Начало Партньори Контакти Поверителност English

10-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2020 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Публична администрация

Публична администрация

Държавна агенция "Електронно управление" https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home

Държавна агенция "Електронно управление"

През 2020 г. Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) изпълни проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Постигнати са следните резултати:
1. Изградена и внедрена Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление (ИСБК), съгласно разпоредбата на чл. 7г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и Регистър на проектите (РП), съгласно разпоредбата на чл. 7д, ал. 1 от ЗЕУ. ИСБК е интегрирана с Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) и Регистъра на информационните ресурси (РИР), а РП - с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) и са достъпни на адрес: https://budgetcontrol.egov.bg/. Чрез ИСБК и РП се осигурява осъществяването на реален контрол по целесъобразност на разходите за ИКТ и е-управление в административните органи, на ниво бюджетиране, планиране и изпълнение на проекти и провеждане на обществени поръчки в обхвата на чл. 58а от ЗЕУ. Улеснява се и се автоматизира в максимална степен изпълнението на задълженията на административните органи по ЗЕУ. Ускорява се работата, както и се обезпечава контрол на по-високо ниво на изпълняваните процедури от администрацията на Агенцията. Изграден е Публичен модул на ИСБК и на РП, достъпен на адрес: https://projectregister.egov.bg/.
2. Изграден и внедрен Портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление, съгласно Раздел V от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата). В рамките на Портала се осигурява и достъп до публично хранилище със система за контрол на версиите на изходния код на всички проекти или части от проекти за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, съгласно Раздел IV от Наредбата. Порталът е достъпен на адрес https://dev.egov.bg/. При сключване на договор за разработване на софтуер по проект, всеки изпълнител ще получава достъп до компонентите на Портала, като се поддържат профили на различни организации и различни потребители, принадлежащи към една организация. В профила на всеки изпълнител има пълен списък на изпълнените от него проекти, както и на приноса на негови служители и към материалите на портала, в т.ч. „репутацията“ им във форума за въпроси и отговори. Потребителският интерфейс на всички компоненти на Портала е достъпен на български и на английски език. Порталът е единната входна точка за всеки разработчик от фирмите изпълнители на проекти и представлява както технологично улеснение на процесите на разработка, така и място за създаване на общност. Потребителите на Портала са както официалните разработчици, така и технически специалисти и разработчици, които осъществяват граждански контрол по отношение на е-управление, както и други заинтересовани лица, които интегрират системите си със системите за е-управление в България.
3. Изграден e публичен Регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление (https://dev.egov.bg/PDev/publExtList.jsf?sect=3);
4. Разработена и функционална е Конзола за разработчици (https://dev.egov.bg/PDev/softwareDevListWebConsole.jsf);
5. Реализирана е нова електронна административна услуга „Достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ (https://dev.egov.bg/PDev/requestStart.jsf).

Държавна агенция "Електронно управление" https://e-gov.bg

Държавна агенция "Електронно управление"

Проектът „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ е един от ключовите за успешната реализация на електронното управление в Р.България. Той се реализира от ДАЕУ и се финансира по ОПДУ.
Разработен бе модел за Централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ). Целевите групи към които е насочен проекта са гражданите, бизнеса и администрациите. Достъпът се осигурява чрез Единния портал за достъп до ЕАУ на ДАЕУ (ЕПДЕАУ), като е осигурена възможност за преглед и избор на услуга, идентифициране на заявителите по електронен път с физически, облачен КЕП или ПИК на НОИ, както и за получаване и изпращане на съобщения и съдържащи се в тях документи. Заплащането на задължения се извършва чрез системата за еПлащане.
До момента са разработени и публикувани 432 е-услуги, от които 218 за централна, 162 за общинска и 21 за областна администрации, както и 31 услуги за специализирана администрация. За първи път се стандартизира процеса по заявяване и предоставяне на ЕАУ от една централна точка, по единна процедура, възможност която е съществена за потребителите на общински ЕАУ.
През 2020г. и в условията на пандемия, Проектът доказа своята значимост, като бяха заявени над 33000 пъти ЕАУ през Портала. Най-често заявяваните услуги са „Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица“ – над 17500 пъти, „Издаване на решения за прекратяване на регистрацията“ - над 2500 пъти и отпускане на целеви помощи от Агенция социално подпомагане – над 1800 пъти.
Част от модела е и Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), използването на която се наложи изключително през 2020г., особено в условията на пандемия. Системата е основно средство, чрез което гражданите и бизнесът могат да комуникират по електронен път с администрацията. В системата са регистрирани над 95000 физически лица, 1300 административни органи, 4700 лица, предоставящи обществени и осъществяващи публични функции и над 5000 фирми. Обменяните съобщения чрез Системата към момента са близо 655000. Само през декември 2020г. броят на съобщенията, изпратени чрез ССЕВ е 20964. Над 3 000 000 пъти е достъпвана ССЕВ от граждани през 2020г. Удостоверяване на момента на изпращане, получаване и съдържанието се извършва чрез Квалифициран електронен и времеви печат на ДАЕУ.
Проектът изпълнява и изсикванията за безхартиено начало, като чрез Системата за междурегистров обмен само за 2020г. са заявени над 39 милиона справки, спестили необходимостта от предоставяне на аналогичния брой хартиени документи.
През 2020г. се надграждат хоризонталните системи(като се използват наложили се съвременни технологични средства и стандарти), които предоставят общи функционалности необходими на всяка администрация в процеса на административно обслужване. Същите не е необходимo да се разработват отново, а е достатчно да се използват вече разработените чрез интеграция, в съответствие с принципа на ЕК „Споделяй и преизползвай“.
Изпълнени индикатори по ОПДУ: Подкрепени регистри-53 бр; Администрации, подкрепени за въвеждане на КАО-80 при целева стойност 20; Подкрепени ЕАУ-326 при целева стойност 150.

През декември 2020г. Проектът е публикуван на страницата на ЕСФ, като един от успешните български проекти, улесняващ използването на е-услуги в България - https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=3900 . 

Иновативна София, направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" на Столичната община http://www.innovativesofia.bg

Иновативна София, направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" на Столичната община

Кандидатурата на Направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” (Иновативна София) на Столична община (СО) е за две внедрени иновативни дигитални комуникационни решения в ситуация на пандемия от COVID-19: Вайбър общността на СО за COVID-19 (https://vb.me/COVID-19_Sofia) и чатботът Скили, наличен на официалния уебсайт на СО (www.sofia.bg).

Решенията бяха реализирани след навлизането на коронавируса в България с цел:
-подобряване и улесняване на достъпа до актуална официална информация относно динамичната COVID-19 ситуация и въведените икономически и социални мерки за широк кръг от заинтересовани лица (гражданите, бизнеса и администрацията) от България и чужбина и
-облекчаване на ежедневието на гражданите и бизнеса чрез предоставянето на изчерпателна актуална информация 24/7, на едно място и на кратък, достъпен език.

Viber общността на Столичната община за COVID-19 беше създадена от Иновативна София в края на март 2020 г. с любезното съдействие на екипа на Rakuten Viber, за да предложи лесен и бърз достъп до ключова информация в кризисната ситуация. Тя беше сред първите въведени от администрация инструменти в страната за информиране на гражданите за пандемията, като всеки може да се включи в общността и да покани свои контакти. Общността приобщава хиляди граждани не само от столицата, но и от други градове, включително извън България (35,000+ граждани в своя пик), като позволява и установяването на диалог с тях чрез провеждането на анкети. И към днешна дата чрез общността СО продължава да информира гражданите за актуалните новини в града, свързани както с COVID-19, така и с други теми, които участниците в групата посочиха като най-интересни в една от проведените анкети.

От края на април на сайта на СО е активен чатботът Скили, който предоставя актуална информация за COVID-19 от българските държавни/общински институции, както и български и международни организации. Чатботът има удобен интерфейс, съвременни визия и дизайн. На разположение са и статии, презентации, инфографики и видеа. Гражданите имат възможност за лесно общуване със Скили, като му задават въпроси в свободен текст (при което излизат предложения за налични въпроси) или като изберат от менюто с най-чести запитвания с над 120 въпроса (относно противопидмичните мерки, използването на общински е-услуги и др.). Системата отговаря веднага, 24/7, и към момента е отговорила на над 11,100 запитвания.

Чатботът беше безвъзмездно предоставен на СО от столичната компания Abilitics. Чатботът е базиран на изкуствен интелект и позволява неговото „обучение“ и адаптиране към адекватно общуване според темата и аудиторията, така че той да е максимално полезен за гражданите. Екипът ни продължава да го “обучава” с нови въпроси и актуализира наличната информация. Планира се през 2021 г. чатботът да бъде интегриран към Вайбър общността на СО за COVID-19.

От началото на пандемията редица столични технологични компании активно предлагаха идеи и готови за прилагане решения в помощ на гражданите и на управлението на града в кризисната ситуация. Въвеждането на тези две решения е в синергия и с фокуса на СО и Иновативна София върху превръщането на града в тестова площадка и пазар за дигитални продукти и услуги.

Направление "Архитектура и градоустройство", Столична община https://www.sofia-agk.com

Кандидатурата на Столична община – Направление “Архитектура и градоустройство” е за внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизнеса, за подобряване на бизнес средата и постигане на публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло. Проектът е насочен към подобряване и улесняване достъпа до информация, с акцент върху достъп до данните от страна на гражданите и бизнеса. Реализирането на проекта оказва благоприятно влияние върху следните целеви групи: от една страна служителите на НАГ, а от друга гражданите и бизнеса. При реализирането на проекта е взета под внимание специфичната роля, която играе НАГ в комуникацията и връзката между Столична община и гражданите и бизнеса в сферата на архитектурата и градоустройството. Разработеното мобилно приложение предоставя достъп до "Карта на административните актове", като включва инструменти за визуализация на следните данни: планове за регулация; кадастрална карта; зони на строителни граници; застрояване; аерофото заснемане; административни карти; влезли в сила административни актове и други. Приложението включва инструменти за GPS локация и визуализация на данни от DWG/DXF файлове. Приложение NAG.Mobile за Android е успешно публикувано в Google Play, достъпно на адрес https://play.google.com/store/apps/details?id=nag.mobile&hl=bg. Приложение NAG.Mobile за iOS успешно публикувано в App Store, достъпно на адрес https://apps.apple.com/bg/app/nag-mobile/id1523455014.
Приложението има удобен интуитивен интерфейс, съвременен дизайн и модерна визия. Потребителите имат възможност за лесно търсене в публикуваните в приложението данни по различни критерии, както и достъп до административните актове. Във връзка със специфичната дейност на НАГ в областта на подробните устройствени планове и общия устройствен план е оптимизирано визуализирането на големи обеми от данни, които се предоставят публично. При разработката са съобразени изискванията на текущото законодателство, ЗЕУ, изискванията за оперативна съвместимост и достъп до данни. За целите на устойчивост и мултипликация на проекта са използвани общопризнати технологии за разработване, включително и софтуери с отворен код, утвърдените стандарти за достъпност (accessibility) и ползваемост (usability). Заради подобрените функционалности на приложението и улеснения достъп до информация в него, е намаляло времето, което гражданите отделят, за да получат дадена информация от НАГ. Това намали времето за работа на служителите на НАГ за предоставяне на информация на граждани и бизнеса, която е налична и чрез мобилното приложение. Публикуването на публичната информация в отворен формат (Open Data) е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Мобилното приложение NAG.Mobile предоставя свободен достъп до данните от публичните си регистри, което има както икономически ефекти, така и по-широко обществено значение.
Като обективен резултат, доказващ успешната реализация на проекта, можем да отчетем над 1000 инсталации на приложението.
Брой думи: 423

Община Аксаково http://www.aksakovo.bg

Община Аксаково

Кандидатурата на Община Аксаково е за внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизнеса, за подобряване на бизнес средата и постигане на публичност и прозрачност на работата на администрацията. Проектът е насочен към улесняване достъпа до общинска администрация в условията на COVID-19. Разработен бе модул към сайта на общинска администация Аксаково „Портал Приемно време“ https://aksakovo.bg/. Гражданите могат предварително чрез уеб-базираното приложение да запазват часове за приемните дни в администрацията. Целта на проекта е да се създадат условия за контролирано посещение на администрация, избягване струпването на хора в приемното време на структурните звена на администрацията, пестене на време на гражданите и бизнеса. Платформата позволява осъществяването на он-лайн среща между гражданите и служители в администрацията, работещи в структурните звена извън „фронт-офиса“ . Платформата е лесна за употреба и за крътък период от време придоби популярност сред гражданите. Служителите могат предварително да се подготвят за срещите и организират времето в приемните дни като пестят време на гражданите и бизнеса.
През 2020 г. в условията на COVID кризата община Аксаково премина изцяло на електронен вътрешен документооборот, което създаде условия за осъществяването на документооборт с електронно подписани документи и с външни организации, представители на бизнеса и граждани. Община Аксаково предоставя разработени 20 електронни услуги и създаде условия за електронен достъп до всички свои услуги чрез „Единния портал“. Въведеният електронен вътрешен документооборот повиши ефективността на администрацията като намали излишното движение между кабинетите в администрацията, чакането за съгласуване на документи и подписи. Служителите в администарцията използват електронно приложение за комуникация между тях при необходимост.
Направените промени повишиха ефективността на администрацията като същевременно създадоха условия за предпазване и неразпространение на COVID-19 т.к. ограничиха физическите контакти между служители, служители и граждани, намалиха обмена на хартиени документи и предмети.
Въвеждането на вътрешния електроннен документооборт, „Платформата приемно време“ подобриха административното обслужане на гражданите и бизнеса при спазване на противоепидимиологичните мерки за превенция разпространението на COVID-19.

Община Асеновград https://www.asenovgrad.bg/

Община Асеновград

Комуникацията между администрацията в Асеновград и гражданите вече е на много високо ниво - успешно функционира онлайн Портал за сигнали: https://signals.asenovgrad.bg/. Само четири месеца след встъпването си в длъжност новият кмет на града доктор Христо Грудев и екипът му осигуриха на асеновградчани бърз достъп до информация. Новият онлайн портал за сигнали започна да функционира от 09.03.20 г. Платформата е достъпна на официалния интернет сайт на общината: https://www.asenovgrad.bg/. Чрез Порталът за сигнали потребителят може да подава сигнали, да отправя предложения и да задава въпроси. Попълването е изключително лесно и няма нужда от предварителна регистрация. В рамките на самата платформа гражданите могат да открият и прочетат всички постъпили сигнали. По този начин е възможно да намерят разрешение на своя проблем, отговор на въпрос или отправено предложение и да се окаже, че подаването на нов сигнал по същата тема не е необходимо. За удобство при търсенето е предложена и търсачка, чрез която потребителят може да зададе ключова дума и по най-бързия начин да намери темата, която търси. Към момента приключените казуси в новия онлайн Портал за сигнали вече са над 350, от общо постъпилите 400. За по-малко от девет месеца онлайн платформата успя да подобри комуникацията и да осигури обратна връзка на гражданите с администрацията. Всяка от подадените заявки в платформата е официална и получава входящ номер с дата на подаването. Разкриването на онлайн Портала съвпадна и с възникването на пандемията от коронавирус. Така, че беше създадена точно във време на необходимост от комуникация от разстояние. Това е улеснение за хората, вместо да отиват до общината, за да подават сигнали. Доказателство за отличната директна обратна връзка са навременните и достоверни отговори, както и резултатите, постигнати след реагиране на граждански сигнали. Хората сигнализират за всякакви проблеми - свлачища, неработещо улично осветление, почистване, нарушения на улична и тротоарна настилки, изоставени автомобили и други. Благодарение на Портала за сигнали в сайта си, община Асеновград постигна изключителни резултати само за няколко месеца по отношение на прозрачността и достъпа до информация. Местната общинска администрация редовно призовава хората, които имат възможност, да ползват електронните услуги, вместо хартиените носители. Целта е да се опази максимално природата, да се спазят противоепидемичните мерки на Министерството на здравеопазването, както и да се улесни обслужването.

Община Банско http://www.bansko.bg

Община Банско

Община Банско - еталон за е-управление

Внедряването на съвременни програмни продукти, административната воля за реално въвеждане на безхартиен документооборот и изкореняване на бюрокрацията са в центъра на вниманието на община Банско.
Създавайки „Визия за съвременно е-управление на община Банско“ в началото на 2019 г. и до днес, Ръководството на общината систематично и целенасочено въвежда електронно управление. Основните успехи са в постигане на:
1. Заявления за услуги могат да постъпват е общината по електронен път през Системата за електронни услуги на ДАЕУ, през „Системата за сигурно електронно връчване“ на ДАЕУ и от портала AUSLUGI.COM с 85 електронни административни услуги. Електронни документи могат да постъпят през системата за електронен обмен на съобщения и през е-мейл. Документите, постъпили по четирите основни електронни канала се регистрират автоматично и се разпределят за обработка изцяло по електронен път, без да се отпечатва нито един лист хартия.
2. Всички служители имат регламентиран достъп до общинските бази от данни през програмните продукти, с които извършват своята дейност. Такива са централизирана административна информационна система на общината АКСТЪР ОФИС, както и множество специализираните приложения, с които се поддържат и обслужват в електронен вид основните регистри на общината.
3. Безхартиеният документооборот се осигурява чрез въвеждането на съвременни модули за електронно управление на административните процеси и електронно съгласуване. Чрез модула „Електронно съгласуване” вече отсъства хартиен „оригинал” – документите са създадени като електронни и се съгласуват и утвърждават като такива. Осъществява се диалог между ръководство и служители по електронен път. Така електронното подписване на вътрешните и работните документи премахва необходимостта от хартиени документи. Такива се създават само в случаите, когато заявителят на услугата иска документът да бъде в хартиена форма или специален закон изисква да се създават хартиени документи.
4. Кметствата на общината са интегрирани с административната информационна система на общината и позволяват, както да се регистрират отдалечено заявления за услуги, така и да се предават готови документи и справки на заявителите, без да е необходимо те да пътуват до общината.
5. Гражданското общество има възможност да подава директно сигнали до общината през системата "Кмете виж!“ ( https://kmetevij.com ). Постъпилият сигнал автоматично се регистрира, разпознава и се насочва към съответния отдел за анализ и вземане на управленческо решение.
6. Порталът на общината информира гражданите за всичко, което става в общината, а специален модул „Публични регистри“ публикува „живи“ данни от тях в Интернет (www.bansko.bg /модул Е-ОБЩИНА).
7. Пандемията и новите реалности наложиха въвеждането на продукта „Приемно време“, чрез който гражданите могат да завят желание за среща по конкретен, интересуващ ги проблем със специалисти или с ръководството на общината. Срещата може да се проведе присъствено (в сградата на общината) или дистанционно, чрез аудио и видео-връзка. ( www.bansko.bg /модул Е-ОБЩИНА).

Основните трудности, които успяхме да преодолеем и които всяка администрация предстои да преодолее са свързани с необходимостта да се промени отношението на хората към работата с хартия и да се извърши реално внедряване на без хартиени технологии на работата.
Това позволява да се повиши качеството и скоростта на административното обслужване на гражданите. В същото време работата със съвременни програмни продукти спестява усилия и премахва еднообразната и рутинна работа на служителите.

Община Варна https://varna.bg/

Община Варна

От 17.02.2020 г. интернет сайта на Община Варна работи на нова платформа.
Новият интернет сайт на Общината разполага с модерна визия и адаптивен дизайн за мобилни устройства Android и Apple. Добавени са и функционалности за хора с увредено зрение. При изработката са спазени всички изисквания на Държавна агенция „Електронно управление“.
Сайтът е изграден с цел по-лесното информиране на гражданите и бизнеса. Информацията е актуализирана и систематизирана в основна и допълнителна навигация. Сайтът на община Варна има и чуждоезикова версия и изграден отделен web интерфейс.
За удобство на потребителите, в сайта на община Варна има възможност за изтегляне на документи и заявления за предоставяните от общината административни услуги.
Административните услуги са имплементирани от сайта на Административния регистър (ИИСДА), което предоставя синхронни и асинхронни методи при генериране на уеб услугата и подобряване на бързодействието на сайта. Създадена е възможност за онлайн проверка и плащане на местните данъци и такси.
Към настоящия момент в сайта на Община Варна са интегрирани няколко електронни системи, а именно: ПП „Електронен прием в детски ясли, детски градини и в първи клас“, ПП „Щастливо детство“ (система за управление на дейностите в детските градини); ПП „Сладко бебе“ (система за управление на дейностите в детските ясли); интернет сайт на общински съвет https://varnacouncil.bg/, общински регистър на категоризираните туристически обекти и други.
Разработен е модул за информационен бюлетин, чрез който гражданите могат да се абонират за получаване на актуални новини, обяви и съобщения, търгове и конкурси.
От сайта на община Варна гражданите имат достъп до web-базирана система за сигнали на граждани, изградена на модулен принцип, която стартира oт 01.07.2019 г.
В базата данни се регистрират всички сигнали, постъпили от различни комуникационни канали. В системата се отразяват цялостната дейност по сигналите – от постъпването им, до закриването им. Чрез новата система за сигнали се подобрява ефикасността и се скъсява времето за обработка на съответния сигнал. Налице е възможност за осъществяване на ежедневен сроков контрол. При изготвянето на отчет по сроков контрол се спестява време, човешки ресурс и хартия.
Постигнатите резултати са: гражданите могат да подават сигнали онлайн от сайта на община Варна, намаляване на времето за обработка на сигнали, ежедневно упражняване на сроков контрол, възможността за извършване на справки по различни критерии, нагледност на информацията.
Новият сайт на община Варна е изцяло съобразен с всички нормативни изисквания за прозрачност и улеснение на гражданите. Информацията, която всеки желаещ иска да получи е предоставена по удобен и лесен начин и в синхрон с повишената нужда от информация и достъп до административни услуги.

Община Враца https://www.vratza.bg/

Община Враца

Община Враца е реализирала следните дейности, чрез които е допринесла за внедряване на ИКТ и повишаване качеството на градската среда:
-Участие в инициативата „Вход за граждани“, в рамките на която Община Враца ще внедри онлайн платформата CONSUL. Тя ще допринесе за активното гражданско участие във вземането на решения на местно ниво. Предвидени са и обучения за представители на общината за успешно организиране и провеждане на обществени консултации чрез прилагане на дигитални форми;
-Предоставена е възможност за онлайн плащания към Дирекция „Местни данъци и такси“ с дебитни или кредитни карти чрез виртуален ПОС терминал. Създадена е и възможност за получаване на годишните данъчни съобщения за задълженията чрез e-mail;
-Поставени са два броя таблети на входовете на Центъра за информационно обслужване и на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Враца, чрез които гражданите оценяват обслужването на служителите в администрацията, като имат възможност да вписват коментари и данните си за контакт и в последствие да получат отговор на тях;
-Създадена е Facebook група, в която гражданите подават сигнали и предложения;
-Въведена е платформата Open Vratsa https://openvratsa.bg/, която цели провеждане на активна рекламна кампания на града, чрез популяризиране възможностите за природен и културен туризъм в региона;
-Разработен е електронен панел https://vratza-smart.bg/, който представя информация в реално време в няколко модула– атмосферни условия и метеорологична обстановка; места за интереси с информация за работното време и локацията им; актуални новини, които се генерират чрез RSS протокол за интеграция към новинарския панел на сайта на Общината–https://www.vratza.bg/; интерактивна карта на града, която визуализира моментното местоположение на автобусите от градския транспорт; информация за свободните места за паркиране на обособени паркинги;
-Поставени са 36 камери за наблюдение на 14 ключови кръстовища и пътни артерии. Градът разполага с най-модерната система за видеонаблюдение в страната, в която е вграден последен модел изкуствен интелект на световно равнище, свързан с база данни в реално време. Системата няма аналог в момента;
-На ключови зони в града са внедрени сензори за „умно“ паркиране, които показват броя на свободните паркоместа върху информационни табла;
-Поставени са 2 бр. метеорологични станции, които измерват качеството на въздуха в реално време;
-Инсталирана е система за генериране на информация за времето на преминаване на тежкотоварни МПС при навлизане в забранени зони на централната част на града и заснемане на регистрационните им номера, както и възможност за създаване на blacklist и whitelist;
-В процес на изграждане е първият дигитален хъб в региона, който предоставя безплатно набор от услуги в сферата на IT, сред които обучения, сертифициране, развитие на софтуер, работа със софтуерни платформи и управление на дигитални проекти.
Враца е един от 100-те града в световен мащаб, включили се в Предизвикателство „Интелигентни градове“ на Европейската комисия, което има за цел да подпомогне внедряването на дигитални решения в градската среда. Чрез участието си в проекта Община Враца ще получи подкрепа от градове-ментори в приоритетните области зелена икономика и умен туризъм, чрез което да се постигане на интелигентен, социално отговорен и устойчив растеж чрез съвременни технологии.

Община Доспат http://www.dospat.bg

Един от основните приоритет на Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев е непрекъснато подобряване качеството на административното обслужване на населението. През 2019 г. точно на 15 септември Общинска администрация Доспат се премести на нов адрес – на ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3, в нова сграда. Преди това обслужването на жителите на Общината се осъществяваше в общо три сгради. В резултат на това гражданите се налагаше да посещават тези сгради и да губят много време. Оплакванията от това обстоятелство бяха значителни. С постановление на Министерски съвет на Община Доспат получи 950 000 лева, които се инвестираха в Новата административна сграда на Общината, която преди това беше училище.
Бяха извършени вертикална планировка и вътрешна реконструкция на определените за администрацията помещения. Беше осигурено изцяло ново офис оборудване. Изградена беше система за видеонаблюдение, пропускателен режим, паркинг. На първият етаж в новата сграда има просторен коридор с маси, пейки и приемна за гражданите. На този етаж е и Центъра за административно обслужване. Навсякъде са изградени подходи за хора с увреждания. Тук е и кабинета на Кмета, където приема граждани от общината.
Всички канцеларии бяха оборудвани с нови бюра, компютри.
Сградата беше реновирана през 2019 година. За в бъдещ период се предвижда и други администрации да бъдат преместени на ул. „Кап. Петко Войвода“ – помещения има, но трябват средства за допълнителен ремонт и оборудване.
Ползите от преместването на Общинска администрация Доспат са много, но най-голямата е, че административното обслужване се осъществява комплексно на едно място /гише/. Гражданите се приемат и получават необходимото съдействие от служителите на първия етаж. Анализите показват, че сроковете на предоставяне на услугите се скъсиха значително. Нивото на удовлетвореност на потребителите на административни услуги се повиши също.
В момента Община Доспат има тясно сътрудничество с ДА „Електронно управление“.
Портала /сайта/ на община Доспат ще бъде изграден в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Интернет страницата на администрацията ще отговаря на изискванията на Институционалната идентичност.
Община Доспат използва Корпоративна и защитена електронна поща /чрез ДАЕУ/, която отговаря на всички изисквания на Закона за киберсигурност.
Общината работи в посока разширяване предлаганите онлайн услуги за по-голямо удобство на гражданите, спестяване на време и средства при пътуване до администрацията.
Кметът на Община Доспат направи необходимото Общината да се присъедини към „Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“. Общината предостави възможност за заявяване на над 103 електронни административни услуги, както и възможност за плащане по електронен път. Услугите се достъпват през Единния портал за достъп до електронни административни услуги поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“.
През 2019 г. община Доспат се присъедини към Системата за сигурно електронно връчване с която реализира електронната комуникация с гражданите и бизнеса. До края на годината към системата ще бъдат присъединени и всички кметства, детски градини и училища към общината.
Ще бъде предоставена възможност за заплащане на таксите за детски градини по електронен път.
Гражданите могат да заявят заплащане на МДТ през системата за сигурно електронно връчване, същите ще им бъдат наредени в системата за еПлащане където ще имат възможност да заплатят по електронен път.

Община Перник http://www.pernik.bg

Община Перник

В началото на мандат 2020 – 2023 г. екипът на Община Перник, воден от желанието за по-бързо и коректно информиране на перничани за събитията, случващи се на територията на общината за почна работа по нови дигитални решения в отразяване дейността на администрацията и предлаганите услуги.
За постигане на максимална прозрачност и публичност на работата ни заложихме на иновативен подход в присъствието си в социалните мрежи и дигиталната среда. За да информираме перничани бързо и достоверно през изминалата година бе изцяло обновен официалния сайт на Община Перник, значително разширихме присъствието си в социалните мрежи – Facebook, Instagram, YouTube, Linked in.
Мотото на проектът за обновяване на официалния сайт на общинската администрация и развиването на профилите ни в социалните мрежи е „Градът в твоя джоб!“. С работата си по него даваме възможност перничани и хората, които се интересуват от информацията свързана с Перник да я намират бързо и лесно. Започнахме дигитализиране на административните услуги и предстои обхватът им да бъде разширен. Осигурихме лесен достъп до всички образци на заявления, стратегически документи и др., както и обратна връзка с цялата администрация чрез внедрения „чат бот“.
На официалната ни страница във Facebook, чийто последователи се увеличиха до 13 980 души в края на 2020 г. ежедневно публикуваме актуална информация за работата на администрацията и проектите, които реализираме. Освен това в нея се публикуват видео клипове и интересни факти свързани с Перник. По време на извънредното положение през пролетта пък успяхме да реализираме благотворителен онлайн концерт за събиране на средства за дихателен апарат на МБАЛ „Рахила Ангелова“ под мотото „Звездите на България заедно за Перник“. Видеото има над 33 хиляди преглеждания, а благодарение на реализацията му, в дните след Великден успяхме да съберем значителна сума за закупуването на необходимия на областната болница апарат.
Чрез страницата популяризирахме и кампанията си за кастриране на домашни и безстопанствени кучета, която продължава да набира популярност.
През март 2020 г. Община Перник бе сред първите, които създадоха платформа, имаща за цел да събере и представи проверен ресурс за подпомагане разбирането на вируса COVID-19 и да информира обществеността. В нея гражданите могат да намерят информация за важни телефони и информация.
През 2021 г. продължаваме работата си по развитието на дигиталните услуги в Община Перник като предвиждаме през тази година те да бъдат увеличени до 30. Освен това продължаваме разработката на платформа, която да популяризира туристическите обекти на територията на общината – „Visit Pernik“, както върху развитието на Информационния бюлетин.
За да илюстрираме работата си прилагаме презентация, за дейностите извършени от нас през 2020 г.

Столична община https://www.sofia.bg/

Столична община

Мобилно приложение на Контактен център на Столична община - call.sofia.bg
Една от основните дейности на Столичната общинска администрация е насочена към подобряване и усъвършенстване на системата за административно обслужване на гражданите и бизнеса, както и въвеждане и развитие на нови модерни дейности и услуги за всички потребители.
Столична община е най-голямата община в България с население от 1 328 790, жители към 31.12.2019 г., съгласно данните от Националния статистически институт. Това от своя страна означава, че на територията ѝ живеят много потребители и генератори на предложения и сигнали, свързани с проблемите от целия спектър на обществения живот на столицата.
В различните звена на Столична община ежедневно постъпват множество сигнали за проблеми и отклонения от нормалната градска среда и в други сфери на обществения живот. За да бъдат улеснени гражданите и гостите на столицата, е необходима единна входна точка - единен телефонен номер - 0700 17 310, интернет страница и мобилно приложение, където тези сигнали да бъдат получавани, обработвани, разпределяни към съответните звена на общинската администрация и накрая да се отговори на подателя.
Контактият център на Столична община е създаден в края на 2014 г. от екипа на „Контракс“ АД, за да осигури на столичани възможност за подаване по електронен път на сигнали от неспешен характер. Платформата работи и осигурява непрекъснат режим 24/7, като освен чрез електронно подаване, потребителите могат да се обаждат и сигнализират за нередности и на оператори с позвъняване на тел. 0700 17 310.
От създаването на платформата до момента чрез нея са подадени над 236 632 сигнала. Подавайки сигнал през платформата, всеки гражданин получава официален регистрационен номер и може да проследи процесите по отработването му, както и съответните отговори за извършеното от общината. Платформата е интегрирана с административно-информационната система на общината и сигналите се насочват към структурите, отговорни за съответния проблем, за който се сигнализира, в т.ч. и към общинските предприятия и общинските търговски дружества, предлагащи обществени услуги на гражданите на София чрез ресорните ръководители. Те, от своя страна, осъществяват контрол по тяхното разрешаване. Подаване също така на писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на общината, както и получаване на информация за дейността на Столичната общинска администрация. Ежедневно платформата обработват над 100 сигнала.
Мобилното приложине „Call Sofiа – Контактен център на Столична община“ е достъпно за потребителите от месец април 2020 г. на Android и iOS устройства през Google play и App Store. Приложението е достъпно чрез профилите в Google, Facebook или чрез еднократна регистрация в него.
Целта му е не да дублира web базираното приложение, а да даде нови възможности, които кореспондират с налагащия се начин на комуникация чрез мобилните устройства (основно smart и iPhone).
Гражданите могат да изпращат към СО сигнали от неспешен характер за отклонения в градската среда по типове, като предвид обстановката в страната е реализирана и специална секция COVID-19 за подаване на сигнали за нарушения на въведените противоепидемични мерки за територията на СО.
Стремежът ни е да развиваме и поддържаме информационната система на Контактния център в паралел с техническите достижения и с тенденциите в ежедневието на обществото ни.

Столична община https://www.sofia.bg/

Столична община

Web базирана информационна система „Адреси в Столична община“ (ИС АСО)
След извършен цялостен анализ на нормативната уредба, регламентираща определянето (откриване/закриване) на адреси за целите на гражданската регистрация. Анализ на несъответствията изразяващи се в липса на точно идентифициране на имот, спрямо даден адрес, породени от спецификата на територията на СО, при съобразяване на броя участващи страни в производството – административни органи, ЮЛ/ФЛ в т. ч. СО, районните администрации на СО, МВР, ГД ГРАО, АГКК, общинското търговско дружество „ГИС-София“ ЕООД и гражданите и ЮЛ – собственици на имоти и заявители за определяне на адреси за нуждите на гражданската регистрация е реализирана web базираната информационна система ИС АСО.
При съобразяване с обстоятелството, че за територията на СО е влязла в сила КККР, СО взе решение при определяне на адреси за нуждите на ГР, за правилното идентифициране на същите основен показател да бъде кадастралния идентификатор на жилищната сграда, за която се определя адреса, предвид неговата уникалност.
Това позволява със средствата на различните национални административни/информационни/геодезически/кадастрални системи адресът да бъде еднозначно идентифициран.
След извършения анализ, през 2019 г. екипът от СО определи точната структура, форма и съдържание на този вид административни актове (АА) на кмета на СО.
За целите на публичността, информираността, ползването от административни органи и др. бе взето решение тези АА да бъдат публикувани на интернет страницата на СО с цел публичност, информираност и процесуална икономия.
При съобразяване с броя на издадените административни актове на годишна база бе взето решение основната информация от АА да бъде систематизирана в регистров вид, заедно с публикуване на АА във формат за нуждите на пълнотекстовото търсене, за нуждите на което се взе решение за изработване на Web базирана информационна система, в която да бъдат въвеждани данни и прикачвани АА, и от която да се формира Публичен регистър и регистър в машинно-четим формат, при следните стъпки: технологична спецификация на системата; настройка и адаптиране на Платформа на друга инф. система; анализ и миграция на данни от съществуващия Excel файл и разработване на изходни справки и автоматична връзка със Електронния портал на СО.
Системата е дигитализирана на 100%, с централизирано администриране. Данните в нея се въвеждат и актуализират от служители на централната администрация. Процеса по тяхното публикуване се извършва в реално време. Справка от системата с необходимите данни, включително и самите административни актове, като прикачени файлове с възможност за пълнотекстово търсене, се достъпва публично чрез линк, директно през Портала на СО. С внедряване на практиката, на потребителите е предоставена възможност да търсят адреси и АА по един или комбинация от няколко параметъра-административен район, адрес или част от него, кадастрален номер и др. С реализацията на системата е постигната публичност и информираност на гражданите, ЮЛ и административните органи, които в рамките на своята компетентност и за нуждите на изпълнение на служебни задължения имат необходимост от достъп до тези данни. Утвърден е Публичен регистър на административните актове по чл. 89, ал. 5 от ЗГР за определяне на адресите на територията на СО, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес. Данните в публичния регистър се извеждат в реално време.

Новини

24.02.2021

Победители в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2020 г.

За 10-а поредна година на официална церемония бяха отличени победителите в отделните категории на конкурса „Наградите на БАИТ”. За първи път събитието се проведе във виртуално студио и...

08.02.2021

Известни са номинираните в отделните категории на конкурса Наградите на БАИТ за 2020г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2020 г. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 24 февруари 2021...

12.01.2021

93 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2020 г.

93 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до края на срока за участие в 10-то издание на конкурса „Наградите на БАИТ“. Най-много подадени проекти има в...

 

Златен спонсор

АЛСО България

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes Ърнст и Янг България

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Bloomberg TV Bulgaria Computerworld CIO TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park JA Bulgaria Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП БСК DevStyler