Начало Партньори Контакти Поверителност English

11-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2021 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Публична администрация

Публична администрация

Агенция по обществени поръчки https://www2.aop.bg/

Агенция по обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки участва в конкурса с проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Чрез ЦАИС ЕОП се дигитализира изцяло възлагателния процес, като се осигурява възможност за електронно управление на обществените поръчки от етапа на тяхното планиране до възлагане и управление на договори. Системата е комплексна и е изградена на модулен принцип.
Основните предимства и ползи при възлагането на електронните обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП са:
- по-висока ефективност при разходване на публичните средства;
- осигуряване на публичност и прозрачност;
- по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната;
- проследяване на възлагателните процеси;
- единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна процедура;
- намаляване на бюрокрацията и административната тежест;
- подкрепа за използването на инструментите и техниките, които осигуряват електронните средства, като динамична система за покупки, електронни търгове и електронни каталози;
- намаляване на потенциалния риск от корупция;
- значителни икономии за всички страни;
- опростени и съкратени процеси;
- стимулиране на иновациите;
- по-добро управление на данните и възможност за вземане на решения, базирани на тях;
- нови възможности за бизнеса чрез подобряване на достъпа на предприятия, включително малки и средни, до пазарите на обществени поръчки.

Системата осигурява непрекъснатост и безпроблемно протичане на възлагателния процес в страната в условията на обявената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.
ЦАИС ЕОП се отличава с това, че надгражда значително поставените в европейското законодателство минимални изисквания към системите за електронни обществени поръчки.
Въведено е иновативно решение за осигуряване на висока защита на информацията по отношение на съдържанието на заявленията/офертите на кандидатите/участниците в обществени поръчки. Приложено е двойно криптиране на съдържанието чрез генериране на уникална ключова двойка, което ограничава достъпа до заявленията/офертите до момента на тяхното отваряне от страна на оценителната комисия при възложителя.
Предоставена е и възможност на регистрирани потребители да се възползват от модул „Електронен магазин“. Електронният магазин е реализиран по начин, по който не отстъпва като функционалности на добре познатите и популярни онлайн магазини от частния сектор.
ЦАИС ЕОП е напълно безплатна за ползване система с режим на работа 24/7, която осигурява неограничен достъп на всяко заинтересовано лице до информация за всички обществени поръчки на едно място.

Държавна агенция "Електронно управление" https://e-gov.bg

Държавна агенция "Електронно управление"

През 2021 г. Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) изпълни проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“, финансиран по ОПДУ. В рамките на проекта бе изграден Национален портал за пространствени данни (https://inspire.egov.bg/), в изпълнение на ангажиментите на РБългария по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Със създаването му ДАЕУ изпълни изискването на Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) за изграждане на основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в РБългария, част от общоевропейската. Така се създаде стратегическа основа, осигуряваща ефективно изпълнение на задължението за изграждане на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна точка за обмен на пространствени данни на национално и европейско ниво.
Националният портал за пространствени данни е създаден след проучване на най-добрите практики от INSPIRE порталите на други страни от ЕС. С цел подобряване на процесите, свързани с инфраструктурата за пространствена информация и с обмена на пространствени данни, преди изграждането беше извършен анализ на съществуващите практики и нормативната уредба в тази област в България и в ЕС. В резултат бяха идентифицирани най-подходящите софтуерни и технически решения и начините за тяхното прилагане.
Националният портал за пространствени данни е стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинночетим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни по темите на Директива INSPIRE/ЗДПД. Той осигурява възможност на органите на публична власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват пространствени данни във връзка с осъществените от тях правомощия и предоставят публични услуги с тях, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни и законоустановените услуги за работа с тях. Порталът е изграден в две части – Информационна част и Каталог. В информационната част, освен търсачка на пространствени данни, са създадени различни секции за публикуване на разнообразна информация като новини, събития, документи и други. Създадено е и поле „Доставчици“, осигуряващо директен достъп до интернет страниците на администрациите, създаващи и поддържащи набори от пространствени данни. В същинската част на Портала – Каталога, са пространствените данни по съответните теми от приложенията към ЗДПД и Директива INSPIRE, описващите ги метаданни и услугите за тях. Създадена е възможност за търсенето им чрез подходящо филтриране, както и за визуализирането и наслагването/комбинирането им върху карта. Порталът притежава много функционалности, като например въвеждане на масиви от пространствени данни, метаданни и услуги за тези данни, тяхното редактиране за поддържането им и последващото им валидиране по съдържание и формат, съгласно изискванията на ЕК. За улеснение на администрациите е създадена секция „Обучение“, видима само от ангажираните в процеса потребители и съдържаща необходими документи, материали и специално разработени видеа.
С изграждането на Портала се очаква да се засили и ангажираността на държавните администрации, създаващи и поддържащи набори от пространствени данни в обхвата на темите по Директива INSPIRE. Тяхно задължение е да осигуряват достъп до тези данни, метаданни и мрежови услуги чрез Националния портал за пространствени данни, осъществяващ и връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност.
С целите и постигнатите резултати може да се запознаете и от публикуваните видеа на сайта и канала на ДАЕУ: https://youtu.be/OaoiaWQFnv0 и https://youtu.be/sCpfbbpyP5g.
 

Държавна агенция за закрила на детето https://sacp.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето

През 2020 г. Държавната агенция за закрила на детето предприе редица стъпки за оптимизиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 (НТЛД), която обслужва всички граждани в Република България, но най-вече децата. За първи път от създаването на линията е взето решение за усъвършестване на системата за подобряване на нейното функциониране, а за реализиране на модернизацията ДАЗД избра за свой партньор „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком).

Новореализираната софтуерна система използва гарантирана и защитена комуникационна среда за достъп до мрежата на ДАЗД, като е реализирана интеграция с Active Directory и Exchange mail server-a на Агенцията. Обменяните данни се обработват и съхраняват в защитен вид, което гарантира сигурността на информацията.
Националната телефонна линия за деца 116 111 е за информиране, консултиране и оказване на психологическа подкрепа, не само на децата, но и на възрастните, които полагат грижи за деца и търсят съвет при възникнали притеснения спрямо поведението на детето им. НТЛД е денонощна и безплатна.

За период от 11 години, на НТЛД са постъпили 908 485 обаждания, броят на проведените консултации за оказване на психологическа подкрепа на деца е 128310, 12019 с родители и 95767 други възрастни.
ДАЗД пое и администрирането на НТЛД от 01.05.2020 г., като надгради постигнатото през годините на НТЛД, подобри софтуера и оптимизира базата данни с оглед на бързо променящите се технологични решения.

Конслутантите на линията са наети чрез ресурсите на Агенция за временна заетост, регистрирана към Агенцията по заетостта, чрез която са намерени едни от най-добрите специалисти в подкрепящите професии – психолози, педагози. Консултантите предоставят психологическа подкрепа на детето/лицето, което се е свързало на линията.

Данните показват, че от 01.05.2020 г. до началото на месец декември 2021 г. са регистрирани 75449 обаждания, а от тях информирани и консултирани за оказване на психологическа подкрепа са 29202 деца и възрастни, загрижени за деца. На линията се обаждат предимно деца – 66% от обажданията, родители – 7,2%, останалите 26,8% са обаждания от други възрастни, които са съобщили тревожна информация за дете или деца, изложени в риск от насилие, които се отглеждат в лоши условия, изоставяне, самонараняване, склоняване към приемане на ПАВ или експлоатация с цел просия, проституция и други. Тези възрастни най-често са съседи, роднини, баби, дядовци, учители, медицински лица и други професионалисти, които най-често са подали тревожна информация за деца и са проявили загриженост и наблюдават унизително поведение към децата. На линията се обаждат деца и майки, които сигнализират за упражняване на домашно насилие.

За този период чрез сигнализиране на НТЛД е съобщена информация за насилие над дете при 1262 от обажданията, като много често при едно обаждане се сигнализира за повече от едно деца – например братя и сестри. Данните показват също, че е предотвратено изоставянето на 137 деца, потърсена е подкрепа от 844 деца, които са съобщили за семейни проблеми, 53 деца са спасени от суицид чрез обаждане на линията. Подадените сигнали към отделите „Закрила на детето“ за вероятен риск са 1863 за периода.
Наблюдава се нарастване на интереса от страна на гражданите, което показва, че те имат доверие на НТЛД.

Иновативна София (д-я "Дигитализация, иновации и инвестиции") https://innovativesofia.bg/

Новата е-услуга за смяна на адресна регистрация е сред най-иновативните решения в публичната администрация. Тя е резултат от съвместен труд по инициативата на Bloomberg Philanthropies за трансформация на дигитално управление със Столична община, в работният екип участваха: британската консултантска агенция FutureGov, българския доставчик на удостоверителни услуги Evrotrust, екипа на дирекция “Дигитализация, иновации и инвестиции” на Столична община и програма “Зелена София”.
Проектът цели: трансформиране на вътрешните процеси и премахване на административната тежест от удостоверителните услуги, както и бариерите, свързани с предоставянето на е-услуги в публичната администрация; осигуряване на необходимата киберзащита и защита на данните на потребителите; предоставяне на общинска е-услуга с дизайн,центриран върху човека. Проектът е в съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, както и в синергия с Европейските изисквания и най-добри практики за дигитализация, епизоди от живота, интелигентни градове. Добро управление на проекта, устойчивост и финансови ресурси са постигнати чрез програмата на д-я “ДИИ”-“Пясъчник за иновативни решения”, която позволява да се осигури финансиране за пилотни проекти с потенциал за скалируемост.
Платформата представлява нов стандарт за административни е-услуги, като поставя гражданина и неговите нужди в центъра. Дизайнът на услугата я прави модерна, достъпна 24/7 и е стъпка напред към по-дигитално общество. Разработена е съобразно проучване сред различни заинтересовани лица под формата на анкетиране, интервюиране и изпробване на прототипна версия. Порталът е удобен за употреба, информативен и предоставя напълно дигитална услуга чрез облачни ресурси. Всеки потребител може да изтегли мобилно приложение за облачен КЕП, да стартира и завърши услугата в рамките на минути. Това облекчава ежедневието на служители и граждани, защото удостоверяването онлайн заменя присъствено ходене до районната администрация.
Платформата предоставя информация на лесносмилаем неадминистративен език, както и предлага прозрачност на административния процес. Този начин на предоставяне на услуги гарантира повишаване на тяхната употреба от страна на гражданите. Административният процес е услеснен и също подобрен, като на профилната страница на заявителя се прикачва електронно копие на удостоверение за адресна регистрация, което е достъпно по всяко време, вместо получаване на гише.
Пилотният проект обхваща 4 общински района – „Студентски“, „Средец“, „Слатина“ и „Витоша“. Предвиден е за различни потребителски групи - студенти, собственици, наематели, родители и законни представители. Проектът следва да бъде внедрен във всички райони на Столична община. Паралелно с това следващият етап от проекта предвижда предоставяне и на други общински услуги тип “епизоди от живота”, тъй като следват сходни административни процеси. Практиката може да бъде пренесена и в други областни администрации.
За период от 3 месеца след стартирането на платформата през септември, са подадени над 2000 заявления за смяна на адресната регистрация само за район “Студентски” със средна оценка на удовлетвореност 4.57/5.00. За сравнение, през цялата 2020г., са подадени едва 144 електронни заявления на територията на гр. София; тоест платформата отчита ръст над 1100% за тази е-услуга.
Фондация Bloomberg Philanthropies определя зам. кмет Керезов като “Иноватор на седмицата”, един от 52-мата глобални лидери в света на иновациите, заради приноса на него и екипа му към е-управлението на София.
Линк към статии на сайта ни за инициативата: bit.ly/3tfoScl
В медии - bit.ly/3Gfvmvr и bit.ly/3f3LzIl

Национален институт за помирение и арбитраж https://www.nipa.bg/

Национален институт за помирение и арбитраж

В изпълнение на своите функции Националният институт за помирение и арбитраж създава и поддържа интегрирана база данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). С цел прозрачност на управлението и дейността на Института, както и обогатяване набора от предоставяните информационни услуги на широк кръг от потребители като синдикални и работодателски организации, национални и европейски специализирани институции/агенции, Международната организация на труда, научни организации, всяко заинтересовано лице, през 2021 г. са разработени и въведени в експлоатация модули за справки предоставящи възможност за интерактивно осигуряване на информация в реално време относно колективните трудови договори на равнище „предприятие“ и процесите на колективно трудово договаряне в Република България, които са публично достъпни. Преди тяхното въвеждането няма общодостъпна информация за наличие на действащ КТД на равнище предприятие или статистическа информация за брой сключени КТД и анекси към тях за произволно избран времеви период, както за действащи КТД към конкретна дата с възможност за ограничаване на информацията по определен признак.

Модулът „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ предоставя възможност за търсене на действащ към определена дата колективен трудов договор на предприятие чрез използването на ЕИК (Единен идентификационен код). Модулът е разработен за търсене на договори на равнище предприятие, в т.ч. администрация. Справката за наличието на действащ КТД се извършва чрез въвеждане на 9 или 13 цифров ЕИК в поле „ЕИК“ и избор на конкретна дата, към която се търси информацията. При наличие на действащ КТД се визуализира основна информация относно предприятието, като наименование, код на икономическа дейност, големина на предприятие, и действието на КТД, като дата на сключване, дати на влизане в сила и изтичане, дата на удължаване срока на действие с анекс и други.

Модулът „СКЛЮЧЕНИ КТД НА РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ“ е предназначен за генериране на онлайн справки в реално време за броя на сключените колективни трудови договори и анексите към тях за определен произволен времеви период, началото и края на който се определят от потребителя. Справките се генерират по няколко показателя в това число по код на икономическа дейност, основни икономически сектори, големина на предприятие и териториален обхват на действие на КТД.

Модулът „ДЕЙСТВАЩИ КТД НА РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ“ е предназначен за онлайн справки в реално време за броя на действащите колективни трудови договори и обхванатите от тях наети лица към конкретна дата, определена от потребителя. Модулът предоставя възможност за интерактивно генериране на информация по предварително зададени критерии чрез избор на един или няколко филтъра включващи код на икономическа дейност, основни икономически сектори, големина на предприятие и териториален обхват на действие на КТД в т.ч. статистически райони и/или административни области и/или общини.

Справките са достъпни на адреси https://www.nipa.bg/справка-по-еик/, https://www.nipa.bg/справка-за-сключени-ктд/ и https://www.nipa.bg/справка-за-действащи-ктд/

Национална агенция за приходите https://nra.bg

Национална агенция за приходите

През 2021 г. Националната агенция за приходите (НАП) внедри проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Чрез него НАП изгради модерна, ориентирана към услуги архитектура, върху която се базира и реализацията на обновената по проекта платформа за електронни услуги.

С реализирането на проекта, НАП подобри качеството на цялостната си дейност и средата, в която работи, продължи да поддържа стабилност на приходите и да увеличава нивата на доброволно спазване на задълженията, подобри бизнес средата и постигна публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло. Чрез проекта беше постигнато:
• Осигуряване на надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП, чрез обновяване на технологичната среда, позволяваща предоставянето на съвременни електронни услуги, базирани на ориентираната към услуги и контейнери архитектура.
• Повишаване качеството и сигурността на платформата за електронни административни услуги на НАП, чрез изграждането ѝ върху новата ориентирана към услуги архитектура.
• Управление на достъпа на лицата до административните електронни услуги, без необходимост от посещаване на офис на НАП, както и възможност за преупълномощаване между различни бизнес партньори, без необходимост от участие на служители на агенцията.
• Промяна в принципа за достъп до платформата, базиран на идентификация на потребителите като физически лица, а не на средството, с което те достъпват (КЕП, ПИК), което доведе до спестяване на време на лицата, облекчаване работата на администрацията и намаляване на административната тежест, тъй като вече не се налагат допълнителни действия при изтичане на валидност на електронните подписи и придобиването на нови.
• Осигуряване на автоматичен достъп на потребителите на платформата до тези задължени лица, за които е налично законно основание, без да са необходими допълнителни действия от тяхна страна.
• Подобряване на производителността и ефективността на основните информационни системи на НАП и новите разработки, чрез предоставяне на услуги към вътрешни и външни системи.
Проектът е насочен към гражданите, бизнеса, всички администрации и партньори на НАП, като и служителите на администрацията. Ползвателите на платформата, електронните услуги и автоматизираните услуги, даващи възможност за обмен от тип „система-система“, до момента са над 150 000. Електронната идентификация до платформата на НАП на всички потребители е реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация.

В изпълнение на проекта, НАП надгради електронните си услуги и основните информационни системи, създавайки възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път, във вид на вътрешно административни електронни услуги, включително и по отношение на електронните услуги, регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица. Обновената платформа за електронни услуги позволява вграждането на отделните електронни административни услуги на НАП (съществуващи и нови), независимо от технологията, използвана за разработка на техния потребителски интерфейс.
Чрез проекта, в НАП е внедрена архитектура, ориентирана към услуги (SOA), което е нов подход при проектиране, реализиране и надграждане на информационните системи. При реализацията е внедрена Docker платформа, базирана на контейнер технология, която позволява изграждането, доставката и стартирането на различни услуги, изолирайки ги от инфраструктурата.

С постигнатите резултати може да се запознаете от следните видеа: https://www.youtube.com/watch?v=034-ZZ68Acw, https://www.youtube.com/watch?v=yKkxyT7AfeM.

