализират и анализират.
Системата е реализирана на модулен принцип.
I. Модул за управление на автопарк:
II. Склад и материални запаси:
III. Деловодство и управление на документооборот:
IV. Човешки ресурси и ТРЗ:
В системата предварително е дефиниран алгоритъма за верификация – в случая на три степени, пред да се пристъпи към изпълнението и. Организиранa e вертикална структура за верификация и подписване на документи чрез използване на блок чейн верига и личен PIN код.
Организация на работата в Предприятието, изисква многостепенно одобрение при генериране документи по предварително зададен алгоритъм.
Използването на блокчейн верига за генериране на hash стойности за всички елементи на документа – издател, получател, съдържание, дата/час, съставител и последващи верификации, дава гаранции за неговата истинност и съхранението му в оригинално съдържание.
Така реализирания алгоритъм може да бъде приложен за най-различен вид документи, изискващи проследяване на верификации и удостоверяване на електронна идентичност на съдържанието.
Следващ акцент е събирането на данни за движение на МПС и моментно местоположение и идентификацията на водачите на МПС, посредством RF ID карти, част от модул за управление на автопарк, и включва няколко основни момента и технически решения:
За GPS тракерите в рамките на проекта са изпълнени, според вида, задачите и работата на конкретните превозни средства. При отпадане на свързаност и захранване, съхраняват данните във вътрешния си буфер, което дава гаранция, че при липса на връзка до сървърите за събиране на данни и последващо възстановяване ще предадат всички данни, събирани за поне три денонощия.
За дефиниране, групиране и цялостно внедряване на софтуера е направено проучване и оптимизация на бизнес процесите и организация на работа в предприятието от една страна и на неговата хоризонтална структура от друга страна.
Системата има отношение с всички отдели в ОП „Благоустрояване“, като подобрява ефикасното използване на ресурсите и повишава качеството и достъпността на услугите за гражданите и бизнеса, посредством оптимизиране на работните процеси в общинската администрация.
След въвеждането на системата в експлоатация е направена вътрешна оценка на ефективността ѝ. Резултатите показват, че тя значително е подобрила условията за работа и изпълнява напълно целта, с която е създадена.

Община Раднево http://radnevo.bg

Община Раднево въведе система за аналитично видеонаблюдение

С помощта на високотехнологично решение за видео наблюдение Община Раднево предотвратява потенциални вандалски прояви на обществени места и повишава безопасността на жителите и гостите на града. Въвеждането на проекта в експлоатация беше през септември 2019 година. Той е част от усилията на Община Раднево в посока на един от ключовите общоевропейски акценти - Smart Cities.

Технологичен партньор за изграждане на системата е водещият доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения А1. Екипът на телекомуникационната компания изгради системата така, че да бъде изцяло адаптирана към специфичните нужди на Раднево. А1 извърши цялостно обслужване по проектирането, инсталирането и пускането в експлоатация на системата за аналитично видеонаблюдение, и продължава да предоставя дългосрочно пълна софтуерна и хардуерна поддръжка на общината за период от 54 месеца.

Системата A1 Video Security, която е в основата на решението в Община Раднево, ползва IP камери от последно поколение с осигурен 24/7 достъп през мобилно и десктоп приложение. Всички известия се получават в реално време, а самите записи се съхраняват на облачен сървър с възможност за съхранение в два независими центъра за данни на A1 на две различни географски локации, което допълнително повишава сигурността на събраните данни.

На 37 локации на територията на Раднево са разположени общо 112 камери, като оторизирани служители от Общината могат да използват както версия за персонален компютър, така и мобилно приложение за мониторинг в реално време. Системата осигурява постоянно наблюдение на възлови кръстовища, входно-изходни точки, публични пространства и други. Целта е както съблюдаване на правилата за движение по пътищата и обществения ред, така и повишаване на безопасността на жителите и гостите на града и опазване на имуществото.

При изпълнението на проекта е използвана техника от най-висок клас, като са поставени 91 стационарни камери, 10 LPR камери, които разпознават регистрационни табели на превозни средства и 11 камери от типа PTZ, разпознаващи изоставени предмети. Системата за аналитично видеонаблюдение в град Раднево известява служителите на Общината при възникване на инциденти. Алармите са два типа - аудио и визуална, а системата позволява и съхраняване на записи, които при необходимост ще могат да бъдат предоставяни на съответните държавни органи.