Нов портал за електронни услуги: https://portal.nra.bg/

ОБЩИНА ЛОВЕЧ https://www.lovech.bg/

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

През 2021 г. Ръководството на Община Ловеч провежда последователна политика за обновяване и доразвиване на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление и електронен обмен на документи.
Бързото и качествено предоставяне на услугите в администрацията и в населените места на територията на Община Ловеч се осъществява чрез въведената АИС на „Информационно обслужване“ – АД, с ПП EVENTIS R 7 с модул „Деловодство“ и ПП МАТЕУС с модулите „Местни данъци и такси“, „Наеми“ и „Общинска собственост“.
Чрез въвеждането на софтуерните продукти се осигурява по-бърз и лесен достъп до вътрешните и външните услуги на администрацията.
Документооборотът между общинската администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се осъществява чрез АИС на Община Ловеч, ПП EVENTIS R 7с модул „Деловодство“. Кореспонденцията се осъществява като вътрешна поща.
Всички служители в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, директорите на детски ясли, детски градини, общински училища и центрове за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс и Ученическо общежитие, и директорите на бюджетните дейности към Общината имат профил в АИС, ПП EVENTIS R 7. Достъпът до системата се осъществява с електронна идентификация – електронен подпис.
Администрациите в кметствата и населени места работят с АИС на Общината, с ПП МАТЕУС, модул „Местни данъци и такси“. Това улеснява заплащането на местните данъци и такси и се осъществява контрол на приходите в реално време.
Служителите от отдел „Общинска собственост“ работят с ПП МАТЕУС, с модулите „Наеми“ и „Общинска собственост“.
В АИС на Община Ловеч са интегрирани модулите „Деловодство“ и „Местни данъци и такси“. Връзката между тях улеснява администрирането на местните данъци и такси, и обслужването на гражданите при подаване на заявления за предоставяне на административни и технически услуги.
В отдел „Икономически дейности и бюджет" е въведен специализиран ПП МЕЛИЯ – Регистър на таксиметровите превозвачи, който е интегриран с модул „Декларации“ на ПП МАТЕУС. По този начин се автоматизира взаимовръзката между структурните звена в администрацията при предоставяне на услугата „Издаване на разрешение за таксиметров превоз“.
Всички заявления за услуги се регистрират в EVENTIS R 7, модул „Деловодство“ и заплащането на услугата автоматично се регистрира в ПП МАТЕУС, модул „Местни данъци и такси“.
Предоставена е възможност за извършване на плащания за предоставените административни услуги на гише, чрез ПОС терминално устройство, банков превод и по електронен път, включително и с електронна идентификация.
Увеличава се обхватът на електронните административни услуги, които се предоставят чрез инфраструктурата на Държавна агенция „Електронно управление“.
През 2022 г. ще завърши интеграцията между АИС на Община Ловеч и Система за сигурно е-връчване (е-Връчване).
През 2021 г. е утвърдена добрата практика общинските съветници да използват в своята работа въведената облачна система на Общински съвет - Ловеч „Заседания без хартия", съдържаща разделите „Документи", „Заседания на Общински съвет", „Наредби", „Предложения от общински съветници" и „Решения на Общински съвет – Ловеч“. https://session.lovech.bg
Платформата позволява на общинските съветници чрез лаптопи, осигурени от Община Ловеч, телефони и други електронни устройства да четат и обработват документите за общинските заседания.

ОП Софияплан https://sofiaplan.bg

ОП Софияплан

В рамките на 2021 г. ОП Софияплан реализира няколко инициативи, които повишават прозрачността на работата на институциите и иновират процеса по планиране и създаване на политики, базирани на данни, чрез подробни и максимално автоматизирани модели и анализи на средата. Това е в синхрон с дългосрочната стратегия "Визия за София", както и с европейските акценти върху умни градове, отворени данни и пространства от данни.

Проектите са изпълнени изцяло със собствени ресурси: като вътрешна разработка, по собствена инициатива и без допълнително финансиране, включително без закупуване на допълнителни лицензи и техника. Използвани са максимално open-source решения и са внедрени добри практики и механизми за киберсигурност, достъпност и удобство на потребителите.

1. Процес за събиране, организиране и анализ на данни за средата
Разработен е процес по устойчиво събиране с диалогични средства на информация за градската среда от различни източници (администрация, частни компании, датчици и др.) и организирането им в пространство за данни. Софияплан използва тези данни за анализи за целите на градското планиране. Анализите са автоматизирани за повторно използване, а данните са организирани съобразно Директивата за пространствени данни и стандарта INSPIRE.

2. Интерфейс за отворени градски данни
Разработен е портал за отворени данни, осигуряващ достъп до 406 набора публични данни за градската среда. Порталът е достъпен на https://sofiaplan.bg/api и спазва всички добри практики и нормативни изисквания за подобен тип проекти. Наборите са визуализирани в удобен за търсене вид. Данните са достъпни чрез приложен интерфейс API, описан подробно, заедно с метаданни. Това е отличен инструмент за въвличане на гражданско общество и бизнес в анализа на градската среда и позволява прозрачност, пазарна употреба и възможности за стартъп екосистемата.

3. GIS портал за графична визуализация на данни и анализи за София
През 2021 г. Софияплан предлага 21 специализирани карти с резултати от градски анализи на своя GIS портал, достъпен на https://gis.sofiaplan.bg. Информацията в картите е достъпна за изтегляне чрез API. Тези карти и анализи са от полза за бизнеси от различни сектори, за неправителствени организации, журналисти и публична администрация. Анализите са изцяло добавена стойност от работата на Софияплан и са отличен пример за визуализация на резултати от работата на публично предприятие.

4. Портал с паспорти на градоустройствени единици
ОП Софияплан създаде и портал с паспорти на градоустройствени единици, досъпен на https://ge.sofiaplan.bg/. Градоустройствените единици са форма на организация на територията на общината, която е значима от гледна точка на политики и намеси. За всяка е създаден паспорт с десетки индикатори за състоянието на различни аспекти на средата, които предоставят на граждани, организации, компании и институции по-ясна картина за състоянието на средата.

5. Интерактивна визуализация на стратегически документи на Столична община
Още един безпрецедентен за администрацията проект на Софияплан, свързан с удобство, прозрачност и ползване на технологии за подобряване на публичната среда, е стратегическата рамка от документи, релевантни към София и крайградските територии и до този момент недостъпни като общ ресурс. Документите са категоризирани по териториален обхват, времеви обхват, допълняемост, тематична област. Направен е допълнително анализ на нормативното основание за изготвянето им. Изработена е интерактивна визуализация, достъпна на https://sofiaplan.bg/strat-documents

Община "Тунджа" Ямбол https://tundzha.bg

Община "Тунджа" Ямбол

Община Тунджа успешно е внедрила редица решения в сферата на ИКТ с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса.

През 2006 година сайтът на община Тунджа беше отличен с наградата на публиката в конкурса БГ Сайт и почетна грамота в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" на фондация ПДИ, през 2007 година общината получи приза "Община иноватор", а сайтът и бе удостоен с почетна грамота на фондация ПДИ.

През всичките тези години общината постоянно развива и обновява своята информационна система, за да отговаря на съвременните изисквания и нуждите на гражданите и бизнеса.

Община Банско https://www.bansko.bg

Община Банско

Община Банско трябва да спечели нагрдата, защото:
Внедряването на съвременни програмни продукти, административната воля за реално въвеждане на безхартиен документооборот и изкореняване на бюрокрацията са в центъра на вниманието на община Банско, която продължава пътя за по-добро и качествено обслужване на гражданите и бизнеса чрез систематично внедряване на нови информационни технологии в ежедневната работа на общинските служители.
Нововъведените услуги в Общинска администрация - Банско са създадени за навременно и качествено управление по отношение на промените, продиктувани от въведените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на вирусната инфекция COVID-19, както и с цел постигане повишаването на удовлетвореността на потребителите.
Община Банско предоставя качествени услуги, удовлетворяващи потребностите на гражданите, в кратки срокове и с необходимото отношение, което дължи всеки служител. И през следващата година ще се продължи да се търси активно мнението на потребителите на административни услуги, да се обсъждат техните предложения; да се оптимизират инвестициите в ИКТ, които да носят ползи за обществеността, с цел подобряване нивото на административното обслужване, постигане на публичност и прозрачност в работата на администрацията и повишаване удовлетвореността от предоставяните услуги в условията на глобална епидемия.

Приложен е документ с описание на нововъведените информационни услуги.

Новини

25.02.2022

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ” за 2021 г. И тази година събитието се проведе във виртуално студио и бе...

07.02.2022

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени на сайта....

12.01.2022

94 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2021 г.

94 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. С 22 кандидатури като най-оспорвана категория се очертава...

 

Златен спонсор

АЛСО България

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Алтерко Роботикс Апис Telelink Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Pixelmedia.bg Инженер.bg DevStyler ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК BESCO Uchi.bg СЪЗДАТЕЛИТЕ Expoworld Център за творческо обучение