Първоначалните резултати, постигнати в Община Раднево от внедряване на интелигентната система за видеонаблюдение са многообещаващи. Благодарение на въведеното само преди три месеца технологично решение, Община Раднево вече отбелязва значително намаляване на вандалските прояви на публични места. Това основно се дължи на силния ефект на превенция, който идва от провежданото видеонаблюдение на територията на града. Други важни позитиви от внедряването на интелигентната система за видео наблюдение, която действа в сътрудничество с правоохранителните органи, са това, че системата помага за предотвратяването на случаи на кражби, както и улеснява разкриването на участници в пътнотранспортни произшествия.

Община Русе http://www.ruse-bg.eu

Община Русе

През 2019 г. Община Русе оборудва 30 натоварени кръстовища на територията на града с общо 282 камери за видеонаблюдение - 232 от тях са стационарни трафик камери, а 50 са въртящи се на 360 градуса за панорамно наблюдение. Надградената интелигентна транспортна система дава възможност да се проследява трафика на движението на преминаващите автомобили и натовареността в зоните на кръстовищата. С нейна помощ се проследява спазването на графиците и маршрутните разписания на преминаващите автобуси и тролейбуси от масовия градски обществен превоз и тези, осъществяващи превоз на пътници по междуселищните автобусни линии. Резолюцията на камерите е от висок клас и позволява разчитането на регистрационни номера дори и в тъмната част на денонощието. Камерите притежават много допълнителни възможности, като например проследяване по номер на автомобил движението му през отделните кръстовища, установяване преминаването на МПС по регистрационен номер, констатиране на нарушения по закона за движение по пътищата, спазването на обществения ред и сигурност от гражданите и др. Органите на МВР разполагат с достъп до системата и могат да я използват при оперативната си работа.
Системата е реализирана в изпълнение на Компонент 6 – "Надграждане на интелигентната транспортна система" по проект "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Община Стара Загора http://starazagora.bg

Община Стара Загора подкрепя навлизането на ИТ сектора в региона, като чрез редица прояви стимулира позиционирането на бранша. С подкрепа на администрацията в града бяха реализирани безплатни обучения по информатика за деца, предстои създаване и на специализирано училище, което да подготвя кадри от ранна образователна форма, а Тракийски университет има амбицията да обезпечи и висшата квалификационна степен. В Стара Загора се проведе и национално събитие, под патронажа на еврокомисаря Мария Габриел, по време на което бе дадена заявка градът да бъде иновационен дигитален хъб.
Старозагорската администрация все по-успешно внедрява и дигитални услуги, които да са в полза на гражданите – платформа за сигнали и предложения, приложение за закупуване на елекронни билети в градския транспорт и други.

Община Струмяни https://www.strumyani.org/currentNews-909-newitem.html

Община Струмяни

Община Струмяни е малка като население 5360 човека към 15.12.2019 г., но не и по територия с 21 населени места. Администрацията полага усилия да предлага на местното население и на гостите услуги, които да отговарят на съвременните изисквания и условия. За целта е реализиран проект Изграждане на WiFi4EU мрежа в Община Струмяни, който е насочен към повече от 75% от жителите на общината. Проектът е реализиран в трите най-големи населни места, където по данни на ГД ГРАО към 15.12.2019 живеят около 4080 човека. С реализацията на проекта се осигурява услугата свободен широколентов интернет достъп на важни обществени места. По този начин даваме възможност на хората да общуват по електронен път с органите на администрацията – на местно, областно и национално ниво, да се запознават с предстоящи важни обществени събития и тяхното проследяване, да се включват активно в обсъждане на публикувани проекти на местни нормативни актове, бюджет, програми и други.

Новини

26.02.2020

Победители в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2019 г.

Събитието премина под знака на 25 г. БАИТ, която годишнина ще се отбележи през 2020 г. На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите...

07.02.2020

Известни са номинираните за „Наградите на БАИТ 2019“

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2019 година. Победителите ще бъдат обявени на официална Церемония по връчване на...

15.01.2020

108 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2019 г.

108 регистрации от личности, компании и институции бяха направени в конкурса  „Наградите на БАИТ“ за 2019 г. до края на срока за регистрация на 13 януари 2020 г. Най-голяма...

 

Златен спонсор

Polycomp Kaufland

Сребърен спонсор

Datecs B-Trust by Borica СуперХостинг.БГ Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes Sofia Airport Center

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Bloomberg TV Bulgaria ICT Media Computerworld CIO TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Национален център за безопасен интернет Innovation Starter JA Bulgaria Pixelmedia.bg Bulgarian Startup Association Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП